Ďalšie zaujímavé projekty

  1. Inklucentrum
  2. Ďalšie zaujímavé projekty

Pomáhame v inklúzii vďaka Nadácii Pontis v programe Srdce pre deti

Program “Pomáhame v inklúzii” v školách má za cieľ intenzívne a osobne podporiť školy a v nich pedagogických asistentov a členov školských podporných tímov.

Poskytneme im vzdelávanie a metodickú pdoporu, na mieru šité poradenstvo a mentoring pri zavádzaní inkluzívnych zmien do ich škôl. Konkrétne nástroje podpory: vzdelávanie („low cost“ kurzy), metodické materiály a bulletiny, online poradenstvo, séria online metodických videí ako učiť inkluzívne v triede, kampaň za lepšie podmienky a kvalitu práce podporných profesií v školách, reagovanie na zmeny a potreby konkrétnych 100 škôl a ich sprevádzanie podľa ich podmienok.

Projekt podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

logo partner nadacia pontis
logo partner nadacia spp

Pomôžme asistentom a školským podporným tímom s Nadáciou SPP

Projekt s podporou Nadácie SPP v Programe podpory partnerstiev v šk. roku 2021/2022 vyvzdelá ďalších odborníkov (asistentov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov). Cieľom je aj vytvoriť metodické materiály na zvládanie podpory detí po pandémii v školách, podpore duševného zdravia a systémovej práce s deťmi v riziku.

Túto metodickú podporu vo forme bulletinov budeme distribuovať do škôl, ktoré prejavia záujem. Zároveň zasielame na všetky školské úrady a do poradenských zariadení.

Ďakujeme za podporu Nadácii SPP.

Menu