Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Artefiletika a inkluzívna trieda
01 artefiletika 1

Artefiletika a inkluzívna trieda

POZOR ZMENA: kurz prebehne v Bratislave, prvú dvojdňovku štartujeme 8. 10.
Kurz prebehne počas štyroch dvoj-dňoviek. Vzdelávanie prebehne prezenčne v priestoroch na Hálovej 16 v Bratislave.

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Kurz je zložený zo štyroch 2-dňových častí, ktoré absolvujete postupne počas 4 mesiacov.

 • časť: 17.– 18. 09. 2021 (piatok 16-19 hod, sobota 9-16 hod)
  1. časť: 08. – 09. 10. 2021 (piatok 16-19 hod, sobota 9-16 hod)
  2. časť: 12. – 13. 11. 2021 (piatok 16-19 hod, sobota 9-16 hod)
  3. časť: 26. – 27. 11. 2021 (piatok 16-19 hod, sobota 9-16 hod)
  4. časť: termín upresníme

  Program kurzu sme rozložili tak, aby ste mohli aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi. Na ďalších stretnutiach budete reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, hlbšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie profesijných kompetencií.

  Komu je kurz určený?

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
  • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov
  • Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s triedou/skupinou detí počas trvania kurzu.

  Čo Vám kurz prinesie:

  • porozumiete procesom v triede, skupine alebo v školskom klube detí,
  • naučíte sa pracovať so vzťahmi v triede cez zážitkovú prácu s triedou/skupinou,
  • zlepšite schopnosť sebareflexie žiakov,
  • podporíte tvorivosť, dôveru, vhľad a iniciatívu, vzájomnú komunikáciu (zložky reziliencie)
  • budete vedieť ako budovať pozitívne sebaponímanie žiakov aj empatiu voči druhým,
  • po každej absolvovanej časti aplikujete priamo vo vlastnej praxi nové poznatky, zručnosti a techniky

  Lektor a garant vzdelávania: Zuzana Krnáčová

  Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

  Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

  Ciele kurzu:

  • Rozvíjať, prehlbovať, zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre facilitáciu a reflexiu skupinovej dynamiky triedy na ceste k inklúzii.
  • Rozšíriť a inovovať odborné vedomosti týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, skupinových procesov a identifikácie individuálnych potrieb žiakov,
  • uplatniť najnovšie poznatky o inkluzívnom vzdelávaní v aplikácii na prácu so skupinovou dynamikou triedy,
  • aplikovať inovatívne prístupy vychádzajúce z princípov arteterapii a artefiletiky a rozvinúť profesijné kompetencie (seba)reflexie a facilitácie vo vyučovacej hodine alebo v programe,
  • prehlbovať kompetencie týkajúce sa osobitostí, špecifík a princípov práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami,
  • rozširovať preventívne a intervenčné kompetencie v oblasti artefiletických techník, metodiky a reflektívneho dialógu pri práci s triedou,
  • poskytnúť nové východiská pre spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri žiakoch v riziku,
  • Pripraviť, štruktúrovať a prezentovať vlastný inovatívny návrh reflektívnej hodiny/programu,

  Rozsah vzdelávacieho programu:

  65 vyučovacích hodín v rozsahu osem dní (40 hodín prezenčne, resp. online, 25 hodín dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

  Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

  Cena:

  Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 483 €

  Aktuálna zľavnená cena: 290 €

  Možnosť úhrady v dvoch splátkach. Pri úhrade použite rovnaký variabilný symbol.

  Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

  ARTEFILETIKA A INKLUZÍVNA TRIEDA v procese tvorby, reflexie a akceptácie akreditovaný program inovačného vzdelávania. Dokument na stiahnutie.

  Hodnotenia absolventov:

  “Inšpiratívne vzdelávanie v priateľskej atmosfére.
  !Ďakujem, veľa som sa naučila. Teším sa, že to obohatí moju prácu. A veľmi oceňujem, nenásilnú komunikáciu. Výborne. Už som Vás odporúčala ďalej.
  Bola som veľmi spokojná s lektorkou Zuzkou, lebo počas workshopu častokrát načrela do svojich osobných skúseností a praxe a to je najviac. Aj vďaka jej individuálnemu prístupu k účastníkom budem schopná pripravovať si hodiny artefiletiky ušité na mieru mne aj deťom v našej škole.
  Bolo to veľmi konštruktívne, zmysluplné a emočné.
  Vzdelávanie naplnilo moje očakávania. Motivovalo ma k práci s artefiletikou, ale najmä k reflexii a sebareflexii. Odkedy som bola na kurze, snažím sa do všetkých oblastí v práci s deťmi vsunúť reflexiu, viac detí počúvať a riešiť konflikty prostredníctvom nenásilnej komunikácie. Lektorka vytvorila na kurze atmosféru, vďaka ktorej som sa na kurz vždy tešila – v praxi nám ukázala, ako sa dá pracovať v bezpečnom, prijímajúcom a rešpektujúcom prostredí. Výborné bolo, že sme si techniky artefiletiky mohli vyskúšať a hneď následne urobiť s deťmi. Veľmi cenná bola aj reflexia a sebareflexia po každej hodine artefiletiky, ktorú sme robili s deťmi.
  “Celé vzdelávanie bolo interaktívne, veľmi oceňujem priestor na diskusiu a riešenie konkrétnych problémov, ktoré nás práve trápili. Zuzka vždy spravila všetko preto, aby nám vysvetlila všetko čo sme chceli a potrebovali, menila obsah poľa našich potrieb.

  Kúpa kurzu

  Artefiletika a inkluzívna trieda

  Kúpou lístka si rezervujete miesto na všetky dni vzdelávania

  Dostupné Lístky: 8
  Kurz Artefiletika a inkluzívna trieda je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

  Dátum

  08 okt 2021

  Čas

  4 dni, termíny a časy uvedené nižšie
  16:00 - 19:00

  Cena

  290.00€

  Labels

  Akreditovaný,
  Dlhodobý kurz

  Lokácia

  Inklucentrum
  Hálova 16, 851 04 Bratislava
  Kategórie

  Organizátor

  Inklucentrum
  Phone
  +421 949 004 911
  Email
  [email protected]
  Registrovať
  Menu