Domov Kalendár Inkluzívna škola, vzdelávanie 4.časť

Inkluzívna škola, vzdelávanie 4.časť

Centrum inkluzívneho vzdelávania ponúka akreditované vzdelávanie MŠVVaŠ SR pod názvom Inkluzívna škola.

  • pre učiteľov MŠ a ZŠ, odborných zamestnancov, vychovávateľov
  • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov
  • 65 hodín vzdelávania
  • nosnými prístupmi vzdelávania sú: artefiletika a nácvik reflexie

Termíny:

28. – 29.02.2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
20. – 21.03. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
24.– 25.04 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)
22.– 23.05. 2020 (piatok 15-18 hod, sobota 9-17 hod)

Maximálny počet účastníkov vzdelávania: 12.

Lektor a garant vzdelávania: Zuzana Krnáčová

muffinwebs.sk
www.arte-terapia.sk

Vzdelávací program je zameraný na to, aby sa účastníci kurzu naučili pracovať so vzťahmi v triede a sami zlepšili vlastnú schopnosť sebareflexie. Zlepšenie vzťahov prichádza porozumením vlastného prežívania a prehĺbením empatie voči spolužiakom. Predkladaný model podporuje u detí a žiakov zložky reziliencie ako je tvorivosť, dôvera, vhľad, iniciatíva, vzájomná komunikácia a pozitívne sebaponímanie.

Vzdelávací program ponúka porozumenie procesom v triede a v školskom klube detí a praktické techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Štruktúra vzdelávacieho programu je postavená tak, aby mohli účastníci programu aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi a na ďalších stretnutiach mali možnosť reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, rýchlejšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie osobných kompetencií.

Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s deťmi počas trvania kurzu.

Cena

65.00€

Lokácia

SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Telefón
+421 904 558 536
Email
vzdelavanie@inklucentrum.sk
Web stránka
https://inklucentrum.sk
Menu