Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Pedagogický asistent v praxi

Pedagogický asistent v praxi

Nový beh tohto vzdelávania štartuje už 17. septembra. Prihlasovanie čoskoro.

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita.

Program sa síce venuje aj problematike jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale neustále sa vracia k inkluzívnej podpore dieťaťa/žiaka v kontexte celej triedy. Účastníci získajú aj informácie o tvorbe a využívaní IVP v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi,  žiakom i s poradenským zariadením. 

Štruktúru vzdelávacieho programu sme postavili tak, aby ste získali základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu pedagogického asistenta v triede. A vedomosti nevyhnutné k podpore žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj preto vzdelávanie prebieha vo viacerých formách cez získavanie poznatkov o svojej profesii a práce v prezenčnej forme, praktickými dištančnými úlohami, supervíziou a prezentáciou vlastných výstupov.

Komu je kurz určený?

 • primárne pre: pedagogickí asistenti
 • triedni učitelia, školskí špeciálni pedagógovia, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia (ak sú vo väzbe na daného pedagogického asistenta)

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

Kurz je zložený zo štyroch častí: dva 2-dňové semináre a dva 1-dňové, ktoré absolvujete postupne počas 3 mesiacov.

 1. časť: 6. – 7. 11. 2020 (piatok 14:00-18:30 hod., sobota 9:00-17:00 hod.)
 2. časť: 11. – 12. 12. 2020 (piatok 14:00-18:30 hod, sobota 9:00-17:00 hod.)
 3. časť: 5. – 6. 03. 2021 (piatok 14:00-18:30 hod., sobota 9:00-15:30 hod.)

Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: [email protected]. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

Lektori a garanti vzdelávania:

 • Masha Viera Orogváni
 • Magdaléna Špotáková
 • Jana Kružliaková
 • Viktor Križo

Ciele kurzu:

 1. Odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie.
 2. Ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie.
 3. Získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine.
 4. Získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou.

Rozsah vzdelávacieho programu:

Rozsah výučby je 55 hodín (42 hod. prezenčne + 13 hod. dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Cena:

Celková cena vzdelávania, bez dotácie: 269 €

Aktuálna zľavnená cena: 120 €

logo partner nds ples v opere
„Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Kto chýba?”

Denný rozvrh

14:00 - 18:30
Piatok
9:00 - 17:00
Sobota
The Pedagogický asistent v praxi časť 1-4 ticket sales has ended!

Dátum

06 - 07 nov 2020
Registrácia ukončená!

Čas

Rozvrh dní nižšie
14:00 - 17:00

Cena

120.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz

Lokácia

Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Menu