Home Kalendár Pedagogický asistent v praxi 4.časť

Pedagogický asistent v praxi 4.časť

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita.

Program sa síce venuje aj problematike jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale neustále sa vracia k inkluzívnej podpore dieťaťa/žiaka v kontexte celej triedy. Účastníci získajú aj informácie o tvorbe a využívaní IVP v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi,  žiakom i s poradenským zariadením. 

Štruktúru vzdelávacieho programu sme postavili tak, aby ste získali základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu pedagogického asistenta v triede. A vedomosti nevyhnutné k podpore žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj preto vzdelávanie prebieha vo viacerých formách cez získavanie poznatkov o svojej profesii a práce v prezenčnej forme, praktickými dištančnými úlohami, supervíziou a prezentáciou vlastných výstupov.

Komu je kurz určený?

  • primárne pre: pedagogickí asistenti
  • triedni učitelia, školskí špeciálni pedagógovia, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia (ak sú vo väzbe na daného pedagogického asistenta)

Kurz je zložený zo štyroch častí: tri 2-dňové semináre a jeden 1-denný, ktoré absolvujete postupne počas 3 mesiacov.

1.časť: 23. – 24. 10. 2020 (piatok 14:00-18:30 hod, sobota 9:00-17:00 hod)

2.časť: 6. – 7. 11. 2020 (piatok 14:00-18:30 hod, sobota 9:00-17:00 hod)

3.časť: 11. 12. 2020 (piatok 14:00-18:30 hod)

4.časť: 15. – 16. 01. 2021 (piatok 14:00-18:30 hod, sobota 9:00-17:00 hod)

Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: poradenstvo@inklucentrum.sk. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

Lektori a garanti vzdelávania:

  • Masha Viera Orogváni
  • Magdaléna Špotáková
  • Jana Kružliaková
  • Viktor Križo

Ciele kurzu:

  1. Odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie.
  2. Ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie.
  3. Získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine.
  4. Získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou.

Rozsah vzdelávacieho programu:

Rozsah výučby je 55 hodín (42 hod. prezenčne + 13 hod. dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Príplatok nie je možné získavať v čase adaptačného vzdelávania.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Celková cena vzdelávania: 175 eur

Aktuálna zľavnená cena: 120 eur

Denný rozvrh

14:00 - 18:30
Piatok
9:00 - 17:00
Sobota

Dátum

15 jan 2021 - 16 jan 2021

Time

Rozvrh dní nižšie
14:00 - 17:00

Cena

240.00€

Lokácia

SPŠE
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 904 558 536
Email
vzdelavanie@inklucentrum.sk
Website
https://inklucentrum.sk
Menu