Odmeny pre asistentov a ŠPT v projektoch

Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len PZ a OZ) sa riadi zákonom 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Nakoľko v školstve sú tabuľkové platy, väčšina platu zamestnanca je riadne daná tabuľkami podľa odpracovaných rokov, vzdelania a kariérového stupňa (atestácie). 

Osobný príplatok

§ 10

Na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do výšky 100 % platu. Meniť tento príplatok je povinný zamestnávateľ vopred prerokovaním so zástupcami zamestnancov.

Takýto príplatok sa v školstve objavuje menej často a Slovenská komora učiteľov dlhodobo poukazuje na to, že neexistujú transparentné kritéria na školách, hoci sa možno oprávnene domnievať, že by mali byť stanovené, aby boli zabezpečené spravodlivé pracovné podmienky pre všetkých bez rozdielu.

Na osobný príplatok majú rovnako nárok i pedagogickí asistenti alebo školský podporný tím za tých istých podmienok ako ostatní zamestnanci a to nezávisle od projektov. Je faktom, že projekt MPC náklady na osobné príplatky neprepláca, ale ich rozhodne nevylučuje (ani nemôže). Riaditeľ školy má aj iné finančné prostriedky (napr. rádovo desaťtisíce eur za navýšené normatívy za integrovaných žiakov). Aj keď projekt MPC financie nepreplatí, títo zamestnanci si odmeny zaslúžia rovnako ako ostatní. Viac v článku Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci.

Príplatky za výkon špecializovaných činností

§ 13a – § 24

Napriek stabilným platom tento zákon určuje aj isté druhy príplatkov. Pre školstvo sú určené nasledovné: 

  • Príplatok pre začínajúcich PZ a OZ – ide o 6 % z platu (platovej tarify).
  • Príplatok za prácu so žiakmi so ZZ a SZP, ak v nej nie je asistent a je tam aspoň 30 % z celkového max. počtu (na 1. stupni by to bolo aspoň 8 žiakov so ZZ/SZP, na 2. stupni aspoň 9 žiakov). Príplatok je max. 5 % podľa výšky úväzku v triede a počte žiakov so ZZ/SZP.
  • Príplatok za profesijný rozvoj (vzdelávanie) max. 12 %.

Tieto príplatky sú nárokovateľné a patria vtedy, ak sú splnené podmienky. Má na ne nárok každý zamestnanec, ktorý podmienky spĺňa. 

(Ne)nárokovateľné odmeny

§ 20

Nárokovateľné odmeny sú také, ktoré vyplývajú napríklad z vyššej kolektívnej zmluvy. V tej sa štát zaviazal k záväzkom, ktoré musí dodržať a teda riaditeľom škôl a školských zariadení poslať financie. Napr. v roku 2022 kolektívna zmluva určuje, že každý PZ a OZ má nárok na 350 eur k platu vyplatené najneskôr do 30. 6. 2022. Týka sa to všetkých, ktorí postupujú podľa tohto zákona o odmeňovaní. Týka sa to teda aj pedagogických asistentov a školských podporných tímov, aj keby boli v projekte MPC (projekt MPC je iba spôsob financovania, nie je to iná forma pracovného pomeru ako ostatní zamestnanci).

Rovnako tak vzniká všetkým nárok aj na 1 deň voľna v druhom polroku a zvýšenie tarifného platu o 3 % od 1. júla 2022. 

Pripomíname, že projekt MPC je iba spôsob odmeňovania, nie je to iná forma pracovného pomeru. Pre zamestnancov platených z projektu MPC platia rovnaké pravidlá ako pre ostatných.

Nenárokovateľné odmeny určuje § 20 za 

a) kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,
b) splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,
c) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku až do sumy jeho funkčného platu,
d) poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri likvidácii a odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, alebo
f) prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
g) prácu pri príležitosti vianočných sviatkov.

Odmena sa vypláca prevažne v mesiaci december s tým, že návrh na výšku odmeny písomne dôvodní príslušný vedúci zamestnanec. Platí presne to isté čo pri osobnom príplatku. Na takéto “vianočné” odmeny majú nárok všetci spravodlivo a rovnako bez ohľadu na to, či ide o asistenta alebo školského špeciálneho pedagóga či OZ a to bez ohľadu na to, či ide o projektových zamestnancov.

Opäť platí, že hoci MPC v projekte nemôže preplácať tieto náklady, zamestnanec má na ne právo a zamestnávateľ ich uhradí z rozpočtu školy, ktorý tvoria aj desaťtisíce eur z navýšených normatívov integrovaných žiakov. Viac v článku Odmeny pre zamestnancov v školách financujú integrovaní žiaci.

Viktor Križo

Príprava článku vďaka finančnej podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Čítajte aj