Inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie (artefiletika)

  1. Inklucentrum
  2. Kurzy
  3. Inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie (artefiletika)
Pre odborné tímyPre odborných zamestnancovPre učiteľovPre vychovávateľov

Anotácia kurzu:

Vzdelávací program je zameraný tak, aby sa účastníci kurzu naučili pracovať so vzťahmi v triede a sami zlepšili vlastnú schopnosť sebareflexie. Zlepšenie vzťahov prichádza porozumením vlastného prežívania a prehĺbením empatie voči spolužiakom.

Predkladaný model podporuje u detí a žiakov zložky reziliencie ako je tvorivosť, dôvera, vhľad, iniciatíva, vzájomná komunikácia a pozitívne sebaponímanie. Vzdelávací program ponúka porozumenie procesom v triede a v školskom klube detí a praktické techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Štruktúra vzdelávacieho programu je postavená tak, aby mohli účastníci programu aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi a na ďalších stretnutiach mali možnosť reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii.

Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, rýchlejšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie osobných kompetencií.

Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s deťmi počas trvania kurzu.

ARTEFILETIKA, podrobný popis a obsah.pdf

KALENDÁR

Žiadna udalosť nebola nájdená!

AKTUÁLNE

Menu