Podporné opatrenia a IVP nahrávka

Nahrávka webináru Podporné opatrenia a IVP

40,00

Popis

Na stránkach ministerstva sa o podporných opatreniach dozviete okrem iného aj, že:

“Systém podporných opatrení spolu s katalógom podporných opatrení, ktoré sú systémovým pomenovaním potrieb, je prostriedkom realizácie inkluzívneho vzdelávania. Doteraz sa špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba priznávala iba skupine detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo s nadaním. Cieľom úpravy bolo rozšíriť tieto potreby  o ďalšie skupiny ťažkostí a špecifík vo vývine dieťaťa, napríklad v oblasti jazykových a kognitívnych schopností, motivácie a emocionality či zručností.”

Webinár s Viktorom Križom Vám poskytne praktické a konkrétne informácie s ktorými sa vo svojej praxi stretnete.


Na webinári sa dozviete:

Poskytneme vám konkrétne popisy problémov z praxe, ktoré riešite v súvislosti s:

 • aplikovaním princípov inkluzívneho vzdelávania do IVP a PO
 • možnosti úprav žiakov so ŠVVP v rámci IVP a podporných opatrení ako napr. úprava obsahu, dochádzky, hodnotenia
 • (ne)povinnosť špecifických predmetov
 • mýty pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP a i.
 • skúsenosti zo zahraničia (portugalský, nemecký, český, fínsky a nórsky model), ktoré vďaka Erazmu postupne objavujeme.

Hodnotenia účastníkov:

 • Pán Križo je veľmi fundovaný odborník nielen čo sa týka školského zákona, (ktorý ovláda lepšie ako celé ministerstvo školstva) ale aj v poskytovaní konkrétnych praktických rád na situácie, s ktorými si učitelia a špeciálni pedagógovia nevedia dať rady.
  splnil moje očakávania.
 • Spokojnosť, po všetkých stránkach, výborná atmosféra  a príjemné vyžarovanie energie zo strany lektora – školenie na ktorom sa mi nechce pozerať na hodinky.
 • Vzdelávanie bolo veľmi prínosné,  lektor prispel svojou erudovanosťou, prehľadom v téme, praktickými radami. Potrebný dlhší čas alebo rozdelenie vzdelávania pre 1. a 2. stupeň zvlášť. Nakoľko sa dosť riešila problematika prijímacích skúšok a druhého stupňa a neostal čas na ďalšie otázky pre tých, ktorí pôsobia len na prvom stupni a v MŠ.
 • Lektor bol super. Obsah vzdelávania bol výstižný.
 • Vyjadrujem veľkú spokojnosť s lektorom. Dozvedela som sa mnoho nových veci, ktoré určite využijem v praxi.
  vzdelávanie bolo veľkým prínosom k novej legislatíve