Centrum inkluzívneho vzdelávania vzniklo ako odpoveď na nenaplnené potreby detí, rodičov, učiteľov a učiteliek a škôl, ktoré sa usilujú o spoločné vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami, no narážajú na množstvo praktických prekážok a nedostávajú v systéme žiadnu alebo len minimálnu podporu.

O Centre inkluzívneho vzdelávania na televízii Joj 13. 1. 2020:


Sme oprávnený poskytovateľ inovačného vzdelávania

Od 12. 2. 2020 je Centrum inkluzívneho vzdelávania oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti: “Profesijný rozvoj v oblasti získavania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, potrebných pre implementáciu inkluzívneho vzdelávania”.

Evidenčné číslo: 1/2020 – IV. Obdobie platnosti: do 31. decembra 2025. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. Rozhodnutie (pdf verzia).

Poslanie a zámer Inklucentra

Inklucentrum je advokačnou, vzdelávacou a poradenskou expertnou organizáciou na celonárodnej úrovni v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania a venuje sa podpore kvalitného vzdelávania v školskom prostredí v prospech rozvoja potenciálu všetkých detí, rodín i zamestnancov školy. Podpora je poskytovaná predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, školám a samosprávam.

Zameranie činnosti centra

Poskytovanie informačnej a metodickej podpory pre školy v oblasti inkluzívneho vzdelávania a začleňovania detí s rozmanitými potrebami (vydávanie publikácií a metodík; preklad metodík zo zahraničia; vydávanie didaktických materiálov);

Realizácia vzdelávacích kurzov, zážitkových výcvikov, workshopov, mentoringu, supervízie a seminárov pre školy a ich zamestnancov (pedagogických asistentov, odborných zamestnancov a učiteľov), zameraných na oblasť inkluzívneho vzdelávania;

Poskytovanie priamej asistencie, konzultácií a podpory pre školy a pedagógov s cieľom spoločne hľadať riešenia a nastaviť proces spoločného vzdelávania detí s rozmanitými potrebami v škole a v triede;

Pomoc pri nastavovaní individuálnych vzdelávacích programov (vrátane pomoci pri interpretácií výsledkov diagnostických vyšetrení) a nastavovaní efektívnej spolupráce medzi učiteľmi a pedagogickými asistentmi; 

Pomoc a podpora pri rozvoji individualizovaného / diferencovaného prístupu škôl a pedagógov k potrebám každého žiaka;

Pomoc pri príprave triednych kolektívov na prijatie spolužiaka so špeciálnymi potrebami, pri vytváraní takej klímy v triedach, ktorá podporuje otvorenosť voči rozmanitosti a spolupráci;

Poskytovanie metodickej podpory a supervízie odborným zamestnancom a asistentom učiteľa prostredníctvom vzájomného zdieľania skúseností, vzájomného obohacovania sa a hľadania zdrojov a ciest k riešeniam problematických situácií z praxe;

Presadzovanie systémových zmien v oblasti rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku (samosprávnych a národných stratégií a politík).

4 úrovne pôsobenia centra:

1. Podpora jednotlivcov 

Podpora jednotlivých učiteľov, odborných zamestnancov a asistentov učiteľa  prostredníctvom vzdelávania a supervízie. Centrum bude poskytovať dlhodobejšie kurzy a tréningy (akreditované), skupinové supervízie a realizovať jednorazové workshopy, určené pre individuálnych záujemcov z materských, základných a stredných škôl v rámci celej SR.    

2. Práca s inkluzívnymi tímami na školách

Vzdelávanie celých tímov, pomoc pri nastavení kompetencií a koordinácie podpory deťom s rozmanitými  potrebami, podpora tímovej spolupráce. Obsah vzdelávania bude viac šitý na mieru konkrétnym účastníkom. Vzdelávanie bude otvorené pre akýchkoľvek záujemcov z celej SR, s podmienkou účasti viacerých členov tímu z jednej školy spoločne.

3. Podpora na úrovni celej školy

Práca so školou na aktívnej zmene smerom k zvyšovaniu inkluzívnosti prostredia školy a zlepšovaniu pripravenosti na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami, práca s celkovou klímou školy, spôsobom riadenia a s nastavením podporných služieb na škole (možnosť využiť Index inklúzie ako jeden z  nástrojov), poskytovanie asistencie pri riešení konkrétnych problémov, asistencia pri začleňovaní konkrétnych detí, atď. 

Nábor škôl bude realizovaný cez účastníkov 1. a 2. úrovne podpory. Podmienkou bude záujem zo strany vedenia školy a zriaďovateľa, ale zároveň existencia aspoň „kritickej“ masy členov tímu školy, ktorí sú otvorení voči inkluzívnemu vzdelávaniu. Pred začatím poskytovania tohto druhu podpory bude potrebná realizácia evaluácie školy (jej potrieb, ale aj evaluácia splnenia vyššie uvedených podmienok).  

4. Úroveň samosprávy

Poskytovanie asistencie / poradenstva samosprávam a zriaďovateľom pri tvorbe vzdelávacích stratégií; snaha o systémové zmeny.

Náš tím tvoria odborníci z rôznych oblastí pôsobenia.


KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu