Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania (ďalej len „Inklucentrum“) je advokačnou, vzdelávacou a poradenskou expertnou organizáciou na celonárodnej úrovni v oblasti podpory inkluzívneho vzdelávania a venuje sa podpore kvalitného vzdelávania v školskom prostredí v prospech rozvoja potenciálu všetkých detí, rodín i zamestnancov školy. Podpora je poskytovaná predovšetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, školám a samosprávam. Opierame sa o humanistické a ľudsko-právne hodnoty a komplexne podporujeme napĺňanie potrieb každého človeka v školskom prostredí.

Od 12. 2. 2020 je Inklucentrum (Centrum inkluzívneho vzdelávania) oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti: “Profesijný rozvoj v oblasti získavania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, potrebných pre implementáciu inkluzívneho vzdelávania”. Evidenčné číslo: 1/2020 – IV. Obdobie platnosti: do 31. decembra 2025. Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. Rozhodnutie (pdf verzia).

Vízia: Tvorba inkluzívneho prostredia pre všetkých aktérov vo vzdelávaní, ktorá umožňuje rozvoj žiakov, učiteľov a rodičov v súlade s humanistickými princípmi.

Poslanie: Presadzujeme inkluzívne vzdelávanie ako princíp výchovy a vzdelávania prostredníctvom advokačnej, informačnej a vzdelávacej činnosti.

Opierame sa o humanistické a ľudsko-právne hodnoty a komplexne podporujeme napĺňanie potrieb každého človeka v školskom prostredí.

Princípy, z ktorých vychádzame: Na človeka zameraný prístup (PCA), Nenásilná komunikácia (NVC),Maslowova pyramída potrieb, Index inklúzie, multidisciplinárny komplexný prístup, spolupráca, transparentnosť, demokracia.

História

Inklucentrum (Centrum inkluzívneho vzdelávania) vzniklo 19. augusta 2019 ako odozva na jeseň 2017, kedy vznikla neformálna Koalícia za spoločné vzdelávanie (Inklukoalícia) frustrovaná zlým stavom kvality vzdelávania pre všetky deti. Zakladateľka Centra Miroslava Hapalová so spoluzakladateľmi Lucia Rosáková a Viktor Križo dali existenciu tomuto novému projektu Centra aj vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z Plesu v Opere. Ambícia byť lídrom a koordinátorom inkluzívneho vzdelávania je aj odpoveď na nenaplnené potreby detí, rodičov, učiteľov a učiteliek a škôl, ktoré sa usilujú o spoločné vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami, no narážajú na množstvo praktických prekážok a nedostávajú v systéme žiadnu alebo len minimálnu podporu. 

Zameranie činnosti Inklucentra 

201214 Infografiky do SPaFP

Poskytovanie informačnej a metodickej podpory pre školy v oblasti inkluzívneho vzdelávania a začleňovania detí s rozmanitými potrebami (vydávanie publikácií a metodík; preklad metodík zo zahraničia; vydávanie didaktických materiálov, FAQ, metodický portál);

Realizácia vzdelávacích kurzov, zážitkových výcvikov, workshopov, mentoringu, supervízie a seminárov pre školy a ich zamestnancov (pedagogických asistentov, odborných zamestnancov a učiteľov), zameraných na oblasť inkluzívneho vzdelávania; 

Poskytovanie priamej asistencie, konzultácií a podpory pre školy, obce a samosprávy s cieľom spoločne hľadať riešenia a nastaviť proces spoločného vzdelávania detí s rozmanitými potrebami v regióne, škole či v triede;

Presadzovanie systémových zmien v oblasti rozvoja inkluzívneho vzdelávania na Slovensku (samosprávnych a národných stratégií a politík).

201214 Infografiky do SPaFP4 1

5 úrovní pôsobenia centra

1. PODPORA JEDNOTLIVCOV 

Podpora jednotlivých učiteľov, odborných zamestnancov a asistentov učiteľa prostredníctvom vzdelávania a supervízie. Centrum poskytuje dlhodobejšie kurzy a webináre (akreditované), skupinové supervízie určené pre individuálnych záujemcov z materských, základných a stredných škôl v rámci celej SR.

2. PRÁCA SO ŠKOLSKÝMI PODPORNÝMI TÍMAMI NA ŠKOLÁCH

Vzdelávanie celých podporných tímov v školách, pomoc pri nastavení kompetencií a koordinácie podpory deťom s rozmanitými  potrebami, podpora tímovej spolupráce. Obsah vzdelávania je šitý na mieru konkrétnym účastníkom. Vzdelávanie je otvorené pre akýchkoľvek záujemcov z celej SR, s podmienkou účasti viacerých členov tímu z jednej školy spoločne. Viac v sekcii kurzy.

3. PODPORA NA ÚROVNI CELEJ ŠKOLY

Práca so školou na aktívnej zmene smerom k zvyšovaniu inkluzívnosti prostredia školy a zlepšovaniu pripravenosti na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami, práca s celkovou klímou školy, autoevaluáciou, spôsobom riadenia a s nastavením podporných služieb na škole (možnosť využiť Index inklúzie ako jeden z  nástrojov), poskytovanie asistencie pri riešení konkrétnych problémov a i.  

4. ÚROVEŇ SAMOSPRÁVY

Poskytovanie asistencie / poradenstva samosprávam a zriaďovateľom pri tvorbe miestnych/regionálnych vzdelávacích stratégií; snaha o systémové zmeny.

5. ÚROVEŇ NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ

Pripomienkovanie a participácia na tvorbe národných a medzinárodných strategických dokumentov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, sieťovanie, spolupráca a podpory systémových zmien, účasť na národných a medzinárodných projektoch. 

Náš tím tvoria odborníci z rôznych oblastí pôsobenia.