Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Rozhodnutie ministerstva (pdf verzia). 

Absolvovať u nás môžete dlhodobé akreditované aj krátkodobé akreditované kurzy – webináre.

Kurzy sú prípravou na atestačné konanie. Ich absolvovaním si inovujete a rozširujete kompetencie do atestačného portfólia, o čom budete mať v certifikáte aj potvrdenie.  O tom aké kompetencie a absolvovaním ktorých kurzov získavate v dokumente Kompetencie pre 1. a 2. atestáciu.

Dlhodobé akreditované vzdelávania

Ich rozsah je 50  a viac hodín a zvyčajne sú rozdelené do jedno-dňoviek alebo dvoj-dňoviek , ktoré absolvujete postupne počas 2 až 4 mesiacov. Bližšie informácie v opise každého kurzu.

Nenásilná komunikácia I.

05 nenasilna komunikaciaI web 2
Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto…

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Nenasilna komunikacia mediacia pre zivot Inklucentrum
Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na…

Facilitatívne a reflektívne učenie

04 facilitativne reflektivne ucenie 1
Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi:

Pedagogický asistent v praxi

02 pedagogicky asistent kurz 2
Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede.

Artefiletika a inkluzívna trieda

01 artefiletika 1
Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky…

Školský podporný tím

03 skolsky podporny tim 1
MOMENTÁLNE NEOTVÁRAME Vyjadrite svoj záujem vo formulári. Prináša nový pohľad vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov či školských logopédov.

Krátkodobé akreditované webináre

Webináre sú zvyčajne v rozsahu 3 – 5 hodín (vrátane vášho času stráveného vypracovaním dištančných úloh).  Pre potreby vydania Certifikátu Inklucentrum je potrebné absolvovať minimálne 5 webinárov. Viac o podmienkach získania Certifikátu Inklucentrum na stránke:   Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Multidisciplinarita v školskej komunite

webinar multidisciplinarita
Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci, hľadaní riešení?

Ranné kruhy vo vyučovaní

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí?

Práca s rozmanitosťou v triede

webinar praca s rozmanitostou
Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie.

Kritické myslenie už na 1. st. ZŠ?

webinar kriticke myslenie uz na1stupni ZS
Rozdielne postoje a názory by nemali byť dôvodom k hádkam. Pozerať na jednu vec z viacerých uhlov a diskutovať o nej tak, aby sme sa navzájom neurážali a nezosmiešňovali, to…

Pre odborných zamestnancov:

Minimum pre asistentov I.

webinar minimum pre ped asistentov I
Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam.

Minimum pre asistentov II.

webinar minimum pre asistentov II
Voľné pokračovanie minimum pre asistentov I. zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania a pod. Aké úpravy…

Školský psychológ pokračujeme

webinar skolsky psycholog pokracujeme
Ponúkame vám možnosť zdieľania dobrej praxe, naučiť sa a vyskúšať techniky v rámci poradenstva so žiakmi, rodičmi aj učiteľmi. Webinár je koncipovaný ako zážitkové laboratórium pre tri 45 minútové bloky – žiaci,…

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME

webinar spec ped pokracujeme
Pre špeciálnych pedagógov na 2. stupni ZŠ a strednej škole. Vymeníme si praktické skúsenosti v práci s predikciou vývinových porúch učenia, spôsoby rozvíjania kognitívnych funkcii, matematických predstáv motoriky a mnoho…

Legislatíva pre školský podporný tím

webinar legislativa pre skolsky podporny tim
Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole.

Atestácie pre podporné profesie

webinar atestacie2
Od septembra 2019 sa zmenila legislatíva a atestácie sa vykonávajú novým spôsobom – tvorbou atestačného portfólia. Po 5 rokoch pracovnej činnosti možno robiť prvú atestáciu, po 10 rokoch druhú. Na…

Pre materské školy

Špeciálno-pedagogické minimum pre pedagógov MŠ

webinar spec pec MS
Webinár je zameraný na pojmy a metódy z oblasti špeciálno-pedagogickej, s ktorými sa stretávate v materskej škole. Ukážeme si možnosti komunikácie s rodinou, spolupráce ZŠ s MŠ, s odborníkmi. Súčasťou…

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms
Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí…

Pre kolektívy

Inkluzívna legislatíva pre poradenské zariadenia

webinar inkluzivna legislativa pre poradne
Získajte orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii, možnostiach úprav v IVP klientov, písaní správ a to s pohľadom a cieľom inkluzívneho smerovania. Vzdelávanie je na mieru šitý pre poradenské…

Kde nájsť aktívnych žiakov?

kurz kde najst v online svete ziakov webinar inklucentrum
Webinár s Dávidom Králikom: Viacerí z nás zažívajú „triedy duchov“. Poďme si spoločne skúsiť zažiť niekoľko online vzdelávacích aktivít, aby sme lepšie pochopili, kde sa v online svete berie a…

Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní

webinar inkluzivne nehodnotenie
Kurz ponúka rozvoj a ukážky slovného hodnotenia ako alternatívu ku klasifikácii resp. ich kombináciu. Ukážeme si ako viac posilniť žiacke sebahodnotenie, či spoločnú reflexiu žiakov nad učením a vlastných progresom.
Menu