Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Rozhodnutie ministerstva (pdf verzia). 

Absolvovať u nás môžete dlhodobé akreditované aj krátkodobé akreditované kurzy – webináre.

Kurzy sú prípravou na atestačné konanie. Ich absolvovaním si inovujete a rozširujete kompetencie do atestačného portfólia, o čom budete mať v certifikáte aj potvrdenie.  O tom aké kompetencie a absolvovaním ktorých kurzov získavate v dokumente Kompetencie pre 1. a 2. atestáciu.

Dlhodobé akreditované vzdelávania

Ich rozsah je 50  a viac hodín a zvyčajne sú rozdelené do jedno-dňoviek alebo dvoj-dňoviek , ktoré absolvujete postupne počas 2 až 4 mesiacov. Bližšie informácie v opise každého kurzu.

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Nenasilna komunikacia mediacia pre zivot Inklucentrum
Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na…
Viac o kurze

Artefiletika a inkluzívna trieda

01 artefiletika 1
Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky…
Viac o kurze

Pedagogický asistent v praxi

02 pedagogicky asistent kurz 2
Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického…
Viac o kurze

Nenásilná komunikácia I.

05 nenasilna komunikaciaI web 2
Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto…
Viac o kurze

Facilitatívne a reflektívne učenie

04 facilitativne reflektivne ucenie 1
Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti je vtisknutá práve do tohto vzdelávania pre učiteľov. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie…
Viac o kurze

Školský podporný tím

03 skolsky podporny tim 1
MOMENTÁLNE NEOTVÁRAMEVyjadrite svoj záujem vo formulári: PRED-PRIHLÁSENIE Nový beh kurzu Školský podporný tím.Tento vzdelávací program je unikátny prvotný koncept práce školských odborníkov v tíme na škole pri inkluzívnej podpore nielen detí…
Viac o kurze

Inkluzívne vzdelávanie v kocke

webinar inkluzivne vzdelavanie v kocke1
Vyskladajte si vzdelávanie podľa vlastných potrieb. Absolvujte naše online webináre s možnosťou získania certifikátu Inklucentrum, ktorý vám vystavíme za 25 hodín inovačného vzdelávania. Certifikát vás zároveň oprávňuje žiadať o 3…
Viac o kurze

Krátkodobé akreditované webináre

Webináre sú zvyčajne v rozsahu 3 – 5 hodín (vrátane vášho času stráveného vypracovaním dištančných úloh).  Pre potreby vydania Certifikátu Inklucentrum je potrebné absolvovať minimálne 5 webinárov. Viac o podmienkach získania Certifikátu Inklucentrum na stránke:   Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.

Školský psychológ pokračujeme

webinar skolsky psycholog pokracujeme
psychologičky zapadá do fungovania školy. Ponúkame vám možnosť zdieľania dobrej praxe, naučiť sa a vyskúšať techniky v rámci poradenstva so žiakmi, rodičmi aj učiteľmi. Webinár je koncipovaný ako zážitkové laboratórium pre tri…
Viac o kurze

Školský psychológ začíname

kurz skolsky psycholog zaciname webinar inklucentrum
Ste začínajúci školský psychológ/školská psychologička, potrebujete sa lepšie zorientovať v kompetenciách a možnostiach profesie psychológa, chcete získať nové informácie, naučiť sa techniky práce s deťmi, rodičmi a kolegami pedagógmi a máte záujem zdieľať vlastné príklady…
Viac o kurze

Školský špeciálny pedagóg POKRAČUJEME

webinar spec ped pokracujeme
Webinár je pokračovaním cyklu (Školský špeciálny pedagóg ZAČÍNAME), v ktorom sa tentokrát budeme venovať špecifikám reedukačnej činnosti školského špeciálneho pedagóga na 2. stupni. Predstavíme metakognitívnu stratégie učenia, koncept Feuersteinovho inštrumentálneho…
Viac o kurze

Kritické myslenie na 1. stupni ZŠ

webinar kriticke myslenie
Rozdielne postoje a názory by nemali byť dôvodom k hádkam. Pozerať na jednu vec z viacerých uhlov a diskutovať o nej tak, aby sme sa navzájom neurážali a nezosmiešňovali, to…
Viac o kurze

Kde nájsť aktívnych žiakov?

kurz kde najst v online svete ziakov webinar inklucentrum
Webinár s Dávidom Králikom: Viacerí z nás zažívajú „triedy duchov“. Neraz vidíme len čierne okienka s bielymi písmenkami a mnohé naše otázky ostávajú visieť vo vzduchu bez odpovede. Poďme si…
Viac o kurze

Ranné kruhy vo vyučovaní

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
Chystáte sa zaviesť ranné kruhy do vyučovania? Každé ráno začínať so žiakmi 10-15 min. spoločne s triednym učiteľom? Ako to zaviesť do vyučovania? Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi?…
Viac o kurze

Poradné kruhy v škole

kurz poradne kruhy webinar inklucentrum
NOVÉ: V kruhu môžete so svojimi žiakmi zdieľať príbehy a životné skúsenosti, skúmať témy dôležité pre ich intelektuálny aj emocionálny rozvoj, riešiť problémy, nastavovať triedne aj školské normy. A samozrejme…
Viac o kurze

Inkluzívne (ne)hodnotenie vo vyučovaní

webinar inkluzivne nehodnotenie
Kurz ponúka rozvoj a ukážky slovného hodnotenia ako alternatívu ku klasifikácii resp. ich kombináciu. Ukážeme si ako viac posilniť žiacke sebahodnotenie, či spoločnú reflexiu žiakov nad učením a vlastných progresom.…
Viac o kurze

Práca s rozmanitosťou v triede

webinar praca s rozmanitostou
Budeme sa venovať 4 základnym otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany. 1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej…
Viac o kurze

Multidisciplinarita v školskej komunite

webinar multidisciplinarita
NOVÉ: Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo inými tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať dobrá multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci a hľadaní…
Viac o kurze

Inkluzívna legislatíva pre materské školy

kurz inklucentrum inkluzivna legislativa v materskej skole
Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje materská škola na podporu inkluzívneho vzdelávania. Získajte hutný prehľad a orientáciu v základných právnych predpisov k integrácii detí so ŠVVP, možnostiach…
Viac o kurze

Dieťa s ťažkosťami v materskej škole

webinar dieta s tazkostami v ms
Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí…
Viac o kurze

Minimum pre asistentov I.

webinar minimum pre ped asistentov I
Poznaj svojich žiakov. Špeciálnopedagogické minimum pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Čo by ste mali o týchto poruchách vedieť, ako pracovať s informáciami v správe a ako…
Viac o kurze

Minimum pre asistentov II.

webinar minimum pre asistentov II
Pokračovanie špeciálnopedagogického minima pre asistentov/asistentky učiteľa/učiteľky je zamerané na ďalšie ťažkostí vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania a pod. Čo…
Viac o kurze

Minimum pre asistentov III.

webinar minimum pre asistentovIII
Žiak s mentálnym znevýhodnením v bežnej škole. Vzdelávanie dieťaťa s mentálnym znevýhodnením v bežnej základnej škole. Proces, ktorý je pre školu obvykle organizačne náročný, ale nie nerealizovateľný.
Viac o kurze

Legislatíva pre školský podporný tím

webinar legislativa pre skolsky podporny tim
WEBINÁR – Orientujte sa v školských zákonoch, ktoré k svojej práci potrebuje asistent a školský podporný tím na podporu inkluzívneho vzdelávania vo svojej škole. Získajte hutný prehľad základných právnych predpisov.…
Viac o kurze

Atestácie pre podporné profesie

webinar atestacie2
Od septembra 2019 sa zmenila legislatíva a atestácie sa vykonávajú novým spôsobom – tvorbou atestačného portfólia. Po 5 rokoch pracovnej činnosti možno robiť prvú atestáciu, po 10 rokoch druhú. Na…
Viac o kurze

Školský špeciálny pedagóg ZAČÍNAME

webinar skolsky specialny pedagog 6
Webinár je určený pre začínajúcich školských špeciálnych pedagógov, ale aj pre tých, ktorí chcú načerpať novú inšpiráciu. Účastníci získajú prehľad o jednotlivých činnostiach, ktoré má školský špeciálny pedagóg v škole…
Viac o kurze

Individuálny vzdelávací program

webinar ivp
Webinár je voľným pokračovaním webináru „Legislatíva v malíčku pre školský podporný tím“. Poskytne veľmi konkrétne popisy niektorých problémov v praxi v súvislosti s integráciou, vedením povinnej dokumentácie, rozhodnutiami riaditeľa, možnosti…
Viac o kurze
Menu