Sme oprávneným poskytovateľom inovačného vzdelávania pre všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti tém inkluzívneho vzdelávania. Rozhodnutie ministerstva (pdf verzia). 

Absolvovať u nás môžete dlhodobé akreditované aj krátkodobé akreditované kurzy – webináre.

Kurzy sú prípravou na atestačné konanie. Ich absolvovaním si inovujete a rozširujete kompetencie do atestačného portfólia, o čom budete mať v certifikáte aj potvrdenie.  O tom aké kompetencie a absolvovaním ktorých kurzov získavate v dokumente Kompetencie pre 1. a 2. atestáciu.

Dlhodobé akreditované vzdelávania

Ich rozsah je 50  a viac hodín a zvyčajne sú rozdelené do jedno-dňoviek alebo dvoj-dňoviek, ktoré absolvujete postupne počas 2 až 4 mesiacov. Bližšie informácie v opise každého kurzu. Prečítajte si, čo si o dlhodobých kurzoch myslia ich absolventi: Dlhodobé kurzy – odborne, prakticky a príjemne.

Nenásilná komunikácia I.

05 nenasilna komunikaciaI web 2
Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto…

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

Nenasilna komunikacia mediacia pre zivot Inklucentrum
PREZENČNE AJ ONLNE. Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania…

Artefiletika a inkluzívna trieda

01 artefiletika 1
Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky…

Facilitatívne a reflektívne učenie

04 facilitativne reflektivne ucenie 1
Aplikácia inkluzívneho prístupu v hlbokom prepojení na filozofiu C. Rogersa slobody a zodpovednosti. Ide o silne zážitkové vzdelávanie zamerané na získanie kompetencie facilitácie reflexie v práci so skupinami detí/ žiakmi:

Pedagogický asistent v praxi

02 pedagogicky asistent kurz 2
Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede.

Školský podporný tím

03 skolsky podporny tim 1
MOMENTÁLNE NEOTVÁRAME Vyjadrite svoj záujem vo formulári. Prináša nový pohľad vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov či školských logopédov.

Krátkodobé akreditované webináre

Webináre sú zvyčajne v rozsahu 3 – 5 hodín (vrátane vášho času stráveného vypracovaním dištančných úloh).  Môžete ich efektívne využiť  na inovačné vzdelávanie či už celá škola, školské zariadenie alebo aj jednotlivec. Pre vydania Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania je potrebné absolvovať minimálne 10 webinárov. Viac o podmienkach získania Osvedčenia na stránke:   Akreditované webináre pre inkluzívne vzdelávanie.
Program inovačného vzdelávania zloženého z webinárov Inkluzívne vzdelávanie v kocke (pdf na stiahnutie).

Dieťa s poruchami učenia

webinar dieta s poruchami ucenia
Špeciálnopedagogické minimum k VPU – vývinovým poruchám učenia. Formy práce s dieťaťom s VPU, spolupráca s pedagogickou asistentkou a školských podporným tímom.

Multidisciplinarita v školskej komunite

webinar multidisciplinarita
Zažívate frustráciu a nepochopenie v spolupráci s odborníkmi v škole, alebo tímami mimo školu? Chcete vedieť ako by mohla vyzerať multidisciplinarita založená na dialógu, spolupráci, hľadaní riešení?

Nadané dieťa v škole

Webinar nadane dieta v skole
Na webinári si povieme aj o špecifických potrebách nadaných žiakov v oblasti sociálno-emočnej, v oblasti pozornosti, spôsobu myslenia aj metód výučby.

Intelektovo nadaný žiak v škole

webinar intelektovo nadany ziak v skole
Pokúsime sa porozumieť ako sa cítia nadaní s spergerovým syndrómom v škole a aké sú možnosti úpravy podmienok ich vzdelávania.

Práca s rozmanitosťou v triede

webinar praca s rozmanitostou
Ako podporiť deti aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii? Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor v triede pre každého žiaka: posilnenie sebavedomia, zážitok rozmanitosti, kritické myslenie.

Ranné kruhy vo vyučovaní

kurz ranne kruhy webinar inklucentrum
Ako viesť takéto krátke reflexie so žiakmi? Ako nastaviť pravidlá, štruktúru, témy, obsah ranných stretnutí?

Pre odborných zamestnancov:

Atestácie pre podporné profesie

webinar atestacie2
Od septembra 2019 sa zmenila legislatíva a atestácie sa vykonávajú novým spôsobom – tvorbou atestačného portfólia. Po 5 rokoch pracovnej činnosti možno robiť prvú atestáciu, po 10 rokoch druhú. Na…

Minimum pre asistentov I.

webinar minimum pre ped asistentov I
Špeciálnopedagogické minimum pre pedagogické asistentky a asistentov zamerané na vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia). Dozviete sa základnú orientáciu v legislatíve a predpisoch, aby ste rozumeli svojim kompetenciám, úlohám a možnostiam.

Minimum pre asistentov II.

webinar minimum pre asistentov II
Vzdelávanie zamerané na ďalšie ťažkosti vo vzdelávaní v oblasti správania a prežívania detí ako je napr. ADHD, aspergerov syndróm, poruchy správania.

Školský špeciálny pedagóg

skolsky specialny pedagog 11.4
Webinár bude diskusiou o motivačných faktoroch, ktoré vedú  nielen žiakov so ŠVVP k vlastnému rozvoju. Povieme si o spôsoboch, ako hodnotiť žiakov  s prihliadnutím na ich individuálne možnosti a zároveň…

Pre materské školy

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

webinar dieta s vyvinovymi tazkostami v ms
Webinár vám zodpovie otázky, ktoré Vás trápia v súvislosti s deťmi s ťažkosťami. Čo je to dynamika vývinu? Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu? Súčasťou sú kazuistiky detí…