02 pedagogicky asistent kurz 2

Pedagogický asistent v praxi

Otvárame podľa záujmu. Svoj záujem vyjadríte prostredníctvom formulára predprihlásenia:

50 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Vzdelávanie bude prebiehať ONLINE. Na vzdelávaní je potrebná Vaša aktívna účasť a zapájanie sa.

Komu je vzdelávanie určené?

  • primárne pre pedagogických asistentov, pedagogické asistentky
  • triedni učitelia a učiteľky, školskí špeciálni pedagógovia, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia (ak sú vo väzbe na daného pedagogického asistenta)

Na kurz sa môžete prihlásiť aj bez predchádzajúceho súhlasu vedenia školy. Ak chcete mať istotu získania príplatku za profesijný rozvoj, odporúčame uviesť si to do svojho plánu profesijného rozvoja a oboznámiť s tým vedenie školy.

OBSAH

Získajte kompetencie nevyhnutné pri prekonávaní prekážok v učení u jednotlivých žiakov alebo aj skupín žiakov v triede. Každý žiak v určitom čase a za určitých podmienok môže vyžadovať podporu pedagogického asistenta. Získate vedomosti o integrovanom a inkluzívnom vzdelávaní, kde je každý žiak vnímaný ako individualita.

Program sa síce venuje aj problematike jednotlivých špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb, ale neustále sa vracia k inkluzívnej podpore dieťaťa/žiaka v kontexte celej triedy. Účastníci získajú aj informácie o tvorbe a využívaní IVP v spolupráci s pedagogickými a odbornými zamestnancami, s rodičmi,  žiakom i s poradenským zariadením. 

Štruktúru vzdelávacieho programu sme postavili tak, aby ste získali základné vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu pedagogického asistenta v triede a vedomosti nevyhnutné k podpore žiakov s rôznymi špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Aj preto vzdelávanie prebieha vo viacerých formách cez získavanie poznatkov o svojej profesii, pri online stretnutiach a praktickými dištančnými úlohami, supervíziou a prezentáciou vlastných výstupov.

LEKTORI A GARANTI VZDELÁVANIA

Maša Bartko

masha orogvani inklucentrum

Maša Bartko je špeciálna pedagogička, scenáristka a konzultantka v projekte Škola inkluzionistov v rámci Nadácie pre deti Slovenska. Je členkou o.z. Inklucentrum a lektorkou.

Venuje sa lektorovaniu a supervízii pre asistentov. Lektoruje aj kurzy efektívneho rodičovstva a venuje sa poradenstvu.

Do dejín inkluzívneho vzdelávania  sa zapísala ako pedagogická asistentka v bežnej základnej škole a poukázala na to, ako je všetko možné, keď sa chce.  Jej témou naďalej zostávajú asistenti. Má rada inakosti v akejkoľvek podobe, lebo to je to, čo robí jej svet zaujímavejším miestom na zemi.

Magdaléna Špotáková

inklucentrum web 6

Je významnou detskou psychologičkou a výskumníčkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, je spoluzakladateľkou Detského centra. Lektorovaniu a inkluzívnemu vzdelávaniu sa venuje počas celej svojej výskumnej a odbornej práci. V Inklucentre zabezpečuje odbornú supervíziu, lektorské a poradenské služby. Je členkou o.z. Inklucentrum

Magdaléne Špotákovej v roku 2021 prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti.

Janka Kružliaková

Jana Kruzliakova Inklucentrum

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a predškolskú pedagogiku. Pracovala ako ergoterapeutka, mobilná pedagogička, či poradkyňa v Centre včasnej intervencie. S klientmi rôzneho veku a s rôznymi problémami pracuje  s Feuersteinovou metódou inštrumentálneho obohacovania. V Inklucentre lektoruje kurzy pre asistentov učiteľa, dlhodobo sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu ako odborníčka v Detskom centre Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Viktor Križo

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj psychoterapeutický výcvik PCA. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako koordinátor školských podporných tímov v Centre poradenstva a prevencie a koordinátor študentských praxí na Pedagogickej fakulte v Trnave. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. Garantuje inovačné vzdelávanie v Centre a lektoruje kurzy. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

Ciele kurzu:

  • Odovzdať  účastníkom  poznatky o koncepcii integrovaného a inkluzívneho vzdelávania, rozdiely medzi týmito koncepciami,  ideové a legislatívne ukotvenie.
  • Ukázať rôzne možnosti práce pedagogického asistenta, vrátane spolupráce s odborným tímom v škole, resp. predostrieť možnosti takej spolupráce s dôrazom na zavádzanie prvkov inklúzie.
  • Získať praktické zručnosti v oblasti pôsobenia asistenta pedagóga pre jednotlivé ŠVVP, resp. pri podpor žiakov pri prekonávaní bariér v učení. Spoznávanie špecifík jednotlivých ŠVVP prebieha v teoretickej i zážitkovej rovine.
  • Získať prehľad v možnostiach ako spolupracovať s učiteľom a špeciálnym pedagógom pri intervenciách vykonávaných s jednotlivcami, skupinovo alebo s celou triedou.

Termíny

Otvárame podľa záujmu.

Účastníci majú možnosť počas a po skončení vzdelávania využívať dlhodobé online poradenstvo cez email: [email protected]. Účastníci dostávajú k dispozícii aj metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

Cena:

Pôvodná cena vzdelávania, bez dotácie: 353 €

Aktuálna zľavnená cena: 190 €

Cena je za celé vzdelávanie. Možnosť úhrady v dvoch splátkach po 95 €. Pri úhrade použite rovnaký variabilný symbol. Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími a menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Vysoko hodnotím ich profesionálny a zároveň ľudský prístup.
Veľmi prijemné lektorky;) 1.časť vzdelávania sa mi veľmi páčila.
Páčila sa mi vzájomná spolupráca lektorov, vzájomné dopĺňanie, profesionálny a ľudský prístup, povzbudivé slová a ochota poradiť, pomôcť, nasmerovať nás, poskytovanie max informácií. Bol tam aj dobrý pocit zo vzdelávanie, nebol to pocit, že “musím” počúvať. Oceňujem aj prípravu lektorov – videá, materiály v Power Pointe, ….
Môžem iba odporučiť, lektori: profesionálny prístup, perfektné podanie problematiky a jasné vysvetlenie na praktických príkladoch, ochotní, trpezliví, nemám čo vytknúť.
+ jasné ciele výučby, vhodné výučbové aktivizujúce metódy, užitočné a praktické rady, názorné príklady, očakávam odbornosť v tematickej oblasti
Môj prvý kurz tohto typu. Online forma mi vyhovuje. Prijala by som viac konkrétnych príkladov z praxe.  Právo bolo super.
Poobednp čast s pánom Viktorom by som chcela pozitívne vyzdvihnúť. Začal  a skončil na čas, prezentácia bola obsahovo veľmi informatívna a aj prejav úplne super. Technická stránka zvládnutá na 1.
Boli pohotové, ústretové, informované.
S lektormi som nad mieru spokojná. Vyhovuje mi prejav, akým dovzdávajú svoje skúsenosti.
Lektori boli veľmi zlatí , poskytli množstvo informácií a rád. 
Odborný, ale aj ľudský prístup. Ich vedomosti a skúsenosti z praxe. Ochota všetko vysvetliť a debatovať.

Rozsah vzdelávacieho programu:

50 hodín (39 hodín prezenčne (6 dní) + 6 hodín dištančne + 5 h. supervízia). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov:

Do programu inovačného vzdelávania budú zaradení uchádzači z radov pedagogických a odborných zamestnancov na základe elektronickej prihlášky, kde uvedú svoje meno, priezvisko, pracovnú pozíciu, zamestnávateľa a kontakt na adresu žiadateľa a uhradia žiadateľom stanovený poplatok na číslo účtu poskytovateľa najneskôr 15 pracovných dní pred začiatkom vzdelávania.

Odporúčame uchádzačom, aby v prípade záujmu o certifikát oprávňujúci na príplatok za profesijný rozvoj nahlásili uvedené vzdelávanie do plánu profesijného rozvoja, resp. získali súhlas zamestnávateľa tak, aby po absolvovaní a odovzdaní certifikátu im bol aj skutočne priznaný príplatok za profesijný rozvoj.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania, vypracovanie dištančných úloh, úspešná záverečná prezentácia pred 3 člennou skúšobnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní a splnení podmienok ukončenia programu inovačného vzdelávania vydá poskytovateľ účastníkovi vzdelávania osvedčenie.

PEDAGOGICKÝ ASISTENT V PRAXI akreditovaný program inovačného vzdelávania. Dokument na stiahnutie.
Údaje v pdf sa môžu mierne líšiť, aktuálne údaje máme uvedené vždy na webovej stránke

Chcem sa stať pedagogickým asistentom, asistentkou, stačí mi  k výkonu práce absolvovať tento kurz?

Na výkon práce pedagogického asistenta (PA) je potrebná maturita a doplňujúce pedagogické štúdium (známe aj pod názvom kvalifikačné vzdelávanie alebo pedagogické minimum). PA môžete vykonávať aj bez kvalifikačného vzdelania, musíte si ho však doplniť do 4 rokov od začiatku výkonu práce. Kvalifikačné vzdelávanie momentálne ponúka napríklad MPC. Od roku 2022 by sme chceli v Inklucentre realizovať kvalifikačné vzdelávanie.

Čo robiť ak sa nemôžem zúčastniť niektorého termínu vzdelávania?

Pre úspešné ukončeni vzdelávania je potrebná najmenej 80% účasť. Každú absenciu je potrebné čo najskôr a vopred oznámiť emailom na [email protected]. V prípade absencie 2 a viac dní je potrebné konzultovať s lektorkami vzdelávania.

Potrebujem mať na vzdelávaní zapnutú kameru

Áno, na webinári je potrebné mať zapnutú kameru a zvuk.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Dátum

06 jan 2023
Registrácia ukončená!

Čas

Otvoríme podľa záujmu
14:00

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín