Preplatenie vzdelávania cez úrad práce

Národný projekt Zručnosti pre trh práce ponúka možnosť preplatenia vzdelávanie nezamestnaným, ale aj zamestnaným občanom. Všetky kurzy Inklucentra sú akreditované, takže sú preplácané v 100% výške ich hodnoty (neakreditované kurzy sú preplácané vo výške 80%). Je potrebné splniť všetky formálne náležitosti, ktoré úrad vyžaduje a takisto úspešne absolvovať vzdelávanie Inklucentra, pre ktoré sa rozhodnete.
Preto si dôsledne prečítajte návod nižšie a sťahujte aktuálne tlačivá na stránkach národného projektu, pozri aj Dôležité odkazy nižšie. .

Dôležité termíny:

 • Spustenie projektu: 08. 04. 2024
 • Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku: 05. 2024 – 12. 2025.
 • Realizácia vzdelávania: 05. 2024 – 10. 2026.
 • Úhrada príspevkov na podporu vzdelávania: 06. 2024 – 03. 2026.
 • Žiadosti na úrad je potrebné predložiť 30 dní pred začiatkom vzdelávania. Rozhodujúci je dátum doručenia na podateľni úradu alebo na poštovej pečiatke.
 • Zaevidovať sa na úrad práce je potrebné aspoň 1 deň pred podaním žiadosti o príspevok.

Kto môže o príspevok požiadať:

A) Zamestnaní občania, evidovaní ako Záujemca o Zamestnanie (ZoZ).
B) Nezamestnaní občania, evidovaní ako Uchádzači o Zamestnanie (UoZ).
Pozor! Budete potrebovať rôzne tlačivá podľa toho či ste ZoZ alebo UoZ, viď postupy A a B nižšie.

A. Postup pre zamestnaných občanov (ZoZ):

O príspevok možno žiadať elektronicky cez stránku slovensko.sk, osobne alebo poštou. Veľmi odporúčame úrady si “vybehať” a uistiť sa tak, že máte vyplnené správne tlačivá.

 1. Na úrade práce v mieste svojho bydliska vyplňte Žiadosť ZoZ o sprostredkovanie vhodného zamestnania.
 2. Vyberte si kurz z našej ponuky nižšie. Skontrolujte si dátum začiatku kurzu. Žiadosti na úrad je potrebné predložiť 30 dní pred začiatkom vzdelávania.
 3. Kontaktujte nás na [email protected] a informujte nás o vašom zámere žiadať o finančný príspevok cez úrad práce. Prosíme do emailu uveďte:
  -Názov kurzu a termín, na ktorý ste sa prihlásili.
  -Informáciu o tom, že ste zamestnaný/á.
  -Informáciu či ste sa už evidovali na úrade práce, viď bod 1.
  -Vaše meno, priezvisko a celú adresu (vrátane PSČ) na prípadné doručenie tlačív.
 4. My vám vystavíme Vám tlačivo Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania o zabezpečenie vzdelávania.
 5. Vy vyplníte Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávania Záujemcu o Zamestnanie
 6. Tlačivo od nás spolu so žiadosťou doručíte Úradu práce. Pozor opäť si skontrolujte dátum začiatku kurzu uvedený v žiadosti. Žiadosť na úrad je potrebné predložiť 30 dní pred začiatkom vzdelávania, pričom rozhodujúci je deň podania v podateľni úradu, alebo na poštovej pečiatke.
 7. Po schválení požiadavky vás úrad práce vyzve na podpis dohody.
 8. Po podpise dohody ste povinní nám ako vzdelávacej inštitúcii odovzdať vzdelávací poukaz a nastúpiť na kurz v dohodnutom termíne.

B. Postup pre nezamestnaných občanov (UoZ):

 1. Na úrade práce v mieste svojho bydliska vyplňte Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ).
 2. Vyberte si kurz z našej ponuky nižšie. Skontrolujte si dátum začiatku kurzu. Žiadosti na úrad je potrebné predložiť 30 dní pred začiatkom vzdelávania.
 3. Kontaktujte nás na [email protected] a informujte nás o vašom zámere žiadať o finančný príspevok cez úrad práce. Prosíme do emailu uveďte:
  -Názov kurzu a termín, na ktorý ste sa prihlásili.
  -Informáciu o tom, že ste nezamestnaný/á.
  -Informáciu či ste sa už evidovali na úrade práce, viď bod 1.
  -Vaše meno, priezvisko a celú adresu (vrátane PSČ) na doručenie tlačív.
 4. Vystavíme Vám tlačivo Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o zabezpečení rekvalifikácie.
 5. Vy vyplníte Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ.
 6. Tlačivo od nás spolu so žiadosťou doručíte Úradu práce. Pozor opäť si skontrolujte dátum začiatku kurzu uvedený v žiadosti. Žiadosť na úrad je potrebné predložiť 30 dní pred začiatkom vzdelávania, pričom rozhodujúci je deň podania v podateľni úradu, alebo na poštovej pečiatke.
 7. Po schválení požiadavky vás úrad práce vyzve na podpis dohody.
 8. Po podpise dohody ste povinní nám ako vzdelávacej inštitúcii odovzdať vzdelávací poukaz a nastúpiť na kurz v dohodnutom termíne.

Neprehliadnite:

 • Jeden ZoZ môže byť do tohto projektu zaradený maximálne dva krát. V prípade, ak ZoZ prejaví záujem o druhý príspevok, podporené môžu byť vzdelávania, ktoré na seba nadväzujú, pričom druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej so ZoZ.
 • Vzdelávanie môžete absolvovať iba ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a miesto realizácie vzdelávania musí byť taktiež na území Slovenskej republiky.
 • Na získanie finančného príspevku nie je právny nárok.

Podmienky Inklucentra v súvislosti s preplácaním vzdelávaní:

Prosíme, aby ste dôsledne zvážili Vaše časové kapacity pred prihlásením na vzdelávanie. Vaša prihláška na kurz je záväzná a v prípade ak kurz neabsolvujete do konca a nebude vám preto uznaný nárok na finančný príspevok musíte kurz uhradiť v jeho plnej výške. V prípade závažných dôvodov (choroba) Vám ponúkneme náhradný termín. Túto možnosť môžete využiť len raz.

Ponuka vzdelávaní preplácaných úradmi práce vo výške 100% ich hodnoty:

Vzdelávania sú súčasťou prípravy pedagogických a odborných zamestnancov škôl na ich ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu. Vzdelávania spolu súvisia a je vhodné ich kombinovať.

Dôležité odkazy:

Národný projekt Zručnosti pre trh práce.

Národný projekt Zručnosti pre trh práce – rekvalifikácie uchádzačov o zamestnanie.

Vzory žiadostí.

Kontaktujte nás: [email protected]

Našli ste v postupe alebo v uvedených informáciách chybu? Prosím, dajte nám vedieť na: [email protected].


Čítajte aj