Advokačné aktivity

Ponúkame prípravu podkladov regionálnych a národných vzdelávacích politík prostredníctvom účasti na pracovných skupinách na pôde štátnych inštitúcií (MŠVVŠ; VÚDPaP; ŠPÚ, MPC), ale aj medzirezortne, pripomienkovaním a tvorbou nových legislatívnych noriem a metodických materiálov na systémovej úrovni.

Inklucentrum má skúsenosti na príprave národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, účasti v medzirezortných skupinách i monitorovaní štrukturálnych fondov EÚ, koordinovaní medzinárodných projektov a spoluprác (ACF, Projekt Inschool v Rade Európy), participácii na národných projektoch v téme inkluzívneho vzdelávania ako experti.

V prípade záujmu nás kontaktujte na [email protected].