Všeobecné podmienky prevádzkovateľa portálu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ portálu je mimovládna nezisková, nepolitická a profesijná organizácia, Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania, o.z. so sídlom Hálova 16, 85101 Bratislava (ďalej aj ako “prevádzkovateľ”).

1.2 Prevádzkovateľ je poskytovateľom vzdelávania akreditovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

1.3 Účastník školenia je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového portálu prevádzkovateľa alebo si prostredníctvom neho objedná službu online webináru (ďalej len alebo „Účastník“).

2. Objednávka školenia (webináru)

2.1. Pre registráciu na webinár alebo iné školenie je potrebné vybrať si  (ďalej spolu len ako ,,školenie“)  konkrétne školenie kliknutím na Názov vzdelávania a vyplnením elektronickej prihlášky.

2.2.Po záväznom odoslaní prihlášky vám bude zaslané potvrdenie objednávky a faktúra s dátumom splatnosti.

2.3 Po úhrade faktúry bankovým prevodom alebo platobnou kartou   je automaticky zasielané  potvrdenie o prijatí platby  na  e-mailovú adresu Účastníka, ktorú zadal v prihláške. Ak Účastník neobdrží potvrdenie o prijatí platby, je nutné kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom emailu [email protected] a požiadať o preverenie platby.

Bližšie informácie o školeniach sú zasielané elektronicky pred termínom ich konania.

5. Spôsob úhrady školení

5.1. Úhrady za jednotlivé školenia sa realizujú bankovým prevodom alebo platobnou kartou.

5.2. Základnou požiadavkou je vyplnenie fakturačných údajov, kde sa uvádzajú osobné alebo firemné údaje a je potvrdený druh a množstvo objednaných školení.

453. V prípade záujmu realizovať platbu iným spôsobom ako je uvedené v bode 5.1, nás kontaktujte na emailovej adrese [email protected].

6. Informácia k stornovaniu objednávky školenia

6.1. Školenie je možno bezplatne raz stornovať najneskôr 3 pracovné dni v prípade webinára a 7 pracovných dní v prípade dlhodobého vzdelávania pred jeho samotným dátumom konania. Ak bola úhrada už zrealizovaná, bude účastníkovi poskytnutý náhradný termín. Ak účastníkovi náhradný termín nevyhovuje bude mu platba vrátená. Ak sa účastník nedostaví ani v náhradnom termíne, môže požiadať o opätovné presunutie. V tomto prípade mu bude účtovaný administratívny poplatok 10% z ceny vzdelávania. Ak úhrada nebola zrealizovaná 3 pracovné dni pred dátumom konania, bude jeho prihláška stornovaná a miesto na webinári voľné pre iného účastníka.

V prípade stornovania v čase kratšom ako sú 3 ( 7 ) pracovné dni pred dátumom konania školenia bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% z ceny školenia. Účastníkovi v takomto prípade ponúkame možnosť pozvať na školenie, ktorého sa nemôže zúčastniť, svojho náhradníka. Zmena osoby účastníka je možná elektronicky na adrese [email protected].

6.2. Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania ako organizátor školenia môže zo závažných dôvodov zmeniť termín konania, príp. lektora. O zmene bude informovať registrovaných účastníkov vždy emailom.

7. Odstúpenie a neuskutočnené školenia

7.1. V prípade, ak sa školenie neuskutoční z dôvodu na strane Lektora, vyhlási Lektor náhradný termín konania školenia. V prípade, ak Účastník školenia nemá záujem o účasť na školení v tomto náhradnom termíne je oprávnený požiadať o vrátenie účastníckeho poplatku, ktorý bude vrátený rovnakým spôsobom, akým ju účastník uhradil (pokiaľ sa nedohodnú inak).

7.2. Lektor (zastúpený Inklucentrom) je povinný Účastníkov školenia bezodkladne informovať o zmenách vzťahujúcich sa na školenie, najmä na zmenu času, miesta, prípadne zrušenie školenia.

8. Vyhotovenie záznamov zo školení

8.1. Účastník berie na vedomie, že na všetkých školeniach organizovaných pevádzkovateľom je prísne zakázané vyhotovovanie akýchkoľvek audiovizuálnych záznamov, videozáznamov alebo fotografií bez písomného súhlasu prevádzkovateľa. Uvedená skutočnosť je z dôvodu ochrany duševného vlastníctva prevádzkovateľa, autorov a tretích osôb. Porušenie zákazu a akékoľvek vytváranie záznamov bez súhlasu prevádzkovateľa následné neoprávnené zverejňovanie bude sankcionované vo výške 100-násobku aktuálnej ceny konkrétneho školenia.

Všeobecné podmienky prevádzkovateľa portálu sú platné od 1.1.2022 do odvolania.