Home Hodnotné kurzy od odborníkov z praxe Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život
Nenasilna komunikacia mediacia pre zivot Inklucentrum

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život

150 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 9% za profesijný rozvoj.

Nový májový termín vzdelávania.
Prihláste sa na vzdelávanie do 31. 12. 2022 za dotovanú cenu 850EUR. Od 1. 1. 2023 bude vzdelávanie poskytované bez dotácie za cenu 1100EUR.

Intenzívny výcvik nenásilnej komunikácie a zvládania konfliktov. Kurz je vhodný pre absolventov vzdelávania Nenásilná komunikácia I. Absolvovaním výcviku dosiahnete až 150 hodín vzdelávania a možnosť uchádzať sa o príplatok za profesijný rozvoj až 9%. Platí pre pedagogických a odborných zamestnancov: viac info.

Prístup nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Čo vám kurz prinesie:

  • Kompetencie budúcnosti: Kompetencie vo zvládaní konfliktných situácií. Rozšírite si vlastné kapacity vo vnímaní vlastného tela, pocitov, myšlienok a vedomia možnosti voľby.
  • Orientácia: Zistíte, ako sa vyznať v komunikácií s druhými ale aj vo svojej vlastnej vnútornej komunikácii.
  • Učenie v prostredí dôvery: Pre našu prácu bude kľúčové zažiť si dôveru v rámci skupiny. Skupina je dôležitým priestorom pre učenie.
  • 9 mediátorských zručností: Naučíte sa 9 mediátorských zručností (podľa výučbového modelu Mediate Your Life, ktoré pomáhajú stranám v konflikte lepšie sa počuť a znovuprepojiť. Budete mať priestor trénovať svoju schopnosť empatie, sebavyjadrenia, sebaprijatia a sebanapojenia. Po absolvovaní výcviku budete vybavení schopnoťou konflikty navigovať smerom k väčšej prepojenosti a porozumenia, ale tiež získate väčší pokoj a uvoľnenie konflikty zvládať.
  • Tréning a vlastnú skúsenosť: Výcvik je štruktúrovaný tak, aby jednotlivé stretnutie na seba nadväzovali. Veľkú časť výcviku tvorí tréning a vlastná skúsenosť. Užiť si budete môcť prax dyád, triád, zdieľania v skupine. Lektorka Ivana jednotlivé zručnosti názorne demonštruje.

O výcviku na YouTube kanály Inklucentra

Komu je kurz určený?

  • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
  • riaditelia a riaditeľky škôl,
  • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie – bez nároku na Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Vstupné prerekvizity kurzu:
Vrelo odporúčame štúdium základov Nenásilnej komunikácie a/alebo absolvovanie kurzu Nenásilnej komunikácie I., alebo iného kurzu Nenásilnej komunikácie v iných organizáciách.

Maximálny počet účastníkov kurzu: 20.

Termíny

Kurz otvoríme po naplnení počtu účastníkov. Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra, Hálova 16, Bratislava. Medzi jednotlivými vzdelávaniami sú stretnutia online, viď nasledujúci rozpis.

Nové termíny so začiatkom máj 2023:

I. modul:

Úvod: 24. 05. 2023 (17:00-19:00) online

15. 06. – 18. 06. 2023 v Inklucentre (Časy počas jednotlivých dní nižšie v dennom rozvrhu)

12. 07. 2023 (17:00 – 19:00) online

16. 08. 2023 (17:00 – 19:00) online


II. modul 21. – 24. 9. 2023 v Inklucentre (Časy počas jednotlivých dní nižšie v dennom rozvrhu)

11. 10. 2023 (17:00 – 19:00) online

08. 11. 2023 (17:00 – 19:00) online


III. modul 30. 11. – 03. 12. 2023 v Inklucentre

Štvrtok  10:00 – 13:00 I  15:00 – 18:00
Piatok  9:30 – 12:30  I  14:30 – 17:30
Sobota 9:30 – 12:30  I  14:30 – 17:30
Nedeľa  9:30 – 12:30
Pauza dopoludnia: 11:00-11:30
Pauza popoludní: 16:00 – 16:20


Termíny prebiehajúceho výcviku Nenásilná komunikácia – mediácia pre život 2022/2023:

I. modul:

Úvod: 18. 10. 2022 (17:00-19:00) online

03. – 06. 11. 2022 v Inklucentre (Časy počas jednotlivých dní nižšie v dennom rozvrhu)

7. 12. 2022 (17:00 – 19:00) online

18. 1. 2023 (17:00 – 19:00) online


II. modul 23. – 26. 2. 2023 v Inklucentre (Časy počas jednotlivých dní nižšie v dennom rozvrhu)

22. 3. 2023 (17:00 – 19:00) online


III. modul 27. – 30. 4. 2023 v Inklucentre

Štvrtok  10:00 – 13:00 I  15:00 – 18:00
Piatok  9:30 – 12:30  I  14:30 – 17:30
Sobota 9:30 – 12:30  I  14:30 – 17:30
Nedeľa  9:30 – 12:30
Pauza dopoludnia: 11:00-11:30
Pauza popoludní: 16:00 – 16:20

Program kurzu:

Koncept Nenásilnej komunikácie (z angl. Nonviolent Communication, NVC) od 60-tych rokoch 20. storočia rozvíjal americký humanistický psychológ Marshall B. Rosenberg, žiak Carla Rogersa. Predstavuje ucelený koncept v komunikácii, ktorý je založený na načúvaní sebe i druhému a na ochote vnímať svoje pocity a potreby ako aj druhého. Pomáha prekonávať naše naučené vzorce, ktoré používame v kontakte s druhými. Napomáha k zvládaniu konfliktov a rozvíja vzťahy, ktoré sú založené na úcte a spolupráci. Rozhodne to nie je technika alebo metóda komunikácie. Tento koncept predstavuje celkový prístup k životu, k sebe a k druhým, ktorý vedie človeka k prežívaniu kvalitnejšieho, zmysluplnejšieho a naplnenejšieho života. Tento kurz vychádza s konceptu Mediate your life, ktorý na základe učenia Marshalla Rosenberga vypracovali John Kinyon a Ike Lasater, tréneri nenásilnej komunikácie (www.mediateyourlife.com).

Celý vzdelávací program má formu komplexného výcviku, ktorý tvoria 3 moduly rozdelené podľa stretnutí, pracovné stretnutia dyád a triád. Časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme rozvíjať a prehlbovať.

I. MODUL
Základné princípy mediácie podľa nenásilnej komunikácie, predstavenie modelu a štruktúry procesu mediácie pre život, základné zručnosti mediátora (empatické počúvanie, sebavyjadrenie, prosba na napojenie, ťahanie za uši, núdzová empatia, stopovanie, prerušovanie, empatia sebe, tvorenie dohody), proces učenia v priebehu výcviku, predstavenie práce v dyádach a triádach.

II. MODUL
Prehlbovanie kontaktu mediátora s účastníkmi mediácie, prehlbovanie zručností empatického počúvania a facilitácie počúvania sa u účastníkov mediácie, proces “premeny obrazu nepriateľa” ako nástroj mediácie. Rozvíjanie vlastnej kapacity mediátora (cvičenie intenzity a proces oceňovania v NVC).

III. MODUL
Reflexia a prehĺbenie zručností z predchádzajúcich modulov. Využitie mediačných zručností v neformálnej mediácii, úvod do internej mediácie, potreby za nesúhlasom, práca s vnútorným konfliktom. Integrácia procesu mediácie podľa NVC, využitie mediácie a jednotlivých zručností v praxi, intenzívny nácvik mediácie v trojiciach, proces zmierovania a rekonciliácie. Rozlíšenie formálnej a neformálnej mediácie.

Školiteľka

Mgr. Ivana Horáková

Ivana Horakova lektorka nenasilna komunikacia Inklucentrum

Je autorizovanou trenérkou Nenásilnej komunikácie (pod Centrom pre nenásilnú komunikáciu, USA) a od r. 2018 vedie v ČR výcvik Mediácia pre život. Od roku 2011 facilituje tréningové skupiny nenásilnej komunikácie a semináre zamerané na komunikačné zručností. Ivana je praktikantkou Somatic Experiencing®, vo svojej práci prizýva múdrosť našeho tela a uplatňuje poznatky o nervovom systéme a traume podľa podľa Petera Levina. 

Okrem školení nenásilnej komunikácie pod vedením rôznych lektorov zo zahraničia a 3-ročného výcviku Somatic Experiencing®, absolvovala 2-ročný výcvik vtelenej nenásilnej komunikácie Eurolife – Living Compassion pod vedením Roberta Gonzalesa (Nemecko), ročný výcvik mediácie NVC Mediation Immersion Programme (Poľsko) podľa prístupu Mediate your life, 3-ročný výcvik práce s energetickým systémom tela Training for Life (Komala Amorim a Gregor Steinmaurer, ČR), na ktorom zároveň niekoľko rokov asistovala. Absolvovala viaceré prehlbujúce kurzy pod vedením Thomasa Hübla, Terryho Reala a Williama Uryho. Vyštudovala Sociálnu a kultúrnu ekológiu na Karlovej univerzite v Prahe. V minulosti tiež pôsobila tiež ako lektorka hathajogy a relaxačných techník. Od roku 2014 ponúka mediáciu podľa NVC pre jednotlivcov a organizácie. Má bohaté skúsenosti s vedením seminárov nenásilnej komunikácie pre skupiny, organizácie, školy a firmy v ČR, SR a v zahraničí. www.ivanahorakova.com.

Rozsah vzdelávacieho programu:
150 hodín (100 hodín prezenčne (plánované 3 x 4 celodenné stretnutia, 3 x online konzultácie) + 22 hodín dištančne v dyádach + 28 hodín dištančné úlohy). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia a podmienky získania osvedčenia:
Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025.

Podmienkou na získanie osvedčenia je vypracovanie písomných úloh, absolvovanie potrebného počtu hodín praxe v dyádach a triádach medzi jednotlivými modulmi, čítanie kníh Nenásilnej komunikácie a reflektovanie videí NVC podľa inštrukcii lektora. V závere kurzu účastníci vypracujú aj písomnú spätnú väzbu. Maximálna absencia pre získanie osvedčenia je 15 %. Kurz je možné absolvovať aj bez získania Osvedčenia.

Pôvodná cena vzdelávania: 1100€ (cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 850€ pri kúpe všetkých troch modulov naraz do 31. 12. 2022

Kurz môžete uhradiť v splátkach podľa vlastných možností. Pri každej platbe použite rovnaký variabilný symbol ako je uvedený na faktúre.

Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život. Dokument na stiahnutie.

Kúpa kurzu

Varianta 1: Nenásilná komunikácia Mediácia pre život (Všetky moduly)

Zvýhodnená cena 850 EUR. Ušetríte 50EUR.

Dostupné Lístky: 18
Kurz Varianta 1: Nenásilná komunikácia Mediácia pre život (Všetky moduly) je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.
Varianta 2: Nenásilná komunikácia Mediácia pre život (Modul I.)

Nie ste si istý či je kurz pre Vás? Absolvujte I. modul v hodnote 350EUR. Ďalšie moduly v hodnote 275 EUR je možné zakúpiť až po absolvovaní modulu I.

Dostupné Lístky: 18
Kurz Varianta 2: Nenásilná komunikácia Mediácia pre život (Modul I.) je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

24 máj 2023

Čas

až 150 hodín vzdelávania. Termíny nižšie.
17:00 - 19:30

Cena

850.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nové

Lokácia

Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať