Ministerstvo zdravotníctva prepláca vzdelávania pre odborníkov v školstve

Je povzbudivé vedieť, že sa aj o nás ako odborníkov niekto stará, myslí na naše duševné zdravie a na naše vzdelávanie, aby nám ho preplatil alebo zaplatil. O tom je aktuálna výzva ministerstva zdravotníctva

Výzva je určená všetkým odborným zamestnancom a školským špeciálnym pedagógom na ich vzdelávanie – inovačné, špecializačné alebo ostatné (akreditované výcviky, kurzy, ktoré sú vo výzve popísané). Na výzvu je určených takmer 2 milióny eur. Je možné žiadať minimálne 250 eur a max. 2000 eur. A zároveň je možné podať iba jednu žiadosť určenú na jednu vzdelávaciu aktivitu. Povinné dokumenty sú: 

  1. Žiadosť – ukážka nižšie
  2. Opis projektu – ukážka nižšie.
  3. Potvrdenie a čestné vyhlásenie zamestnávateľa – ukážka nižšie.
  4. Výpis z registra trestov.
  5. Vysokoškolský diplom – neoverená kópia.

Inklucentrum vypracovalo ukážky príloh s už konkrétnym textom a červenou, čo si treba doplniť. Ukážky majú nezáväzný charakter.
Aby ste zvýšili úspešnosť Vašej žiadosti odporúčame podrobne si prečítať celé znenie výzvy dostupné na stránke:
https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-vzdelavanie-mimo-rezort-zdravotnictva

Odporúčame stiahnúť si všetky súbory výzvy. Nájdete ich v riadku Kompletný materiál na vyššie uvedenom linku v .zip súbore na stiahnutie. Súbory môžu prejsť zmenou, preto prosíme, sledujte stránku výzvy pozorne.

Spôsob komunikácie s vykonávateľom:

Viacerí sa nás pýtate s kým a ako komunikovať ohľadom Vašej žiadosti.
Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžu žiadatelia získať od sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a
reforiem na webovej adrese: https://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti alebo na e-mailovej adrese:
[email protected].

Počas podania žiadosti a jej hodnotenia nie je možné komunikovať s úradom. Boli sme však ubezpečení, že každá žiadosť sa posudzuje indiviuálne a v prípade ak by v nej aj niečo chýbalo alebo nebolo správne uvedené, bude vás pracovník oddelenia hodnotenia kontaktovať.

Celú žiadosť aj s prílohami je treba poslať poštou (alebo cez elektronický občiansky preukaz cez slovensko.sk) na túto adresu: 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti a reforiem, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava 37. Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy ,,12I08-21-V03“ a nápisom ,,NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“. 

Žiadosť je možné posielať kedykoľvek do minutia financií. Preplácajú sa výdavky od 1. februára 2020 najneskôr do 31. januára 2025.

Pri hľadaní vzdelávacích aktivít môžete využiť zoznam akreditovaných organizácii:

https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelov-vzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/

alebo aj iné, ktoré sú akreditované v zahraničí alebo na Slovensku (terapeutické výcviky – tu sa pracuje na MZ SR na úprave, aby sa aj výcviky mohli preplácať). Zoznamy a ukážky vzdelávaní sú aj v zoznamoch MZ SR. 

Inklucentrum veľmi odporúča, aby školské podporné tímy, odborní zamestnanci využili túto príležitosť na kvalitné vzdelávanie s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva. Je to unikátna príležitosť.

Do výzvy sa môžu zapojiť všetci, ktorí majú pracovný pomer (aj na čiastočný, na dobu určitú, aj v projekte MPC), dokonca aj tí, čo dajú čestné prehlásenie, že do pracovného pomeru nastúpia na danú pozíciu. Odporúčame využiť túto príležitosť.

Naša organizácia ponúka toho času možnosť preplácať všetky tieto inovačné vzdelávania od menších vzdelávaní až po výcvik Nenásilná komunikácia -mediácia pre život. Nižšie nájdete predvyplnené tlačivá pre výcvik.

Predvyplnené tlačivá pre vzdelávanie Nenásilná komunikácia – mediácia pre život

Tlačívá slúžia ako ukážky. Prosíme Vás pred vyplením tlačiv si prečítajte celé znenie výzvy.

ziadost
Žiadosť (word verzia na stiahnutie)

opis
Opis projektu (word verzia na stiahnutie)
Potvrdenie
Potvrdenie a čestné vyhlásenie.(word verzia na stiahnutie)

K dokumentom nezabudnite doložiť výpis z registra trestov.

Radi by sme Vás týmto podporili a povzbudili v vyplneniu žiadostí. Tlačivá môžu vyberať komplikovane, no ak si prečítate celú výzvu a zašlete žiadosť aj s potrebnými prílohami v prípade ak by aj v žiadosti niečo nebolo uvedené správne budú Vás kontaktovať o doplnenie údajov.

Neváhajte a využite túto príležitosť ako sa dostať ku kvalitným vzdelávania.

Ak by ste sa potrebovali spýtať niečo k vypleniu žiadosti k vzdelávaniu Nenásilná komunikácia – Mediácia pre život môžete využiť kontakt na pána Chmelára, ktorý si túto žiadosť už podal a bola mu schválená: [email protected]

Boli pre Vás tieto informácie užitočné?

PODPORTE NÁS

Aby sme mohli aj naďalej pomáhať.
Chceme prinášať školám najnovšie informácie a praktické poradenstvo.

Čítajte aj