Miroslava Hapalová

Psychológ, Zakladateľka inklucentra

Miroslava Hapalová  vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Osem rokov pôsobila ako riaditeľka slovenskej pobočky neziskovej organizácie Člověk v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prioritne v oblasti zamestnanosti, bývania a vzdelávania. Podieľala sa na tvorbe viacerých politík v oblasti integrácie Rómov, rozvoja terénnych sociálnych služieb a vzdelávania. Je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ako aj publikácií a metodických materiálov v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie.

inklucentrum web 11

Lucia Rosáková

Koordinátorka Centra

Lucia Rosáková sa dlhodobo venuje téme “núteného homeschoolingu” detí so špeciálnymi potrebami v o.z. InkluCiTy, limitom homeschoolingu, laickému poradenstvu v OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, organizovala Konferencie domáceho vzdelávania do r. 2019. Viedla materské aj rodinné centrum (Káčko a Štuplík), peer program Mamy mamám pre matky z krízového centra. Vzdeláva svoje deti doma formou unschoolingu a bojuje za inkluzívnejšie školstvo.

inklucentrum web 5

Viktor Križo

Učiteľ, psychológ a špeciálny pedagóg, koordinátor Centra

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik. Jedenásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku a vzdelávaniu.

inklucentrum web 2

Filip Vagač

Facilitátor, supervízor a revízor Centra

Filip Vagač

je úzko spätý s rozvojom občianskej spoločnosti na Slovensku. V 89-om začínal ako jeden zo študentských lídrov. Bol spoluzakladeľom Nadácie pre deti Slovenska a priniesol na Slovensko koncept kampane Hodina deťom. V rokoch 2000-2003 pôsobil ako prvý tajomník Veľvyslanectva SR vo Washingtone a následne pracoval ako manažér pre strednú a východnú Európu v organizácií Ashoka. V rokoch 2011-2013 bol splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a následne pracoval ako grantový manažér pre strednú a východnú Európu v medzinárodnej nadácií Porticus vo Viedni. Od januára 2020 pracuje v PDCS ako senior konzultant.

Vyštudoval magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore geofyzika. Následne vyštudoval mini MBA program v manažmente neziskových organizácii na Univerzite St. Thomas, Minneapolis v USA a absolvoval viacero tréningov a školení vo vedení a facilitácií stretnutí a koučovaní organizácií a tímov. Bohaté profesné, osobné i životné skúsenosti ho priviedli k téme inkluzívneho vzdelávania..

inklucentrum web 7

Masha Orogváni

Špeciálna pedagogička, lektor

Masha Orogváni je špeciálna pedagogička, scénaristka a regionálna konzultantka projektu Škola inkluzionistov. Venuje sa lektorovaniu a supervízii pre asistentov a lektoruje aj kurzy efektívneho rodičovstva. Do dejín inkluzívneho vzdelávania sa zapísala ako neúnavná asistentka dievčatka s downovým syndrómom v bežnej základnej škole a poukázala na to, ako je všetko možné, keď sa chce. Odvtedy je ukážkou toho, ako sa dá byť asistentom nádeje.

Masha Orogváni – Špeciálna pedagogička, lektor pre asistentov, lektor efektívneho rodičovstva

Janka Kružliaková

Špeciálny pedagóg, lektor

Janka Kružliaková

vyštudovala špeciálnu pedagogiku a predškolskú pedagogiku. Pracovala ako ergoterapeutka, mobilná pedagogička, či poradkyňa v Centre včasnej intervencie. S klientmi rôzneho veku a s rôznymi problémami pracuje  s Feuersteinovou metódou inštrumentálneho  obohacovania. V Centre lektoruje kurzy pre asistentov učiteľa, dlhodobo sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu ako odborníčka v Detskom centre Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

.

inklucentrum web 9

Magdaléna Špotáková

Psychológ, supervízor a lektor

Magdaléna Špotáková je významnou detskou psychologičkou a výskumníčkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, je spoluzakladateľkou Detského centra. Lektorovaniu a inkluzívnemu vzdelávaniu sa venuje počas celej svojej výskumnej a odbornej práci. V centre zabezpečuje odbornú supervíziu, lektorské a poradenské služby.

inklucentrum web 6

Janka Randa

Projektová manažérka, lektorka

Janka Randa absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Centre pôsobí ako poradca, expertka, facilitátorka a lektorka.

inklucentrum web 8

Zuzana Krnáčová

Artepsychoterapeut, liečebný pedagóg a lektor

Zuzana Krnáčová vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeut, liečebný pedagóg v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expert pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania v rámci viacerých projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

inklucentrum web 3

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu