Náš tím

Ico EN

Správna rada

Viktor Krizo expert na inkluzivne vzdelavanie

Viktor Križo

Expert na inkluzívne vzdelávanie

Pôsobí ako riaditeľ v Inklucentre a ako psychológ a špeciálny pedagóg  v CPP BA 3. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. Garantuje inovačné vzdelávanie a lektoruje kurzy v oblasti školskej legislatívy. Venuje sa osvetovej činnosti, terénnej práci a komplexnej podpore detí v riziku. V Slovenskej komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách. Na Pedagogickej fakulte v Trnave  koordinuje študentské praxe. Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu. Pôsobil ako učiteľ matematiky 12 rokov. V Komisii pri MV pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre cieľ 4 zastupuje Inklukoalíciu.

Školská legislatíva je jeho živel, podieľa sa na úprave návrhov školských zákonov a v rámci poradenstva Inklucentra odpovedá na právne otázky. Do svojej práce vkladá srdce aj vášeň.

Viac info….

Odbornici Zuzana Krnacova Artefiletika

Zuzana Krnáčová

Artepsychoterapeutka, liečebná pedagogička a lektorka

Venuje sa vzdelávaniu školských podporných tímov, rozvíja koncept Artefiletiky ako výtvarnej výchovy INAK, zavádza reflexiu do vyučovania.  V rámci  VÚDPaP pomáhala pri komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí a širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu.

Doma aj v zahraničí pracovala ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave.

Spolupráca, sieťovanie rôznych organizácií či ľudí a hľadanie spoločných tém pre dosiahnutie cieľa pomoci deťom je jej hlavnou doménou.

Odbornici Jana Randa Inklucentrum

Jana Randa

Projektová manažérka, lektorka

Absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Centre pôsobí ako poradkyňa, expertka, facilitátorka a lektorka.

Organizačný tím

Anežka Palajová

Manažérka a koordinátorka projektov

V Inklucentre pôsobí ako ako manažérka a koordinátorka projektov. Zavádza systémy pre zjednodušenie rutinných procesov a byrokracie a hľadá riešenia ako efektívne komunikovať a zdieľať tému inklúzie verejnosti. Viac než 13  rokov vytvárala používateľsky prívetivé rozhrania pre webové aplikácie a webové stránky pre šikovných ľudí, z toho 2 roky ako freelancerka. Cíti sa dobre všade tam, kde sa rodia nové myšlienky, tvoria nové projekty a prichádzajú do života nové produkty. Vďaka tomuto nadšeniu z nových, inovatívnych a hodnotných tém sa jej cesty skrížili s Inklucentrom. 
Vyštudovala Knižničnú a informačnú vedu na FIF UK. Napriek tomu, že nikdy v tomto odbore nepôsobila jej srdce patrí knihám, hodnoteniu informačných zdrojov, šíreniu a zdieľaniu hodnotných, inšpiratívnych a svet meniacich informácií.

Anezka Palajova manazerka Inklucentrum

Andrea Reguliová

Koordinátorka vzdelávaní

V rámci Inklucentra sa venuje organizačnému zabezpečovaniu webinárov a prezenčných kurzov. Spolu s lektormi nastavuje témy vzdelávaní a vyhľadáva nové možnosti rozvoja kurzov. Proklientské orientovanie a zmysel pre detail je pre ňu samozrejmosť. Rada vyhľadáva nové spolupráce a zaujíma sa o novinky vo vzdelávaní detí.

Andrea vyštudovala spoločenské vedy a psychológiu v Británii a neskôr už na Slovensku pôsobila na rôznych pozíciách v oblasti ľudských zdrojov. Je komunikatívna, rada pracuje s ľuďmi. Vo svojom profesnom smerovaní hľadala novú výzvu, kde by mohla uplatniť svoje doterajšie skúsenosti a našla u ju práve nás. Zaujíma ju psychológia a pedagogika.

Andrea Reguliova Koordinatorka Vzdelavani

Alexandra Zezulová

Backoffice manažérka a koordinátorka projektu podpory žiakov z UA v Bratislave

V rámci Inklucentra sa stará o každodenný chod organizácie, starostlivosť o spolupracovníkov, zamestnancov a priestory.  V projekte Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave koordinuje regionálne terénne pracovníčky a ďalších zamestnancov. Má na starosti fundraising a sociálne siete (Instagram).

Vo svojej každodennej práci myslí najmä na spokojnosť ostatných a prácu pre dosahovanie spoločensky významných cieľov.

Alexandra Zezulova Office Manazer