SPRÁVNA RADA INKLUCENTRA

Viktor Križo

koordinátor Centra

[email protected]

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj psychoterapeutický výcvik PCA. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako koordinátor školských podporných tímov v Centre poradenstva a prevencie a koordinátor študentských praxí na Pedagogickej fakulte v Trnave. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. Garantuje inovačné vzdelávanie v Centre a lektoruje kurzy. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách. Profesný životopis TU.

Viktor Križo

Teacher, Psychologist, Special pedagogue and Director of the Center, guarantor of innovative education

Viktor Križo studied mathematics teaching, special pedagogy, theology and psychology in Bratislava, Trnava and Brno, at that time he also implemented PCA psychotherapeutic training. For twelve years he worked as a mathematics teacher and special pedagogue, currently working as a field professional employee of the Center for Pedagogical and Psychological Counseling and Prevention in Bratislava and coordinator of students practice in Faculty of education in Trnava. He is a disseminator of the concept of inclusive education based on humanistic psychology of freedom and responsibility from C. Rogers and Maslov’s B-, D-needs and the model of Nonviolent Communication. He currently coordinates the National Strategy for Inclusive Education, focuses on field work, comprehensive support for children at risk, education and advocates in the Teachers’ Chamber on the topic of democratization in schools.

Viktor Krizo expert inkluzivne vzdelavanie statutar inklucentrum

Zuzana Krnáčová

Artepsychoterapeutka, liečebná pedagogička,  lektorka a členka správnej rady

Zuzana Krnáčová vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Zuzana Krnáčová

Artepsychotherapist, Curative teacher and lecturer

Zuzana Krnáčová graduated in art education, later M.A. in art therapy in Great Britain and doctoral studies in Bratislava. She has worked at home and abroad as a therapist, special needs teacher in various facilities for children at risk. In recent years, as an expert, she has been helping to implement comprehensive support for children at risk in the school environment, support for artefiletics and reflection on teaching, helping to a broader professional understanding of inclusive education in several projects. She works at the Center as a lecturer and expert for the education of professional staff.

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Janka Randa

Projektová manažérka, lektorka, členka správnej rady

Janka Randa absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Centre pôsobí ako poradkyňa, expertka, facilitátorka a lektorka.

Janka Randa

Project manager, lecturer

Janka Randa graduated in civil society at Charles University in Prague, training for coaches at CTU, and international training of trainers. She has been dedicated to lecturing and facilitating for 10 years. In this area, she brings inspiration for facilitative education and reflective leadership. Her favorite topics include circle counseling, working with diversity in the classroom, conscious work with prejudices, participatory processes in school, and socio-emotional education. She worked on projects for Council of Europe, Erasmus + at home and abroad. She works at the Center as a consultant, expert, facilitator and lecturer.

Jana Randa lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Anežka Palajová

Manažérka a koordinátorka Centra, freelancerka

[email protected]

Anežka Palajová vyštudovala Knižničnú a informačnú vedu na FIF UK. Napriek tomu, že nikdy v tomto odbore nepôsobila jej srdce patrí knihám, hodnoteniu informačných zdrojov, šíreniu a zdieľaniu hodnotných, inšpiratívnych a svet meniacich informácií.

Viac než 13  rokov tvorí používateľsky prívetivé rozhrania pre webové aplikácie a webové stránky pre šikovných ľudí, z toho 2 roky ako freelancer. Cíti sa dobre všade tam, kde sa rodia nové myšlienky, tvoria nové projekty a prichádzajú do života nové produkty. Vďaka tomuto nadšeniu z nových, inovatívnych a hodnotných tém sa jej cesty skrížili s našim Centrom.
V Centre pôsobí ako manažérka a koordinátorka projektov. Zavádza systémy pre zjednodušenie rutinných procesov a byrokracie a hľadá riešenia ako efektívne komunikovať a zdieľať tému inklúzie verejnosti.

Curriculum Vitae – EN

Anežka Palajová

Manager and coordinator of the Center, occasionally freelancer

Anežka Palajová studied Library and Information Science at FIF UK. Although she has never worked in this field, her heart belongs to books, evaluating information sources, disseminating and sharing valuable, inspiring, and world-changing information.

For more than 13 years, she has been creating user-friendly interfaces for web applications and websites for interesting projects and organizations, of which 2 years as a freelancer. It feels good wherever new ideas are born, new projects are created and new products come to life. Thanks to this enthusiasm for new, innovative, and meaningful topics, we are glad her paths have crossed with our Center.

She works at the Center as a project manager and coordinator, implementing systems to simplify routine processes and bureaucracy and seeks solutions to effectively communicate and share the topic of inclusion with the public.

Anezka Palajova Centrum inkluzivneho vzdelavania manazer

Miriama Škrípová

Koordinátorka vzdelávania

[email protected]

Miriama, koordinátorka vzdelávania Inklucentra, má za sebou niekoľkoročnú prax v televíznom prostredí. Pracovala na rôznych komerčných, ale aj nekomerčných audiovizuálnych projektoch, v ktorých mala na starosti kameru, doplnkovo aj strih a fotografiu.  V mediálnom  odvetví mala možnosť objaviť aj svoj organizačný talent, ktorý ďalej rozvíja v Inklucentre.  

Jej ambíciou je uplatniť svoje vedomosti a talenty v zmysluplnom projekte, ktorý prináša úžitok ľudstvu ako celku. Vo voľnom čase cestuje, chodí do prírody, fotografuje a číta. Má rada ľudskú rozmanitosť, nové životné výzvy a inovatívne myšlienky.

Curriculum Vitae – EN

Miriama Škrípová

Education coordinator

Miriama, our education coordinator, has several years of experience in the TV industry. She has worked on various commercials and audiovisual projects, being in charge of the camera, as well as editing and photography. In the media, she had the opportunity to use her organizational talent, which she decided to further develop at our Center.

Her ambition is to apply her knowledge and talent to meaningful projects that benefit humanity as a whole. In her free time, she travels, takes photos, and reads. She enjoys human diversity, new life challenges, and innovative ideas.

inklucentrum Miriama skripova office manazerka