Náš tím

Viktor Križo

koordinátor Centra

[email protected]

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Garantuje inovačné vzdelávanie v Centre a lektoruje kurzy. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

Viktor Križo

Teacher, Psychologist, Special pedagogue and Director of the Center, guarantor of innovative education

Viktor Križo studied mathematics teaching, special pedagogy, theology and psychology in Bratislava, Trnava and Brno, at that time he also implemented PCA psychotherapeutic training. For twelve years he worked as a mathematics teacher and special pedagogue, currently working as a field professional employee of the Center for Pedagogical and Psychological Counseling and Prevention in Bratislava. He is a disseminator of the concept of inclusive education based on humanistic psychology of freedom and responsibility from C. Rogers and Maslov’s B-, D-needs and the model of Nonviolent Communication. He currently coordinates the National Strategy for Inclusive Education, focuses on field work, comprehensive support for children at risk, education and advocates in the Teachers’ Chamber on the topic of democratization in schools.

inklucentrum web 2

Zuzana Krnáčová

Artepsychoterapeutka, liečebná pedagogička,  lektorka a členka správnej rady

Zuzana Krnáčová vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Zuzana Krnáčová

Artepsychotherapist, Curative teacher and lecturer

Zuzana Krnáčová graduated in art education, later M.A. in art therapy in Great Britain and doctoral studies in Bratislava. She has worked at home and abroad as a therapist, special needs teacher in various facilities for children at risk. In recent years, as an expert, she has been helping to implement comprehensive support for children at risk in the school environment, support for artefiletics and reflection on teaching, helping to a broader professional understanding of inclusive education in several projects. She works at the Center as a lecturer and expert for the education of professional staff.

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Janka Randa

Projektová manažérka, lektorka, členka správnej rady

Janka Randa absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Centre pôsobí ako poradkyňa, expertka, facilitátorka a lektorka.

Janka Randa

Project manager, lecturer

Janka Randa graduated in civil society at Charles University in Prague, training for coaches at CTU, and international training of trainers. She has been dedicated to lecturing and facilitating for 10 years. In this area, she brings inspiration for facilitative education and reflective leadership. Her favorite topics include circle counseling, working with diversity in the classroom, conscious work with prejudices, participatory processes in school, and socio-emotional education. She worked on projects for Council of Europe, Erasmus + at home and abroad. She works at the Center as a consultant, expert, facilitator and lecturer.

Jana Randa lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Anežka Palajová

Manažérka a koordinátorka Centra, freelancerka

[email protected]

Anežka Palajová vyštudovala Knižničnú a informačnú vedu na FIF UK. Napriek tomu, že nikdy v tomto odbore nepôsobila jej srdce patrí knihám, hodnoteniu informačných zdrojov, šíreniu a zdieľaniu hodnotných, inšpiratívnych a svet meniacich informácií.

Viac než 13  rokov tvorí používateľsky prívetivé rozhrania pre webové aplikácie a webové stránky pre šikovných ľudí, z toho 2 roky ako freelancer. Cíti sa dobre všade tam, kde sa rodia nové myšlienky, tvoria nové projekty a prichádzajú do života nové produkty. Vďaka tomuto nadšeniu z nových, inovatívnych a hodnotných tém sa jej cesty skrížili s našim Centrom.
V Centre pôsobí ako manažérka a koordinátorka projektov. Zavádza systémy pre zjednodušenie rutinných procesov a byrokracie a hľadá riešenia ako efektívne komunikovať a zdieľať tému inklúzie verejnosti.

Curriculum Vitae – EN

Anežka Palajová

Manager and coordinator of the Center, occasionally freelancer

Anežka Palajová studied Library and Information Science at FIF UK. Although she has never worked in this field, her heart belongs to books, evaluating information sources, disseminating and sharing valuable, inspiring, and world-changing information.

For more than 13 years, she has been creating user-friendly interfaces for web applications and websites for interesting projects and organizations, of which 2 years as a freelancer. It feels good wherever new ideas are born, new projects are created and new products come to life. Thanks to this enthusiasm for new, innovative, and meaningful topics, we are glad her paths have crossed with our Center.

She works at the Center as a project manager and coordinator, implementing systems to simplify routine processes and bureaucracy and seeks solutions to effectively communicate and share the topic of inclusion with the public.

Anezka Palajova Centrum inkluzivneho vzdelavania manazer

Miriama Škrípová

Koordinátorka vzdelávania

[email protected]

Miriama, office manažérka Inklucentra, má za sebou niekoľkoročnú prax v televíznom prostredí. Pracovala na rôznych komerčných, ale aj nekomerčných audiovizuálnych projektoch, v ktorých mala na starosti kameru, doplnkovo aj strih a fotografiu.  V mediálnom  odvetví mala možnosť objaviť aj svoj organizačný talent, ktorý ďalej rozvíja v Inklucentre.  

Jej ambíciou je uplatniť svoje vedomosti a talenty v zmysluplnom projekte, ktorý prináša úžitok ľudstvu ako celku. Vo voľnom čase cestuje, chodí do prírody, fotografuje a číta. Má rada ľudskú rozmanitosť, nové životné výzvy a inovatívne myšlienky.

Curriculum Vitae – EN

Miriama Škrípová

Education coordinator

Miriama, our education coordinator, has several years of experience in the TV industry. She has worked on various commercials and audiovisual projects, being in charge of the camera, as well as editing and photography. In the media, she had the opportunity to use her organizational talent, which she decided to further develop at our Center.

Her ambition is to apply her knowledge and talent to meaningful projects that benefit humanity as a whole. In her free time, she travels, takes photos, and reads. She enjoys human diversity, new life challenges, and innovative ideas.

inklucentrum Miriama skripova office manazerka

Filip Vagač

Facilitátor, supervízor a revízor Centra

Filip Vagač

je úzko spätý s rozvojom občianskej spoločnosti na Slovensku. V 89-om začínal ako jeden zo študentských lídrov. Bol spoluzakladeľom Nadácie pre deti Slovenska a priniesol na Slovensko koncept kampane Hodina deťom. V rokoch 2000-2003 pôsobil ako prvý tajomník Veľvyslanectva SR vo Washingtone a následne pracoval ako manažér pre strednú a východnú Európu v organizácií Ashoka. V rokoch 2011-2013 bol splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a následne pracoval ako grantový manažér pre strednú a východnú Európu v medzinárodnej nadácií Porticus vo Viedni. Od januára 2020 pracuje v PDCS ako senior konzultant.

Vyštudoval magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore geofyzika. Následne vyštudoval mini MBA program v manažmente neziskových organizácii na Univerzite St. Thomas, Minneapolis v USA a absolvoval viacero tréningov a školení vo vedení a facilitácií stretnutí a koučovaní organizácií a tímov. Bohaté profesné, osobné i životné skúsenosti ho priviedli k téme inkluzívneho vzdelávania..

Filip Vagač

Facilitator, Supervisor and Auditor of the Center

Filip Vagač is closely connected with the development of civil society in Slovakia. At 1989, he started as one of the student leaders. He was a co-founder of the Slovak Children’s Foundation and brought to Slovakia the concept of the Children’s Hour campaign. In the years 2000-2003 he worked as the first secretary of the Slovak Embassy in Washington and subsequently worked as a manager for Central and Eastern Europe in the Ashoka organization. In 2011-2013, he was the Government Plenipotentiary for the Development of Civil Society and subsequently worked as a grant manager for Central and Eastern Europe at the Porticus International Foundation in Vienna. Since January 2020, he has been working at PDCS as a senior consultant. He graduated with a master’s degree from the Faculty of Science, Charles University in the field of geophysics. He then studied a mini MBA program in nonprofit management at the University of St. Thomas, Minneapolis, USA, and has completed several trainings and workshops in leading and facilitating meetings and coaching organizations and teams. Rich Professional and personal life experience led him to the topic of inclusive education.

inklucentrum web 7

Masha Orogváni

Špeciálna pedagogička, lektorka

Masha Orogváni je špeciálna pedagogička, scénaristka a regionálna konzultantka projektu Škola inkluzionistov. Venuje sa lektorovaniu a supervízii pre asistentov a lektoruje aj kurzy efektívneho rodičovstva. Do dejín inkluzívneho vzdelávania sa zapísala ako neúnavná asistentka dievčatka s downovým syndrómom v bežnej základnej škole a poukázala na to, ako je všetko možné, keď sa chce. Odvtedy je ukážkou toho, ako sa dá byť asistentom nádeje.

Masha Orogváni

Special pedagogue, lecturer

Masha Orogváni is a special pedagogue, screenwriter and regional consultant for the project – School of Inclusionists. She teaches and supervises assistants and also teaches effective parenting courses. She entered the history of inclusive education as a tireless assistant to a girl with Down syndrome in a regular elementary school and pointed out how everything is possible if she wants to. Since then, she has been an example of how to be an assistant of hope.

Masha Orogváni – Špeciálna pedagogička, lektor pre asistentov, lektor efektívneho rodičovstva

Janka Kružliaková

Špeciálna pedagogička, lektorka

Janka Kružliaková

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku a predškolskú pedagogiku. Pracovala ako ergoterapeutka, mobilná pedagogička, či poradkyňa v Centre včasnej intervencie. S klientmi rôzneho veku a s rôznymi problémami pracuje  s Feuersteinovou metódou inštrumentálneho obohacovania. V Centre lektoruje kurzy pre asistentov učiteľa, dlhodobo sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu ako odborníčka v Detskom centre Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Janka Kružliaková

Special pedagogue, lecturer

She studied special and preschool pedagogy. She worked as an occupational therapist, mobile pedagogue or consultant at the Early Intervention Center. She works with clients of different ages and different problems using Feuerstein’s method of instrumental enrichment. She lectures courses for teacher assistants at the Center, and has long been involved in inclusive education as an expert at the Children´s Center of the Research Institute of Child Psychology and Pathopsychology.

.

inklucentrum web 9

Magdaléna Špotáková

Psychologička, supervízorka a lektorka

Magdaléna Špotáková je významnou detskou psychologičkou a výskumníčkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, je spoluzakladateľkou Detského centra. Lektorovaniu a inkluzívnemu vzdelávaniu sa venuje počas celej svojej výskumnej a odbornej práci. V Centre zabezpečuje odbornú supervíziu, lektorské a poradenské služby.

Magdaléna Špotáková

Psychologist, supervisor and lecturer

Magdaléna Špotáková is an important child psychologist and researcher at the Research Institute of Child Psychology and Pathopsychology, and is a co-founder of the Children’s Center. She has been devoted to lecturing and inclusive education throughout her research and professional work. In the center, she provides professional supervision, teaching and consulting services.

inklucentrum web 6

Zuzana Požoniová

Špeciálna pedagogička a lektorka

Zuzana Požoniová absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Pedagogickej fakulte v Prešove, 15 rokov pôsobí v základnej škole v Žiline ako školský špeciálny pedagóg. Zúčastnila sa viackrát vzdelávaní zameraných na problematiku inklúzie cez program Erasmus +. Medzi jej srdcové témy patria deti z marginalizovaných skupín a dobrovoľníctvo. Absolvovala kurzy a vzdelávania KUPOZ, KUPREV, SFUMATO, Comenia Script, Eľkonin, asistencia pri canisterapeutických hodinách s deťmi, aktívna spolupráca s MŠ – predškolským vekom, v súčasnosti je členkou Komisie školstva a mládeže za mesto Žilina. V centre pôsobí ako lektorka pre podporu odborných tímov na školách.

Zuzana Pozoniova

Special pedagogue and lecturer

Zuzana Požoniová graduated in special pedagogy at the Faculty of Education in Prešov, she has been working at a primary school in Žilina as a school special pedagogue for 15 years. She has participated several times in training focused on the issue of inclusion through the Erasmus + program. Her most favored topics include children from marginalized groups and volunteering. She completed courses and education KUPOZ, KUPREV, SFUMATO, Comenia Script, Eľkonin, assistance in canis therapy classes with children, active cooperation with kindergartens – preschool age, and currently she is a member of the Commission of Education and Youth for the city of Žilina. In the center she works as a lecturer to support professional teams in schools.

inklucentrum web 13

Miroslava Hapalová

Psychologička, Zakladateľka Centra inkluzívneho vzdelávania

Miroslava Hapalová  vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Osem rokov pôsobila ako riaditeľka slovenskej pobočky neziskovej organizácie Člověk v tísni, ktorá sa zameriavala na začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít prioritne v oblasti zamestnanosti, bývania a vzdelávania. Podieľala sa na tvorbe viacerých politík v oblasti integrácie Rómov, rozvoja terénnych sociálnych služieb a vzdelávania. Je spoluautorkou viacerých publikácií, analýz a výskumov v oblasti inkluzívneho vzdelávania, ako aj publikácií a metodických materiálov v oblasti sociálnych služieb krízovej intervencie.
Od apríla 2020 pracuje ako riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu, kde jej Centrum veľmi drží palce.

Miroslava Hapalová

Psychologist, Founder of the Center for Inclusive Education

Miroslava Hapalová studied psychology at the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava. For eight years she worked as the director of the Slovak branch of the non-profit organization “People in Need“, which focused on the inclusion of socially excluded Roma localities, primarily in the field of employment, housing and education. She has participated in the creation of several policies in the field of Roma integration, development of field social services and education. She is the co-author of several publications, analyzes and research in the field of inclusive education, as well as publications and methodological materials in the field of social services for crisis intervention.
She is director of the National Institute for education since April 2020. 

inklucentrum web 11

Lucia Rosáková

spoluzakladateľka Centra

Lucia Rosáková sa dlhodobo venuje téme “núteného homeschoolingu” detí so špeciálnymi potrebami v o.z. InkluCiTy, limitom homeschoolingu, laickému poradenstvu v OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku, organizovala Konferencie domáceho vzdelávania do r. 2019. Viedla materské aj rodinné centrum (Káčko a Štuplík), peer program Mamy mamám pre matky z krízového centra. Vzdeláva svoje deti doma formou unschoolingu a bojuje za inkluzívnejšie školstvo.

Lucia Rosáková

Cofounder of the Center

Lucia Rosáková has long been dealing with the topic of “forced homeschooling” of children with special needs in o.z. InkluCity, the limit of homeschooling, lay counseling in OZ Home Education in Slovakia, organizing the Conferences of Homeschooling until 2019. She ran the maternity and family center (Káčko and Štuplík), the peer program Mamy for mothers from the crisis center. She educates her children at home in the form of unschooling and fights for more inclusive education.

inklucentrum web 5

Čítajte aj

Menu