Viktor Krizo expert na inkluzivne vzdelavanie Inklucentrum

Predseda Inklucentra, psychológ, špeciálny pedagóg a učiteľ.

Inkluzívne vzdelávanie napomáha rozvoju každého ČLOVEKA.

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik.

Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg. Aktuálne pracuje ako psychológ a terapeut v Centre poradenstva a prevencie v Bratislave 3. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslowa a modelu Nenásilnej komunikácie. Garantuje inovačné vzdelávanie v Inklucentre a lektoruje kurzy. V Slovenskej komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS

 

Osobné údaje  
PhDr. PaedDr. Mgr. Viktor Križo, PhD.
Pracovné zaradenie učiteľ, špeciálny pedagóg, psychológ, teológ, supervízor, terapeut
Vzdelávanie
  ·         2019-2024: akreditovaný psychoterapeutický výcvik PCA

·         2023: PhDr. psychológia, PEVŠ Bratislava

·         2020-2022: akreditovaný výcvik supervízorov, VUDPaP, Coachingplus

·         2016-2023: vzdelávanie v Nenásilnej komunikácii (250 hodín)

·         2019: Mgr. štúdium psychológie, PEVŠ Bratislava

·         2018: Ph.D. postgraduálne doktorské štúdium, PdF MU Brno

·         2018: výcvik Nedirektívnej terapie hrou PCA (113 hodín)

·         2017: Bc. psychológia, FF TU Trnava

·         2014: PaedDr. rigorózna skúška, PdF UK Bratislava

·         2014: Výcvik Integratívna práca s motiváciou a zmenou v komplexných systémoch rodín a inštitúciach (216 hodín)

·         2012: Mgr. katolícka teológia, TF UK Bratislava

·         2012: špeciálna pedagogika, PdF UK Bratislava

·         2008: Mgr. učiteľstvo MAT-NBV, PdF TU Trnava

Zamestnanie, skúsenosti 2023 – člen Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021 – 2027 pre Cieľ 4 politiky súdržnosti EÚ

2022 – koordinátor študentských praxí, Pedagogická fakulta Trnava

2020 – terénny špeciálny pedagóg, CPPPaP, Vajnorská 98/D, Bratislava 3,

2020 – 2022 – externý expert v národných projektoch VUDPaP, ŠPÚ, MPC

2019 – riaditeľ Inklucentra-Centra inkluzívneho vzdelávania

2019 – 2020 –  koordinátor národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania, VÚDPaP

2018 – 2023 – člen Komisie pri MV OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie,

2015 – 2019 – učiteľ matematiky, špeciálny pedagóg, Základná škola, Dubová 1, 811 04 Bratislava, projektový manažér projektov: Na ceste k inklúzii (2018/2019, NDS) a Reflexia slobody a zodpovednosti (2018/2019, Pontis)

2017 – 2018 – odborný pracovník, medzinárodný projekt Preparing Primary Teachers to Lead Inclusive Education PRETTy, Erazmus+,

2016 – 2018 – editor, odborný garant publikácie Triedny učiteľ, Raabe,

2014 – 2015 – Odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg v OP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí,  VÚDPaP,

2014 – 2015 – odborný poradca vo vzdelávaní v v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, MPC, Bratislava,

2010 – 2015 – učiteľ, špeciálny pedagóg, Základná škola, Medzilaborecká 11, 821 01 Bratislava,

2008 – 2010 – učiteľ, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava.

  vedecko-výskumný životopis

Diplomová práca, Pedagogický fakulta, Trnava 2008 – učiteľstvo pre 2. stupeň ZŠ (matematika – náboženská výchova)

Záverečná práca, UK Bratislava 2012, Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (Poradenstvo) – “Triedny učiteľ a jeho významná úloha pri koordinácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami”

Diplomová práca, UK Bratislava, teológia, 2012

Rigorózna práca, UK Bratislava 2013 – “Vplyv slovného hodnotenia na edukáciu problémových detí”

Bakalárska práca, psychológia, Trnava 2017 – “Sprevádzanie smútiacich detí v školskom prostredí”

Dizertačná práca, Brno, Masarykova univerzita 2018 – “Inkluzívna podpora potrieb u detí v riziku v školskom prostredí”

Diplomová práca, Bratislava 2019, psychológia, “Terapia hrou v školskom prostredí”

Rigorózna práca, Bratislava 2023, psychológia, “Psychológia moci v školskom prostredí”

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: