Vzdelávanie pre jednotlivcov

  1. Sprevádzanie asistentov učiteľa  (asistenti učiteľa, triedni učitelia) – práca asistenta v triede v inkluzívnom modeli (60 hodinové vzdelávanie, cca. 20-30 ľudí).
  2. Podpora žiakov s rozmanitými potrebami v ZŠ (učitelia, riaditelia, triedni učitelia) – Diferencované vyučovanie, individualizácia inštrukcií, úloh a hodnotenia, komunikácia s rodinou a ďalšie témy (4 mesačný víkendový kurz, 60 hodín, cca. 20 ľudí).
  3. Inkluzívna trieda – (triedni učitelia, učitelia VYV, odborní zamestnanci, vychovávatelia) – artefiletika, facilitatívne vyučovanie, reflexia v práci učiteľa, odborného zamestnanca (4 mesačné vzdelávanie, 60 hodín, 20 ľudí).
  4. Mimoškolské zážitkové sústredenia – (triedni učitelia, odborní zamestnanci, vychovávatelia) – 4-dňové zážitkové sústredenia pre žiakov II.stupňa (príp. I.stupňa): predvianočné pre 7.ročník, medzigeneračné pre 6. a 8.ročník, škola v prírode, lyžiarsky so zameraním na reflexiu slobody a zodpovednosti žiakov, vedenie k samostatnosti, zážitkom, večerným kruhom, reflexii dňa, mediácia konfliktov (1 víkendové stretnutie priamo v teréne aj so žiakmi, max. 10 – 15 ľudí).

Pozrite si celú ponuku vzdelávacích kurzov.

Vzdelávanie pre odborné tímy

Systém starostlivosti o deti v riziku v školskom prostredí – práca odborného tímu v škole (odborní zamestnanci v MŠ, ZŠ, SŠ, výchovní poradcovia, asistenti, pedagogickí pracovníci) – ako riešiť náročné prípady detí v riziku, ako podporovať inkluzívne vzdelávanie, ako spolupracovať v odbornom tíme, sieťovanie s ďalšími inštitúciami, rozdeliť si úlohy, koordinovať tím, prepájať sa s učiteľmi a vedením, ako robiť chyby a reflektovať ich, intravízia, supervízia, prípadové štúdie (4 mesačný víkendový kurz, 60 hodín, cca. 20 ľudí).

Vzdelávanie pre školy

Poskytovanie supervízie a metodického vedenia – podporné skupiny a supervízie pre asistentov učiteľa a odborných zamestnancov (vytvorenie 2 dlhodobých supervíznych skupín), terénna práca v škole pri podpore konkrétnych prípadov detí v riziku


V prípade záujmu o naše vzdelávacie kurzy vyplňte, prosím, nasledujúcu prihlášku:


Podpora pre samosprávy

Poskytovanie asistencie samosprávam – aktuálne v rokovaní Žilina, BSK – príprava stratégii inkluzívneho vzdelávania, nastavovanie procesov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti, vzdelávanie riaditeľov škôl a celých školských tímov.

Advokačné aktivity

Ponúkame prípravu podkladov vzdelávacích politík prostredníctvom účasti na pracovných skupinách na pôde štátnych inštitúcií (MŠVVŠ; VÚDPaP; ŠPÚ), podieľanie sa na príprave Stratégie inkluzívneho vzdelávania, pripomienkovanie nových legislatívnych noriem a materiálov.

KALENDÁR

No event found!

AKTUÁLNE

Menu