Prijímačky na strednej pedagogickej škole odteraz inkluzívnejšie

Po úspešnej advokácii a spolupráci s ŠPÚ a Ministerstvom zdravotníctva, kedy sa nám podarilo inkluzívnejšie nastaviť prijímacie pohovory na stredných zdravotníckych školách, sa nám podarilo tentoraz zinkluzívniť aj pedagogické odbory na Strednej odbornej škole pedagogickej, Bullova 2 v Bratislave. Vedenie školy s nami intenzívne komunikovalo a spoločne sa nám podarilo nastaviť inkluzívnejšie kritéria prijímania žiakov na stredné školy. 

Prijimacky na strednej odbornej skole pedagogickej odteraz inkluzivnejsie
Spoločnými silami sa nám podarilo upraviť kritériá prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium pedagogických smerov na SOŠPp. Diagnóza nemá byť diskriminujúca, dôležitý je skutočný potenciál človeka.

Je veľmi pozitívne vidieť, že pôvodné kritéria ako napríklad: „Uchádzači nesmú mať vývinové poruchy učenia.“ nahradili oveľa miernejšie a otvorenejšie individualite každého žiaka: “V prípade žiaka s vývinovou poruchou učenia podľa § 2 písm. n) školského zákona je potrebné doložiť odborný posudok z poradenského zariadenia v sieti škôl a školských zariadení, ktoré sa vyjadrí k vhodnosti študijného odboru vzhľadom k zdravotnému znevýhodneniu.

Takáto formulácia umožňuje študovať aj žiakom, ktorí splnia prijímacie pohovory a ich špecifické ťažkosti nezasahujú do výkonu ich povolania. A to môže byť u rôznych detí rôzne. 

Naše spoločné komunikácie a precízovanie textu s vedením školy považujeme za ukážku snahy a krokov k tomu, aby bolo vzdelávanie menej diskriminujúce iba na základe diagnózy dieťaťa a viac otvorené jeho funkčnosti, jeho možnostiam a potenciálu dieťaťa. 

Inklucentrum vyjadruje veľkú vďaku riaditeľke školy a jej tímu za ochotu spolupracovať a otvorenosť pri diskusii. Veríme, že stredné školy budú svoje prijímacie pohovory stále viac nastavovať tak, aby nebola dôležitá diagnóza, ale skutočný potenciál konkrétneho žiaka. 

Čítajte aj