Menej diskriminácie žiakov so ŠVVP

Inklucentrum na podnet mnohých rodičov v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom vyrokoval s Ministerstvom zdravotníctva úpravu podmienok prijímania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) na stredné zdravotnícke školy.

Menej diskriminacie ziakov so SVVP
Podmienky prijímania žiakov na stredné zdravotnícke školy už nebudú diskriminačné pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Dlhé roky bola situácia pre žiakov nepriaznivá. Študenti boli, bez ohľadu na ich potenciál, pri prijímaní na zdravotnícke školy diskriminovaní. Táto skutočnosť bola a stále je dokonca zakotvená v Štátnych vzdelávacích programoch týchto stredných škôl. Inklucentrum o tom informovalo verejnosť v článku Diskriminácia na stredných zdravotníckych školách už v septembri 2020.

Po viacerých konštruktívnych diskusiách aj za účasti predstaviteľov stredných zdravotných škôl sme dospeli k záverom, ktoré boli predbežne týmto školám zo strany Ministerstva zdravotníctva komunikované a neskôr budú zakotvené aj v oficiálnych dokumentoch:

"Do príslušného študijného odboru môže byť prijatý aj uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Okrem posúdenia kritérií zdravotnej spôsobilosti pre uchádzača o zdravotnícke študijné odbory podľa osobitného predpisu¹) je od uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami požadovaný odborný posudok poradenského zariadenia o spôsobilosti na štúdium na strednej zdravotníckej škole. Ak poradenské zariadenie odporučí uchádzača na štúdium na strednej zdravotníckej škole a uchádzač úspešne splní ostatné podmienky prijatia na štúdium, stredná zdravotnícka škola príjme uchádzača na štúdium."

Čítajte aj