Diskriminácia na stredných zdravotníckych školách

Bratislava, 14. septembra 2020

Centrum inkluzívneho vzdelávania na základe podnetov z praxe upozornilo Ministerstvo zdravotníctva SR na nesúlad Štátnych vzdelávacích programov pre zdravotnícke študijné odbory s Medzinárodným Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a platnou legislatívou SR. 

Uvedené vzdelávacie programy priamo navádzajú školy k bezdôvodnej diskriminácii len na základe zdravotného znevýhodnenia:

Do študijného odboru nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.” 

Takéto formulovanie podmienok prijatia na štúdium je jednoznačne v rozpore s vedeckým poznaním i legislatívou. Nie je možné žiaka posudzovať iba podľa diagnózy bez širšieho kontextu a najmä funkčného kariérneho posúdenia. Najnovšie poznatky neuropsychológie jasne ukazujú, že plasticita mozgu a vývinové poruchy nemusia mať vplyv na pracovnú funkčnosť osoby.

Uvedené kategorizovanie odmietaných uchádzačov je vedecky nepresné, diagnózy sa prelínajú, nerešpektujú dostatočne ani MKCH 10 ani DSM 5, ktoré už dlhodobo chápu chorobu/znevýhodnenie ako spektrum a nie je možné pri mnohých z uvedených “diagnóz” určiť bez posúdenia konkrétneho človeka jeho pracovnú a študijnú funkčnosť.

Takéto široké a neodôvodnené obmedzovanie štúdia len na základe diagnózy je taktiež zásadne v rozpore s konceptom inkluzívneho vzdelávania, ku ktorému sa Slovenská republika opakovane hlási či už v Programovom vyhlásení vlády, v pripravovanej Stratégii inkluzívneho vzdelávania, v schválenom Dohovore a mnohých ďalších národných a medzinárodných stratégiách. 

Naše expertné Centrum preto vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR, aby čím skôr upravilo znenie Štátnych vzdelávacích programov, preformulovalo znenia týchto odsekov po spoločnej medzirezortnej diskusii a aby tak stihlo urobiť už v tomto školskom roku tak, aby sa už na jar 2021 opäť mohli študenti hlásiť k štúdiu bez obáv z neodôvodnenej diskriminácie a vylúčenia.

Centrum navrhuje, aby štúdium na akejkoľvek strednej škole bolo v súlade s možnosťami a potenciálom každého dieťaťa s hlbokým rešpektom aj k limitom a obmedzeniam, ktoré každé jedno dieťa má.

Je úlohou poradenského systému a kariérnych poradcov v súčinnosti s obvodnými lekármi, aby vytvárali takú podporu v školách, ktorá povedie k realistickým očakávaniam rodičov a študentov. Zároveň je úplne v poriadku, aby si stredné školy vytvárali prijímacie pohovory či talentové skúšky tak, aby identifikovali zdroje študentov pre štúdium na ich škole. Rovnako tak je priestor počas štúdia, aby sa v prípade pochybností hľadali pre študenta iné možnosti, ak by požiadavky a štúdium nezvládal.

Ako všetci vieme, ani odovzdanie maturitného vysvedčenia, žiaľ,  nezaručuje mladému človekovi prácu a rozvoj jeho potenciálu. Strach, že by vyštudoval zdravotník s určitou “diagnózou” a bez dostatočnej spôsobilosti je neodôvodnený. V praxi skôr vidíme, že ani tí najlepší študenti nemusia byť úspešní a naopak, aj tí menej úspešní študenti môžu byť kvalitní a zapálení pracovníci. 

Viktor Križo

Čítajte aj