Projekty

Aktuálne prebiehajúce

Projekt P21 Traumu resp pristup1

Trauma rešpektujúci prístup

TRVANIE PROJEKTU: 1. 11.2023 – 30. 10. 2024. Cieľom je sieťovanie dvoch susedných krajín pôsobiacich v oblasti inkluzívneho vzdelávania s cieľom prepájať spoločne nadobudnuté poznatky zo vzdelávania v traumu rešpektujúcom prístupe v školách.  Traumu rešpektujúci prístup je založený na komplexnej práci s deťmi počas vzdelávacieho procesu a neuropsychologických poznatkoch. Partner projektu Society…
Viac o projekte
Projekt P22 Inkluzivne jazykove centrum Inklucentrum1

Inkluzívne jazykové centrum v Bratislave

Otvorili sme 19. februára. Pilotné Inkluzívne jazykové centrum v Bratislave určené pre žiakov 2. stupňa s iným materinským jazykom ako slovenčina. Výučba prebieha interaktívnou formou s prvkami hry. TRVANIE PROJEKTU: február 2024 – neučito KDE? Inkluzívne jazykové centrum je dočasne organizačnou zložkou Inklucentra. Prevádzkuje Centrum voľného času Bratislava, Hlinícka 3, 831 54…
Viac o projekte
Projekt podpory ziakov z ukrajiny

Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave

TRVANIE PROJEKTU: leto 2022 – trvá V 9tich školách sa zrealizovala analýza potrieb a stavu podpory zo strany štátu. Zistenia ukázali na nedostatočnú jazykovú a psychosociálnu podporu. Alarmujúce boli aj disociatívne stavy detí, ktoré sú zaplavené traumou udalostí a nedostáva sa im takmer žiadnej podpory. V súčasnosti s podporou viacerých donorov a partnerov pracujeme na…
Viac o projekte
Projekt P19 Trauma respektujuci pristup

Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie

TRVANIE PROJEKTU: 1. 3. 2023 – 31. 10. 2023 V projekte Trauma rešpektujúci prístup a inkluzívne vzdelávanie nadväzujeme na širšiu podporu žiakov z Ukrajiny v Bratislave.Partneri projektu: ZŠ s MŠ Riazanská a Centrum poradenstva a prevencie Bratislava 3. Lektorky Zuzana Krnáčová a Lucia Kubíny s absolventkami programu STRONG. Projekt Trauma rešpektujúci prístup…
Viac o projekte
Projekty spolupraca so sofa program STRONG

Spolupracujeme so SOFA na trauma rešpektujúcom prístupe

TRVANIE PROJEKTU: apríl 2022 – marec 2024 Projekt PorT (Early detection, prevention and intervention of domestic violence involving children and young people through establishing the Institute for Trauma Informed Education and Care): “Institut trauma respektujícího přístupu” je jedinečný projekt, ktorý realizuje SOFA Society for All (predtým Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání)…
Viac o projekte
Projekty Dost bolo teorie Skumame Finsko

Skúmame európske vzdelávacie systémy v projekte Dosť bolo teórie!

TRVANIE PROJEKTU: 01. 06. 2022 –  31. 10. 2023. V projekte „Dosť bolo teórie” sme sa zamerali na skúmamie dvoch európskych vzdelávacích systémov, ktoré sú často spomínané ako príkladné: fínsky a portugalský. Cieľom je získať inšpirácie pre ďalšiu prácu odborníkov Inklucentra a získať potrebné poznatky o dobre fungujúcom fínskom systéme, ktoré by…
Viac o projekte
Projekt skola s inklucentrom

Základná škola s inkluzívnym centrom

Prichádzame s projektom obyčajnej štátnej školy postavenej na filozofii na človeka zameraného prístupu (C. Rogers, PCA), nenásilnej komunikácii (M. Rosenberg), na modeli demokratickej a inkluzívnej školy s participatívnym riadením. Súčasťou školy by malo byť zároveň Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania ako regionálne centrum podpory škôl pri zavádzaní zmien (Plán obnovy, 2021) s napojením…
Viac o projekte

Zrealizované projekty

Projekty erasmus Inkluzivne vzdelavanie norsko slovensko

Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku

TRVANIE PROJEKTU: 01. 03. 2022 – 30. 04. 2023. V projekte „Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku” nadväzujeme na už začatú spoluprácu s Nórskou organizáciou Pedverket Kompetanse.  Projekt sa uskutočňuje vďaka progrmu Erasmus+ KA2 Malé partnerstvá. Ciele projektu zdieľať inkluzívnu politiku a prax medzi dvoma krajinami Nórsko a Slovensko, dvoma národnými…
Viac o projekte
Projekty erasmus InkluNET

Spolupráca s Berlínom v projekte Erasmus+

TRVANIE PROJEKTU: 1. 11. 2021 – 31. 12. 2022 Inklucentrum začína svoj prvý Erasmus+ projekt spoluprácou v malom partnerstve s organizáciou Inclution v Berlíne. Náš spoločný projekt nesie názov „Nový rozmer a sieť inkluzívneho vzdelávania “- InkluNET. Vymeníme si v ňom svoje skúsenosti v téme inkluzívneho vzdelávania na školách na Slovensku a…
Viac o projekte
Projekt erasmus florencia 1

Prezentovali sme inkluzívne vzdelávanie vo Florencii

V dňoch 8. – 10. mája 2022 prebiehala vo Florencii medzinárodná konferencia Role Model: Sharing Erasmus+ Stories and Values a zúčastnilo sa jej cca 60 ľudí z 20 krajín EÚ. Domáca talianska národná agentúra Erasmus+ pripravila bohatý program zameraný najprv na posilnenie komunikačných zručností pri medzinárodných prezentáciách a praktickú výmenu skúsenosti so žiakmi…
Viac o projekte
Projekt nadacie SPP

Pomôžeme asistentom a ŠPT s Nadáciou SPP

TRVANIE PROJEKTU: 15.011.2021 – 30.06.2022 Projekt s podporou Nadácie SPP v Programe podpory partnerstiev v šk. roku 2021/2022 vyvzdelá ďalších odborníkov (asistentov, školských psychológov, špeciálnych pedagógov). Cieľom je aj vytvoriť metodické materiály na zvládanie podpory detí po pandémii v školách, podpore duševného zdravia a systémovej práce s deťmi v riziku. Túto metodickú…
Viac o projekte
P8 IVP pre petrzalku15

Projekt Inkluzívne v Petržalke pomáha petržalským školám

TRVANIE PROJEKTU: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2022 Projekt poskytuje vzdelávanie, poradenstvo a metodickú podporu petržalských školám pri implementácii inkluzívneho vzdelávania do fungovania školy od vyučovania učiteľov, cez spoluprácu školských podporných tímov (šk. psychológ, špec. pedagóg, asistenti). Vyškolíme akreditovane minimálne 25 najaktívnejších učiteľov v našich školách a 25 odborných zamestnancov a…
Viac o projekte
Projekt ACF slovakia

Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu

TRVANIE: 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021 Strategický grant nórskych fondov v našom projekte “Na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu” (2020-2021) pomohol vybudovať modelové Centrum inkluzívneho vzdelávania, ktoré poskytuje vzdelávanie a podporu učiteľom, deťom a rodinám a asistenciu školám a samosprávam pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania. Téma rozvoja organizácií občianskej spoločnosti, ktorú uvedený…
Viac o projekte
inklucentrum uspesne spolupracovalo s radou europy inschool

Inklucentrum ako partner Rady Európy v projekte Inschool

Inschool – Projekt Inschool je spoločný projekt Európskej Únie a Rady Európy. Zameriava sa na podporu sociálneho začleňovania Rómov prostredníctvom podpory inkluzívnych vzdelávacích politík a praxe v Bulharsku, v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku, v Slovenskej republike a v Spojenom Kráľovstve. Podpora je realizovaná: vytváraním podporných mechanizmov a poskytnutím zdrojov pre…
Viac o projekte
logo partner pontis a srdce pre

Pomáhame v inklúzii vďaka Nadácii Pontis v programe Srdce pre deti

TRVANIE PROJEKTU: 01.01.2022 – 30.06.2022 Program “Pomáhame v inklúzii” v školách má za cieľ intenzívne a osobne podporiť školy a v nich pedagogických asistentov a členov školských podporných tímov. Poskytneme im vzdelávanie a metodickú pdoporu, na mieru šité poradenstvo a mentoring pri zavádzaní inkluzívnych zmien do ich škôl. Konkrétne nástroje podpory: vzdelávanie…
Viac o projekte