Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku

TRVANIE PROJEKTU: 01. 03. 2022 – 30. 04. 2023.

V projekte „Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku” nadväzujeme na už začatú spoluprácu s Nórskou organizáciou Pedverket Kompetanse.  Projekt sa uskutočňuje vďaka progrmu Erasmus+ KA2 Malé partnerstvá.

Ciele projektu

  • zdieľať inkluzívnu politiku a prax medzi dvoma krajinami Nórsko a Slovensko, dvoma národnými centrami (Pedverket a Inklucentrum), 2 školami a 2 poradenskými zariadeniami (čím sa vytvorí pilotná sieť prepojení).
  •  implementovať inkluzívnu metódu Grunnlaget  na Slovensku a prístup reflektívno-facilitatívne učenie do Nórska ako “nové” vzdelávacie a vyučovacie metódy a prístupy do vzdelávania.
  • podporiť vzdelávanie učiteľov a ďalších odborníkov na školách pri získavaní nových zručností a skúseností v
    inkluzívnej praxi. Šíriť tento inkluzívny prístup, metódu cez realizovanie kurzov a tvorbu metodických materiálov.
  • Zvýšiť kvalitu práce a postupov zapojených organizácii v prepojení na školy a poradenské zariadenia (iné sektory) vsnahe  vzájomne ovplyvniť, rozšíriť a doplniť svoje prístupy o ďalšie (druhá partnerská krajina).

Partner projektu

Pedverket Kompetanse je významná európska organizácia s 25-ročnou tradíciou , ktorá pôsobí v Nórsku a založili ju Gunvor Sønnesyn a Morten Hem. Organizácia má expertízu v inkluzívnom vzdelávaní a v certifikovanej metóde GRUNNLAGET – Concept Teaching Model, ktorý je zameraný na inkluzívne učenie detí so špeciálnymi potrebami. Organizácia má široké skúsenosti pôsobenia tak v národnej ako i medzinárodnej oblasti, spolupráce s kľúčovými stakeholdermi doma i v zahraničí v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

V Pedverket Kompetanse pôsobia dvaja experti Moren A. Heim a Gunvor Sonnesyn, obaja sú zakladatelia metodiky a pôsobia v tejto oblasti už vyše 40 rokov. Venujú sa vzdelávaniu, aktuálne aj národnej adaptácii intelektových dynamických testov, vydávaniu učebníc a osvete.

logo partner pedverket grunnlaget
logo partner europska unia

Aktivity sú súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nórskou organizáciou Pedverket Kompetanse v rámci Erasmus+ projektu. Projekt je spolufincovaný Európskou úniou.

„Podpora Európskej komisie pri výrobe tohto diela nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.“

Z našich aktivít

Hlavná aktivita, ktorá je nielen kľúčovou v organizácii Pedverket, ale aj v tomto projekte je vývoj, implementácia a adaptácia metodiky Grunnlaget (Základy) do inkluzívnych škôl naprieč Európou. Metodika Grunnlaget je postavená na pojmovom učení v postupných krokoch a konštruktvistickom ponímaní podľa Vygotského a Piageta.
Metodika učenia cez farby, tvary, pojmy, porovnávanie a diskrimináciu, hľadanie rozdielov pomáha neuropsychologickému vývinu mozgu najmä v predškolskom a rannom školskom veku.

Je veľmi účinná pre deti so znevýhodneniami. Túto metódu postavili za 40 rokov autori Morten a Gunvor, psychológ a učiteľka. Zároveň skúsenosť s výskumom, vývojom nových metodík napr. do matematiky, písanie učebníc, realizovanie národných a medzinárodných projektov z organizácie urobilo skúsenú a pripravenú na sieťovanie a partnerstvá v rámci Erazmu.

Vzdelávame v metóde Grunnlaget

V dňoch 1. – 2. 7. 2022 sa uskutočnil prezenčný kurz  metódy Grunnlaget – základy, ktorá patrí medzi metódy sprostredkovaného učenia, konkrétne pojmového učenia. V priestoroch Inklucentra sa stretla komorná skupina zložená z viacerých špeciálnych pedagógov, učiteliek MŠ i ZŠ. Lektorka Karolína Ranglová z Českej Republiky a metódu využíva vo svojej bohatej praxi hlavne pri práci s deťmi znevýhodnoteného prostredia. Prvý deň predstavila teoretický model konceptu, východiská  a prepojenia na iné metódy sprostredkovaného učenia napr.  R. Feuesteina. Druhý deň sa niesol sprevádzaním praktickej práce s pojmovými konceptami, fázami učenia a precvičovania dialógov.

Na Slovensku je snaha vyškoliť učiteľov i odborníkov pracujúcich nielen v predškolských i školských zariadenia,  ale aj pedagogických pracovníkov, ktorý pracujú s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom tejto metódy dochádza k rozvoju kognitívnych procesov u detí interakciou s dospelým, ktorý prináša napr. kontrétne predmety z prostredia, pomenúva ich, vedie s dieťaťom dialóg. V procese pojmového učenia dochádza k prepojeniam medzi myslením a rečov a preto využívania tejto metódy pri práci s deťmi pred zaškolením  môže viesť k väčšej školskej úspešnosti.

Ďalšie kolo vzdelánia aboslvovali účastníci v marci 2023.

Projekty erasmus vzdelavanie grunnlaget

Gunvor Sønnesyn vzdelávala na Slovensku

Projekty erasmus vzdelavanie grunnlaget s Gunvor Sonnensyn

Ďalší beh vzdelávania Grunnlaget v dňoch 20. – 22. októbra mala skupinka slovenských pedagógov a odborníkov možnosť učiť sa priamo od lektorky z Nórska Gunvor Sønnesyn. Tréning v metóde bol viac ako len teoretický kurz. Niektoré účastníčky v úvode uvádzali, že sú veľmi unavené a strácajú motiváciu pracovať v školstve. Po dvoch dňoch na záverečnej reflexii boli dojaté a nabité novou energiou a ochotou skúšať niečo nové. V sobotu bolo záverečné supervízne stretnutie s absolvetkami kurzu, ktoré už začali s metódou pracovať. Prišli s mnohými otázkami a mali unikátnu možnosť konzultovať svoje skúsenosti priamo s Gunvor Sønnesyn.

Konzultovať s charizmatickou Gunvor mohli účastníci aj prostredníctvom online supervízií pre aktívnych užívateľov metódy. Prezenčnej supervízie sa účastníci dočkali počas návštevy Gunvor na Slovensku.

supervizne stretnuei

Sieťovanie Nórskych a Slovenských odborníkov

Tím  12tich odborníkov z Bratislavy navštívil nórsky okres Kvinnherad. Členov tímu zaujímalo, ako sa v praxi realizuje inkluzívne vyučovanie v škôlkach, školách a to aj v spolupráci s ich poradenským zariadením. Cieľom cesty bolo vymeniť si skúseností dobrej praxe, inšpirovať sa realizovaným inkluzívnym vyučovaním v praxi, prehĺbiť poznatky o Grunnlaget a jeho modely pojmového vyučovania (Concept teaching model CTM). Odovzdali sme naše bulletiny preložené do anglického jazyka.

Zosieťovanie 2 poradenských zariadení, 2 organizácií venujúcich sa inkluzívnemu vzdelávaniu a 2 škôl dopadlo na výbornú.

Norsko sluzobna cesta 1
Bulletiny EN v Norsku
Norsko sluzobna cesta2 Inklucentrum
Norsko sluzobna cesta8 Inklucentrum
Norsko sluzobna cesta7 Inklucentrum
Norsko sluzobna cesta6 Inklucentrum
Norsko sluzobna cesta5 Inklucentrum
Norsko sluzobna cesta4 Inklucentrum
Norsko sluzobna cesta 1

Nórskym odborníkom sme odhalili zdroje i riziká škôl a systému

Tretí októbrový týždeň od 16. do 22. októbra 2022 sa v Inklucentre niesol v znamení spojenia s našimi nórskymi priateľmi z centra Pedverket a z nórskych škôl i poradne.

Týždeň sme hostili a sprevádzali našich severských partnerov v Bratislave. Spolu 9 odborníkov z Nórska z krásneho juhozápadného okresu pod Bergenom prišli spoznať slovenský systém práce v škole, prácu v poradenskom systéme. Zaujímalo ich ako chápeme a žijeme inkluzívne vzdelávanie.  Cieľom návštevy bolo vytvoriť bližšie prepojenie v hľadní prienikov a nadviazať vzájomnú spoluprácu do budúcnosti.

Prečítajte si všetko o návšteve v článku Nórskym odborníkom sme odhalili zdroje i riziká slovenských škôl a systému

Norska navsteva
P7 Spoznavame sa cez arte aktivitu
P7 spoznavame sa cez arte aktivitu3
P7 spoznavame sa cez arte aktivitu2
P7 Kolegovia z Norska spoznavaju Bratislavu
P7 navsteva v MS Morten autor metody Grunnlaget s detmi
P7 Norski odbornici si prezreli MS
P7 Zaverecna reflexia2
P7 Zaverecna reflexia
P7 Supervizne stretnutie
P7 Supervizne stretnutie Morten Hem z Pedverket Kompetanse
P7 Supervizne stretnutie s autormi Grunnlaget s prekladom

Lokalizácia nórskej príručky matematika cez Grunnlaget

Grunnlaget matematika zakladna desiatkova suprava

Do slovenských škôl prinášame príručku autorky Gunvor Sønnesyn. Príručka bola z originálu GRUNNLAGET Desimalset preložená a v spolupráci so špeciálnou pedagogičkou lokalizované pre potreby slovenských škôl. Tlačená verzia príručky bola doručená účastníkov našich vzdelávaní.

Vznikla diplomová práca o metóde Grunnlaget

Jedinečná diplomová práca na málo prebádanú metódu v našich končinách – GRUNNLAGET vznikla vďaka spolupráci s odborníkmi z Inklucentra. Autorka Ľubica Šindler mala počas písania práce možnosť konzultácií s lektorkami Naďou Navarovou, koordinátorkou nórskeho projektu, lektorkou Karolínou Ranglovou z Čiech ako aj so samotnou šíriteľkou metódy z Nórska Gunvor Sønnesyn z Pedverket Kompetanse. Viac informácií…

Diplomova praca o grunnlaget