Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku

  1. Inklucentrum
  2. Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku

TRVANIE PROJEKTU: 01. 03. 2022 – 28. 02. 2023.

V projekte „Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku” nadväzujeme na už začatú spoluprácu s Nórskou organizáciou Pedverket Kompetanse.  Projekt sa uskutočňuje vďaka progrmu Erasmus+ KA2 Malé partnerstvá.

Ciele projektu

  • zdieľať inkluzívnu politiku a prax medzi dvoma krajinami Nórsko a Slovensko, dvoma národnými centrami (Pedverket a Inklucentrum), 2 školami a 2 poradenskými zariadeniami (čím sa vytvorí pilotná sieť prepojení).
  •  implementovať inkluzívnu metódu Grunnlaget  na Slovensku a prístup reflektívno-facilitatívne učenie do Nórska ako “nové” vzdelávacie a vyučovacie metódy a prístupy do vzdelávania.
  • podporiť vzdelávanie učiteľov a ďalších odborníkov na školách pri získavaní nových zručností a skúseností v
    inkluzívnej praxi. Šíriť tento inkluzívny prístup, metódu cez realizovanie kurzov a tvorbu metodických materiálov.
  • Zvýšiť kvalitu práce a postupov zapojených organizácii v prepojení na školy a poradenské zariadenia (iné sektory) vsnahe  vzájomne ovplyvniť, rozšíriť a doplniť svoje prístupy o ďalšie (druhá partnerská krajina).

Partner projektu

Pedverket Kompetanse je významná európska organizácia s 25-ročnou tradíciou , ktorá pôsobí v Nórsku a založili ju Gunvor Sønnesyn a Morten Hem. Organizácia má expertízu v inkluzívnom vzdelávaní a v certifikovanej metóde GRUNNLAGET – Concept Teaching Model, ktorý je zameraný na inkluzívne učenie detí so špeciálnymi potrebami. Organizácia má široké skúsenosti pôsobenia tak v národnej ako i medzinárodnej oblasti, spolupráce s kľúčovými stakeholdermi doma i v zahraničí v oblasti inkluzívneho vzdelávania.

V Pedverket Kompetanse pôsobia dvaja experti Moren A. Heim a Gunvor Sonnesyn, obaja sú zakladatelia metodiky a pôsobia v tejto oblasti už vyše 40 rokov. Venujú sa vzdelávaniu, aktuálne aj národnej adaptácii intelektových dynamických testov, vydávaniu učebníc a osvete.

logo partner pedverket grunnlaget
logo partner europska unia

Aktivity sú súčasťou bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nórskou organizáciou Pedverket Kompetanse v rámci Erasmus+ projektu. Projekt je spolufincovaný Európskou úniou.

Z našich aktivít

Hlavná aktivita, ktorá je nielen kľúčovou v organizácii Pedverket, ale aj v tomto projekte je vývoj, implementácia a adaptácia metodiky Grunnlaget (Základy) do inkluzívnych škôl naprieč Európou. Metodika Grunnlaget je postavená na pojmovom učení v postupných krokoch a konštruktvistickom ponímaní podľa Vygotského a Piageta.
Metodika učenia cez farby, tvary, pojmy, porovnávanie a diskrimináciu, hľadanie rozdielov pomáha neuropsychologickému vývinu mozgu najmä v predškolskom a rannom školskom veku.

Je veľmi účinná pre deti so znevýhodneniami. Túto metódu postavili za 40 rokov autori Morten a Gunvor, psychológ a učiteľka. Zároveň skúsenosť s výskumom, vývojom nových metodík napr. do matematiky, písanie učebníc, realizovanie národných a medzinárodných projektov z organizácie urobilo skúsenú a pripravenú na sieťovanie a partnerstvá v rámci Erazmu.

Vzdelávame v metóde Grunnlaget

V dňoch 1. – 2. 7. 2022 sa uskutočnil prezenčný kurz  metódy Grunnlaget – základy, ktorá patrí medzi metódy sprostredkovaného učenia, konkrétne pojmového učenia. V priestoroch Inklucentra sa stretla komorná skupina zložená z viacerých špeciálnych pedagógov, učiteliek MŠ i ZŠ. Lektorka Karolína Ranglová z Českej Republiky a metódu využíva vo svojej bohatej praxi hlavne pri práci s deťmi znevýhodnoteného prostredia. Prvý deň predstavila teoretický model konceptu, východiská  a prepojenia na iné metódy sprostredkovaného učenia napr.  R. Feuesteina. Druhý deň sa niesol sprevádzaním praktickej práce s pojmovými konceptami, fázami učenia a precvičovania dialógov.

Na Slovensku je snaha vyškoliť učiteľov i odborníkov pracujúcich nielen v predškolských i školských zariadenia,  ale aj pedagogických pracovníkov, ktorý pracujú s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Prostredníctvom tejto metódy dochádza k rozvoju kognitívnych procesov u detí interakciou s dospelým, ktorý prináša napr. kontrétne predmety z prostredia, pomenúva ich, vedie s dieťaťom dialóg. V procese pojmového učenia dochádza k prepojeniam medzi myslením a rečov a preto využívania tejto metódy pri práci s deťmi pred zaškolením  môže viesť k väčšej školskej úspešnosti.

Pripravujeme ďalšie kurzy i informačné webináre pre záujemcov, najbližší kurz už 8. decembra 2022. 

Projekty erasmus vzdelavanie grunnlaget

Gunvor Sønnesyn vzdelávala na Slovensku

Projekty erasmus vzdelavanie grunnlaget s Gunvor Sonnensyn

Ďalší beh vzdelávania Grunnlaget v dňoch 20. – 22. októbra mala skupinka slovenských pedagógov a odborníkov možnosť učiť sa priamo od lektorky z Nórska Gunvor Sønnesyn. Tréning v metóde bol viac ako len teoretický kurz. Niektoré účastníčky v úvode uvádzali, že sú veľmi unavené a strácajú motiváciu pracovať v školstve. Po dvoch dňoch na záverečnej reflexii boli dojaté a nabité novou energiou a ochotou skúšať niečo nové. V sobotu bolo záverečné supervízne stretnutie s absolvetkami kurzu, ktoré už začali s metódou pracovať. Prišli s mnohými otázkami a mali unikátnu možnosť konzultovať svoje skúsenosti priamo s Gunvor Sønnesyn.

Pripravujeme ďalšie kurzy a informačné webináre pre záujemcov, najbližší kurz už 8. decembra 2022. 

Nórskym odborníkom sme odhalili zdroje i riziká škôl a systému

Tím z Inklucentra absolvoval, v priebehu roka, návštevy  rôznych škôl vo Vosse (Nórsko), v Berlíne (Nemecko) a  v Helsinkách (Fínsko) . Jedným z cieľov bolo aj nadviazať kontakt a tak sa tretí októbrový týždeň od 16. do 22. októbra 2022 v Inklucentre niesol v znamení spojenia s našimi nórskymi priateľmi z centra Pedverket a z nórskych škôl i poradne.

Týždeň sme hostili a sprevádzali našich severských partnerov v Bratislave. Návštevy na Slovensku sa zúčastnili manželia Gunvor  Sønnesyn a Morten Andreas Hem zo vzdelávacieho centra Pedverket,  riaditeľka materskej školy s jednou učiteľkou, riaditeľ základnej školy s jednou učiteľkou a jednou environmentálnou terapeutkou (school environmental therapist) a riaditeľka poradne (PPT) so svojou špeciálnou pedagogičkou. Spolu 9 odborníkov z Nórska z krásneho juhozápadného okresu pod Bergenom prišli spoznať slovenský systém práce v škole, prácu v poradenskom systéme. Zaujímalo ich ako chápeme a žijeme inkluzívne vzdelávanie.  Cieľom návštevy bolo vytvoriť bližšie prepojenie v hľadní prienikov a nadviazať vzájomnú spoluprácu do budúcnosti. Návštevu im následne oplatíme v novom roku cestou spoznávania ich systému práce v poradenskom centre, v škôlke a na základnej škole.

Norska navsteva

V pondelok sme začali prezentáciu chápania inkluzívneho vzdelávania ako na človeka zameraného prístupu (nie na žiaka ani nie na žiaka so ŠVVP), diskutovali sme spoločne, hľadali prieniky a porozumenie. Vzájomne sme sa predstavili cez artefiletickú aktivitu a doobedný blok uzavreli spoločným obedom, na ktorom si zamilovali slovenskú kofolu. Poobedie využili čas na prehliadku hlavného mesta s profesionálnym sprievodcom.

V utorok sme doobeda brázdili v okrese Bratislava III. a prechádzali po základných školách. Najprv mali možnosť vidieť preventívnu prácu školského psychológa s triedou na druhom stupni, diskutovať, pýtať sa a aj obdivovať energiu školských podporných tímov. Hoci nórsky školský systém má veľa pozitívnych stránok, podporné tímy nie sú v Nórsku samozrejmosťou a veľmi sa im náš systém v tomto páčil. Po foodcourtovom obede sme diskutovali v miestnej poradni CPPPaP o tom, akým systémom sa u nás pracuje so školami a školskými podpornými tímami. Bolo príjemné vidieť, že sme aj my pre nich dokázali byť inšpiráciou.

Ďakujeme veľmi ZŠ Za Kasárňou, ZŠ Riazanskej a CPPPaP Bratislava III. za srdečné a otvorené privítanie, umožnenie preniknutia do života a kuchyne týchto živých organizmov ako je slovenská škola a poradňa. 

Tretí deň spoločnej výpravy po poznávaní slovenského školstva sme navštívili Súkromnú základnú školu a materskú školu, (skolicka.sk),  kde mali možnosť byť priamo na vyučovacom procese v škole  i v škôlke. Začiatok vyučovania sa v Školičke nezaobíde bez ranných kruhov, ktoré našu návštevu oslovili s tým, že videli veľmi citlivý individuálny prístup pani učiteliek k pocitom a potrebám detí. Zúčastnili sa na hodinách skupinovej práce s reflexiou, lekcie Grunnlaget, na hodine vlastivedy vedenou reflektívno-facilitatívnou formou  i  na výučbe v triede predškolákov. Pred obedom sa stretli so zriaďovateľkou Paulínou Čalfovou, riaditeľkou Martinou Rosou na spoločnej diskusiu, kde veľmi ocenili láskavý prístup k deťom, rešpektujúcu komunikáciu a tvorivé formy práce.

Ďakujeme Školičke, že nám dovolili nahliadnuť do ich práce.

V stredu poobede sme sa opäť stretli v Inklucentre a spoločne cez ďalšiu artefiletickú tvorivú aktivitu sme zreflektovali ich aj naše dojmy a zážitky z množstva stretnutí s deťmi, učiteľmi, riaditeľmi i odborníkmi.

Bolo mimoriadne podporné zažiť synergiu týchto dní, diskusiu, vzájomne prelínanie sa v názoroch, premýšľanie, hľadanie východísk a riešení. Namiesto 3 dní “show”,  sme to premenili na bohaté vzájomné stretnutia, stretnutia s ľuďmi v školskom živote a zároveň naše vlastné sieťovania a vzťahy.

Záverečné lúčenie bolo viac ako len návšteva. Bolo to spojenie naprieč Európy. Prišli k nám v čase dvoch veľmi bolestivých udalostí v Bratislave, dokonca priamo bývali v časti mesta, kde sa udalosti odohrali. Veľmi intenzívne nám rozumeli, lebo niečo podobné zažili roky dozadu s Brejvikom. Cítili sme ľudské prepojenie a spoločenstvo s nimi. Akoby sme vytvárali priateľstvá vo svete, ktoré nám dávajú silu budovať rešpekt a byť hrdí na Slovensko, kde okrem smútku a bolesti je aj veľa hodnotných vecí.

 

Druhá polovica týždňa sa niesla vo vzdelávaní, ktoré nórska odborníčka Gunvor Sønnesyn viedla pre slovenských učiteľov a odborníkov na školách v metodike Grunnlaget. Tréning v metóde bol viac ako len teoretický kurz. Niektoré účastníčky v úvode uvádzali, že sú veľmi unavené a strácajú motiváciu pracovať v školstve. Po dvoch dňoch na záverečnej reflexií boli dojaté a nabité novou energiou a ochotou skúšať niečo nové. V sobotu bolo záverečné supervízne stretnutie s absolvetkami kurzu, ktoré už začali s metódou pracovať. Prišli s mnohými otázkami a mali unikátnu možnosť konzultovať svoje skúsenosti priamo s Gunvor Sønnesyn.

Na záver môžme konštatovať, že zdieľanie z praxe, vzájomná komunikácia a hlavne obyčajné ľudské stretnutie môže znamenať veľmi veľa.

Viktor Križo a Naďa Navarová