Vznikla diplomová práca o metóde Grunnlaget

Jedinečná diplomová práca na málo prebádanú metódu v našich končinách – GRUNNLAGET vznikla vďaka spolupráci s odborníkmi z Inklucentra. Autorka Ľubica Šindler mala počas písania práce možnosť konzultácií s lektorkami Naďou Navarovou, koordinátorkou nórskeho projektu, lektorkou Karolínou Ranglovou z Čiech ako aj so samotnou šíriteľkou metódy z Nórska Gunvor Sønnesyn z Pedverket Kompetanse.

Diplomová práca mala na univerzite výborné ohlasy a autorka vyjadrila záujem o ďalšie šírenie metódy.

Diplomova praca o grunnlaget
Nyborg´s Concept Teaching Model ako edukačný nástroj v primárnom vzdelávaní.

Autorka: Šindler, Ľubica
Školiteľka: Šuhajdová, Ivana
Oponentka: Martincová, Romana
Škola: Trnavská univerzita v Trnave, Rok odovzdania 2023: Počet strán89s.

Dostupná na: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=768340A98F933D661D48E48B2519

Abstrakt

Diplomová práca je zameraná na spôsob edukácie žiakov so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami, ktorých je možné vzdelávať metodológiou Grunnlaget, ktorá je východiskom Nyborgovej metódy konceptuálneho vzdelávania. Práca je teoreticko-empirického charakteru.

Prvá časť práce je teoretická a približuje žiaka so špecifickými výchovnovzdelávacími potrebami, približuje možné deficity žiakov, s ktorými sa pedagógovia stretávajú v rámci svojej praxe.

Ďalšia časť je zameraná na žiaka pochádzajúceho zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, vymedzuje základné pojmy, vplyv prostredia na vzdelávanie žiaka v bežnej základnej škole a približuje špecifiká vo vzdelávaní žiakov z málo podnetného prostredia. Posledná teoretická kapitola je zameraná na Nyborgovu metódu konceptuálneho vzdelávania.

Popisuje jej podstatu, princípy, postup a realizáciu metódy, postavenie učiteľa v edukačnom procese a jej východiskovú metodológiu Grunnlaget.

V empirickej časti diplomovej práce prezentujeme výsledky výskumu, ktorý sme zrealizovali na vzorke pedagógov využívajúcich metodológiu Grunnlaget aktívne v praxi.

Výskum sme realizovali prostredníctvom metódy pološtruktúrového interview, so zameraním na využitie metódy konceptuálneho vzdelávania v praxi, jej výhody a nevýhody, postup v zavádzaní do edukačného procesu a celkového názoru pedagógov na danú metódu. Následne sme analyzovali výsledky metódou zakotvenej teórie, na základe ktorých v závere práce uvádzame odporúčania pre prax.


Kľúčové slová: Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, poruchy učenia, metóda konceptuálneho vzdelávania, Grunnlaget, sociálne znevýhodňujúce prostredie, pojmové vyučovanie, vyučovania, Inklucentrum, Bratislava, 2021.

Čítajte aj