Inklucentrum Vám ponúka PRVÚ POMOC v podobe poradenstva v oblasti pracovno-právnej a legislatívnej (v súčinnosti so Slovenskou komorou učiteľov) a metodicko-výskumnej na podporu kvalitného inkluzívneho vzdelávania v školách. Pracovníci cez projekty NP POP a NP POP II využite emailové poradenstvo od MPC [email protected]

FORMY PORADENSKEJ POMOCI

 • poradenstvo výmenou informácií a článkov,
 • nasmerovanie k poradenskému zariadeniu alebo potrebnej inštitúcii,
 • hľadaním riešenia individuálnych prípadov v školskom prostredí,
 • odpovedaním na otázky a podnety, zverejňovaním najčastejších odpovedí (FAQ) v príslušnej sekcii (pripravuje sa celý metodický portál),
 • asistencia a podávanie podnetov na Štátnu školskú inšpekciu či Ministerstvo v oblasti inkluzívneho vzdelávania a pod.
 • individuálne emailové poradenstvo prostredníctvom emailu [email protected] (len pre fyzické osoby, jednotlivcov)
 • individuálne poradenstvo prostredníctvom Zoom v trvaní cca 1 hodina pre inštitúcie, školy, poradenské zariadenia, samosprávy. Cena 100EUR.

Momentálne neposkytujeme diagnostiku, terapiu ani komplexné osobné/telefonické konzultácie k rozličným prípadom a situáciám v školskom prostredí. V tomto je dôležité aktívne spolupracovať so svojím poradenským zariadením v okrese.

poradenstvo pre skoly inklucentrum5

ODPORÚČAME PORADENSTVO:

 • Štátna školská inšpekcia od 1.1.2022 podľa § 13 ods. 14 h) zákona 596/2003 poskytuje školám a školským zariadeniam odbornú a poradenskú činnosť v rozsahu svojej pôsobnosti. Ak máte pochybnosti a vyskúšali ste pomoc a poradenstvo už všade, odporúčame vyžiadať si stanovisko aj od inšpekcie.
 • Ministerstvo školstva poskytuje právne názory (nemá kompetenciu dávať právny výklad zákona), ktoré sú pre prax samozrejme veľmi cenné a dôležité. Opäť odporúčame obracať sa najmä vtedy, ak už ste vyskúšali iné kroky.
 • Metodicko-pedagogické centrum ako novinku ponúka pracovno-právne poradenstvo v projektoch POP I. a POP II., určite to využite: [email protected].
 • Inklulinka Platforma rodín detí so ZZ poskytuje pomoc rodinám detí so zdravotným znevýhodnením alebo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo forme vypočutia, rady a konkrétnych riešení situácií, ktoré sa Vás bezprostredne dotýkajú. Okrem poradne tu nájdete materiály, odkazy na organizácie, inštitúcie a úrady, ale aj často potrebné vzorové dokumenty.
 • Poradenské zariadenia – štátom garantujú podporu detí, rodín a škôl v oblasti poradenstva, intervencie a rozvoja. Majú hlavnú zodpovednosť za podporu v rámci svojho okresu. Usmerňujú školské podporné tímy a poskytujú komplexnú starostlivosť o všetky deti v systéme.

ZMENA JE VO VAŠICH RUKÁCH

Pomôcť k systémovej zmene môžete aj vy. A to jednoduchým krokom. Odporúčame, aby ste podnety na Inklucentrum posielali v kópii aj ministerstvu školstva: [email protected] či Štátnej školskej inšpekcii: [email protected] pre účely informovania a možných systémových zmien.

Práve tieto zložky majú zásadnú a hlavnú zodpovednosť za legislatívne smerovanie a kontrolu v tejto oblasti. Inklucentrum Vám rado odpovie a dá do kópie aj vami zadané inštitúcie, aby mohli tieto orgány štátnej správy doplniť alebo opraviť našu odpoveď.

Pomôžte nám naďalej poskytovať PRVÚ POMOC v oblasti poradenstva bezplatne:
Prispejte prostredníctvom projektu Darujme.sk v kampani Podporte školy v ich zmene. Podoporiť nás môžete aj Vašimi 2%. Podrobný návod darovania: Ako darovať Vaše 2%.

PORADENSTVO