Nadčasy pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov a odborných zamestnancov školy

Nadcasy pre pedagogickych asistentov Centrum inkluzivneho vzdelavania 1

Ako je to s nadčasmi u pedagogických asistentov, špeciálnych pedagógov a ostatných odborných zamestnancov v škole? Spýtali sme sa nášho odborníka na školskú legislatívu Viktora Križa.

Uvedený text nižšie platí úplne rovnako aj pre projektových zamestnancov cez projekt MPC. Zákony platia pre všetkých.

Základným a kľúčovým miestom pre túto tému je § 97 Zákonníka práce Z.z. a § 7 ods. 4 zákona o pedagogických a odborných zamestnancov 138/2019 Z. z. Oba tieto predpisy zjednodušene hovoria nasledovné: 

  1. Pre všetkých platí, že práca nadčas je práca nad týždenný pracovný čas (u nás v školstve je to nad 37,5 hod., čiže 7,5 hod. denne + 0,5 h. máme povinnú prestávku). Takýto nadčas je žiaľ v školstve ojedinelý a veľmi sa nerieši. 
  2. Na základe § 7, ods. 4 zákona 138/2019 je u pedagogických zamestnancov, ktorí majú určený základný úväzok (u asistenta učiteľa 22 alebo 23 hodín) nadčasom každá ďalšia priama výchovno-vzdelávacia činnosť so žiakmi (napr. suplovanie, práca s dieťaťom viac ako 23 hod. týždenne, suplovanie alebo práca v ŠKD a pod.). Ak teda asistent v danom týždni má nariadené byť viac ako 23 hodín priamo v práci so žiakmi či individuálne, skupinovo alebo v triede, tak mu patrí za každú takúto hodinu navyše náhradné voľno. 
  3. Špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci nemajú úväzky, takže tým pádom pre nich špeciálny odsek neplatí. Ale z toho nevyplýva, že majú celých 37,5 hod. týždenne robiť priamo s deťmi. To je v úplnom rozpore s akoukoľvek odbornosťou ich práce a psychohygienou. Štandard ich odbornej práce vyžaduje zhruba raz toľko podporných činnosti ako je ich priama práca s deťmi. Pre odborných zamestnancov alebo školského špeciálneho pedagóga je získavanie nadčasov možné len na základe zákonníka práce, čo v praxi veľmi nefunguje.
  4. Ak by náhodou išiel ktorýkoľvek zamestnanec suplovať učiteľa, vychovávateľa, asistenta, tak vykonáva inú činnosť ako svoju vlastnú. Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi bez dohody nariadiť inú prácu (s výnimkou mimoriadnej situácie, že na pracovisku horí a riaditeľ nariadi špeciálnej pedagogičke hasiť:)), akú s ním má dohodnutý v pracovnej zmluve. Čiže ak školskú špeciálnu pedagogičku požiada ísť suplovať na fyziku, môžu sa na tom dohodnúť (mali by byť takéto situácie ale stanovené v pracovnom poriadku) a vtedy by za to mala dostať náhradné voľno (tak ako aj iní učitelia dostávajú) a svoju prácu si dorobí neskôr, inokedy. Všetko je to ale v tomto prípade o dohode, určite nie nariadení. Optimálny model je, že pokiaľ školský špeciálny pedagóg si iba odloží svoju činnosť na neskôr po suplovaní, tak suplovanie robil ako nadčas.
  5. Prácu nadčas možno podľa zákonníka práce § 97 získavať jedine na príkaz alebo so súhlasom zamestnávateľa alebo ním určeného vedúceho zamestnanca. Nie je možné si to nariadiť sám. 
  6. Ak zamestnanec niektorý deň robí viac ako 7,5 hod. to ešte neznamená automaticky práca nadčas, pokiaľ nie je vopred určené rozvrhnutie pracovného času. Tá sa určuje z týždenného času. Ale ak aj odrobí v týždni viac ako 37,5 hod. nie je to automaticky nadčas, ak to nebolo dohodnuté so zamestnávateľom.
  7. Ak sa zamestnanec vzdeláva a zamestnávateľ mu to schválil, tak ak prekročí 37,5 hod. týždenne, tak je to taktiež nadčas. Ale tam je podmienka, že vzdelávanie by malo byť v pláne profesijného rozvoja (čo tiež veľmi nefunguje). 

Toľko predpisy. Všetky tieto odseky platia aj pre čiastočne úväzky primerane v prepočte na ich úväzok. 

Viac o pracovno-právnych problémoch a legislatíve sa môžete dozvedieť aj na našom webinári, ktorý ponúkame na mieru napr. ako aktualizačné vzdelávanie právneho inkluzívneho minima:

Štandardne je práca nadčas záležitosťou dohody a pravidlá hry pre všetkých vrátane odborných zamestnancov majú byť určené v pracovnom poriadku, nie riešené ad hoc podľa nálady vedenia školy alebo zamestnanca. Ministerstvo školstva vypracovalo s Odborovou organizáciou takýto vzorový pracovný poriadok, ale čuduj sa svetu, tam nič veľmi nenájdete. Len slabé vyjadrenia prepísané zo zákona. O odborných zamestnancoch ani slovo. Ak si riaditelia a zamestnanci nad to nesadnú, nevypracujú si pravidlá a nedohodnú sa, tak to funguje len ako chaos typický pre naše školy, kde sú pracovno-právne veci často nedostatočne akceptované.

Vzorové dokumenty o pracovno-právnych otázkach, systému fungovania ŠPT vrátane pracovného poriadku sme pre vás spracovali tu:

Riaditelia škôl nie sú právnici, problematike nie vždy rozumejú, čo od nich nik ani žiadať nemôže. A od zamestnancov tiež nie. Takže v takom prostredí nemá kto na problém ani upozorniť. Je faktom, že na zdravom pracovisku, kde sa ľudia vyznajú vo svojich právach a povinnostiach, sú tieto veci exaktne stanovené. Môžeme teda vyjadriť len odporúčanie, ako by to malo byť. Férové a spravodlivé je, aby nadčasové úlohy boli stanovené v pracovnom poriadku a to spravodlivo a s rovnakou príležitosťou pre všetkých. To sa však už teraz nedeje, lebo špeciálni pedagógovia a odborní zamestnanci vlastne nemajú – väčšinou – stanovenú možnosť na získanie takéhoto voľna. Malo by byť v záujme a snahe dobrých vzťahov, aby si títo odborní pracovníci sadli so svojím vedením a stanovili si v tomto pravidlá hry vo vzájomnej dohode a písomne.

Keďže Zákonník práce a zákony SR predpokladajú demokraciu aj na pracovisku, tak veci nefungujú príkazmi, ale dohodami. Riaditeľ náhradné voľno neudeľuje ako odmenu či privilégium, ale ako právo zamestnanca, pokiaľ pracuje kvalitne a nadčas. Keďže sa to ťažko hodnotí, je potrebná dohoda. A takáto dohoda má byť aj s pedagogickými zamestnancami, kedy získavajú nadčas mimo bežného nadčasu, čo dostávajú za tzv. suplovanie. Napr. pri lyžiarskych, školách v prírode, mimoriadnych udalostiach (akadémie, projektové týždne alebo i.), príp. iné benefity, odmeny.

Všetci vieme, že je v školstve málo peňazí a je ťažké riadiť rozpočet, ale napriek tomu by mal rozpočet slúžiť najmä pre ľudí a ich podporu a nie pre spokojné kontrolórky. Problém vidím aj v tom, že ak riaditelia neustále len šetria, štát nadobúda pocit, že vlastne školstvo viac peňazí ani nepotrebuje. A začarovaný kruh sa uzatvára.

Zdroj obrázka: Arrow vector created by pch.vector – www.freepik.com

Čítajte aj