Ako efektívne zakotviť ŠPT do dokumentácie školy

Aj so vzormi povinných dokumentov školy

Veľmi dôležitým právnym a metodickým krokom pri implementácii inkluzívneho vzdelávania do školského života je jeho zakotvenie vo formálnych dokumentoch školy. Samozrejme, je veľmi ťažké formálne opísať, čím škola žije, z praxe však vyplýva, že každá škola funguje v určitom kultúrnom, regionálnom, filozofickom rámci, čo sa odráža na jej činnosti a vzťahoch medzi aktérmi procesov v škole, ale aj v spolupráci s komunitou školy.

povinne dokumenty skoly ako do nich zakotvit spt
Prvým krokom pri implementácii inkluzívneho vzdelávania do školského života je jeho zakotvenie do dokumentov školy.

Je veľmi dôležité, aby verejnosť mala možnosť cez oficiálne dokumenty školy vidieť, ako škola žije, na akých princípoch a činnostiach je postavená. Je to základná informačná povinnosť školy voči verejnosti, ale osobitne aj rodičom, žiakom a zamestnancom.

Medzi základné povinné dokumenty školy patria

 • školský vzdelávací program, 
 • školský poriadok, 
 • rada školy, jej zápisnice, verejné zasadnutia a jej verejná činnosť, 
 • webstránka školy (pripájame vhodnú názornú ukážku ukážku) a internetová žiacka knižka, 
 • rozvrh hodín a príp. triedna kniha.

Špeciálnymi neverejnými dokumentami, ktoré slúžia na špeciálnu podporu žiakov, sú najmä:

 • individuálny vzdelávací program a jeho dodatky,
 • návrh na integráciu, správa/správy z vyšetrenia, 
 • súdne rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti o dieťa. 

a pracovný poriadok v oblasti pracovno-právnych vzťahoch.

V tomto článku sa chceme venovať predovšetkým tomu, ako môžu vyzerať niektoré verejné dokumenty, keď sa do nich zakotvia princípy inkluzívneho vzdelávania a fungovania školského podporného tímu. Je dôležité, aby škola mala zakotvené fungovanie ŠPT a inkluzívne princípy aj vo formálnych dokumentoch, čo zároveň chráni školu pred neoprávnenými a neodbornými zásahmi, tiež transparentne napĺňa informačnú povinnosť, ktorú podľa § 144 školského zákona škola má vo vzťahu k účastníkom vzdelávania. 

Školský vzdelávací program

Je to najdôležitejší a najkomplexnejší verejný dokument o živote školy. Celé desaťročia sa základná škola chápala najmä ako pedagogická inštitúcia zameraná na učenie sa čítať, písať a počítať. Výchova bola skôr okrajová popri vyučovaní predmetov. Posledné roky vplyvom komplexnejšieho pohľadu sa nanovo obnovuje a revitalizuje aj podporná úloha školy zameraná na rozvoj „celého” človeka.K takémuto náhľadu na osobnosť zásadným spôsobom prispievajú práve školské podporné tímy, ktoré sú poslami a predzvesťou novej kultúry školy, školy, v ktorej je dôležitá aj atmosféra, spolupráca, sloboda a zodpovednosť, či demokracia. Zakotvenie tohto tímu do ŠkVP vyžaduje jednak odvolávky na odborné a legislatívne zdroje, popísanie princípov a základných činností a zároveň konkrétne prepojenie na život školy.

V priloženom dokumente sme pre Vás pripravili ukážku všeobecného zakotvenia školského podporného tímu do ŠkVP. Predpokladáme, že si škola vytvorí v ŠkVP špeciálne kapitoly, ktoré sú tejto problematike venované, ale zároveň sú prepojené aj s ostatnými časťami a spomínajú sa aj na iných miestach. 

Veľmi dôležitou povinnou časťou ŠkVP je aj hodnotenie žiakov, ktoré má:

 • opísať systém hodnotenia školy celkovo,
 • ale aj v jednotlivých predmetoch,
 • alebo môže byť konkrétnejšie zakotvené aj priamo v časti učebných osnov jednotlivých predmetov. 

Okrem priloženého dokumentu odporúčame doplniť si do ŠkVP ešte nasledovné časti: 

 1. konkrétny ročný plán činností – do samotného ŠkVP alebo jeho príloh či sekcie ŠPT na webe je možné doplniť aj časový harmonogram činností, alebo ak je to potrebné aj popis činností jednotlivých členov ŠPT. Takýto popis sa nemusí vytvárať každoročne. Môže ísť o všeobecnú šablónu, ktorá sa v každom roku realizuje podľa aktuálnych potrieb, s možnosťou niečo pridať alebo ubrať,
 2. systém hodnotenia žiakov – je veľmi dôležité, aby ŠPT mal možnosť v rámci spolupráce s pedagógmi na podpornej úrovni 1. stupňa prepojiť a zinkluzívniť systém hodnotenia. Znamená to napr. že sa stane postupne samozrejmá podpora pre všetky deti, napr. predĺženie času pri veľkých písomných prácach podľa potreby detí, používanie pomôcok (kalkulačky, tabuľky a i.) pre všetky deti (čiže od memorovania k praktickému používaniu), ako to koniec koncom umožňuje aj NÚCEM. Prínosné by bolo definovať si situácie, kedy je možné po vzájomnej komunikácii ŠPT a napr. učiteľov SJL, dať napríklad možnosť deťom písať doplňovacie diktáty, ohodnotiť len vypracované otázky, predĺžiť čas. Takýto prístup by pomohol všetkým žiakom a hlavne žiakom v riziku, kde intervencia zo strany školy môže byť veľmi rýchla a aktuálna. Taktiež využívanie sebahodnotenia žiakov, sebareflexie a spätnej väzby (nie každú prácu je treba známkovať, mnohé najmä priebežné hodnotenie sa dá z veľkej časti postaviť na reflexii so žiakmi a viesť ich k slobode a zodpovednosti). Učitelia môžu viac systém hodnotenia vzájomne prepájať a zjednocovať, aby podpora nebola iba špecifikom jedného predmetu. 

Školský poriadok

Pre žiakov a rodičov je veľmi dôležitý pre každodenný život práve školský poriadok. Určuje základné pravidlá fungovania v školskom prostredí.

Možnosti participatívnej tvorby takýchto pravidiel, či kultúra menej trestov a viac dôvery a porozumenia, menej kontroly a viac slobody a zodpovednosti a ďalšie v tejto časti nebudeme rozpracovávať. Školy na ceste k inkluzívnej a humanistickej kultúre tieto princípy postupne objavia.

V tejto časti sa zameriame iba na formálne zakotvenie ŠPT do školského poriadku, aby rodičia i žiaci vnímali tento tím ako súčasť bežného života školy, poznali základné legislatívne princípy jeho fungovania a základné činnosti, ktoré vykonávajú pre podporu všetkých žiakov.

Individuálny vzdelávací program

V minulosti po internete kolovalo množstvo ukážkových IVP a spôsobilo to veľa formalizmu a nedostatku pochopenia problematiky.

Ukážku, ktorú ponúkame slúži ako inšpirácia spolu s legislatívnymi formulkami, ktoré môžu pomôcť pri jeho zostavovaní. Pripájame aj ukážku dodatku k IVP v prípade, že dochádza k úprave rozvrhu pre žiaka, nakoľko ide o pomerne špecifickú podporu a vyžaduje rozsiahlejšie formálne ukotvenie. Opäť zdôrazňujeme, že ide o inšpiráciu. Zákon formu a obsah vôbec nestanovuje. 

Všetky dokumenty školy by mali byť odrazom žitého učiaceho sa spoločenstva. Mali by len formálne, legislatívne a metodicky odrážať lesk lúčov hlbokej demokratickej a humanistickej kultúry školy, kde sa každý človek počíta. 

Pracovný poriadok

Ministerstvo školstva spolu s odborovým zväzom školstva vydali v roku 2020 vzorový pracovný poriadok. Tento pracovný poriadok v súlade so zákonníkom práce však nepočíta s fungovaním školského podporného tímu ako samostatnej organizačnej jednotky a definovaním nových profesií pedagogického asistenta a členov školského podporného tímu. Ich určenie vo vzorovom pracovnom poriadku je len veľmi všeobecné a neodráža najčastejšie problémy v praxi, ktoré vznikajú, napr. ich financovanie z projektov, stabilitu pozícii, zrovnoprávnenie pracovných podmienok s pedagógmi. Aj preto sme pripravili ukážku možného prístupu v pracovno-právnych vzťahov smerom k týmto relatívne novým zamestnancom. Treba dodať, že spôsob financovania zo štrukturálnych fondov či dotácii ministerstva by nemalo zohrávať v pracovno-právnych vzťahoch žiadnu rolu, nakoľko tieto pozície sú pre chod školy v 21. storočí úplne nevyhnutné a samozrejmé. Uvedený doplnok je možnou vzorovou ukážkou, ktorú si jednotlivé školy prispôsobia po dohode so samotnými zamestnancami, ktorých sa to týka.

Vzorové dokumenty na stiahnutie:

Dokumenty sú vytvorené a určené pre školy a školské zariadenia a budú publikované aj v teoretickom a praktickom sprievodcovi Školský podporný tím z dielne VUDPaPu (2022).

Boli pre Vás tieto informácie užitočné?

PODPORTE NÁS

Aby sme mohli aj naďalej pomáhať.
Chceme prinášať školám najnovšie informácie a praktické poradenstvo.

Čítajte aj