Upozornili sme na legislatívne chyby. Ministerstvo ich rýchlo opravilo.

Na podnet Inklucentra  Ministerstvo školstva opravilo § 3 novej vyhlášky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii 21/2022, ktorá začala platiť od 1. 2. 2022. Pôvodné znenie tejto vyhlášky v § 3 totiž zaväzovalo školy a centrá poradenstva k zbytočnej byrokracii a mohlo viesť k nepríjemnostiam pri kontrolách zo strany inšpekcie.

Našťastie sa nám túto chybu podarilo zvrátiť a za rýchle zapracovanie našich pripomienok Ministerstvu školstva vyjadrujeme vďaku.

Legislatívny proces zmien

Celý legislatívny proces tejto vyhlášky začal v medzirezortnom informačnom systéme pod č. LP 2021/739, kde ministerstvo vyhlášku predložilo verejnosti. V tomto znení bol text iba prevzatý z pôvodného paragrafu § 11 ods. 9 školského zákona. Po novele zákona od 1.1.2022 sa dokumentácia bližšie popisuje v samostatnej a novej vyhláške.

V rámci uvedeného medzirezortného systému sa udialo na podnet Štátnej školskej inšpekcie a ďalších organizácii, ktoré nemajú expertov na problematiku inkluzívneho vzdelávania, viacero zmien, ktoré organizácie napríklad zo združenia Inklukoalícia alebo poradenského systému, či VUDPaP nemali možnosť vidieť. Tým sa stalo, že sa do vyhlášky dostal text, ktorý nespĺňa odborné ani celospoločenské potreby a zároveň legislatívne znenie pôsobí veľmi nedostatočne a nepresne. Znenie neprinášalo ani to, čo od neho účastníci rozporového konania chceli. Následne po upozornení Ministerstva školstva zo strany Inklucentra došlo k expresne rýchlym opravám a zmenám. Sme radi, že sme tak prispeli k debyrokratizácia a zavádzaní  inkluzívnych princípov.

§ 3 Pedagogická dokumentácia dieťaťa so ŠVVP

Upravené znenie od 15. 3. 2022Pôvodné znenie od 1. 2. 2022
(1) Pedagogickú dokumentáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v špeciálnej škole, špeciálnej triede, škole pre žiakov s intelektovým nadaním, triede pre žiakov s intelektovým nadaním alebo v školskej integrácii, tvorí návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý obsahuje

a) správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a b) individuálny vzdelávací program dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ak sa podľa neho vzdeláva.

(2) Pedagogickú dokumentáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorých výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v materskej škole, základnej škole alebo v strednej škole v triede spoločne s ostatnými deťmi alebo žiakmi, tvorí správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pedagogická dokumentácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

(1) Pedagogickú dokumentáciu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tvorí návrh na vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorý obsahuje

a) správu z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorým je 1. psychologické vyšetrenie alebo 2. psychologické vyšetrenie a špeciálnopedagogické vyšetrenie, a b) individuálny vzdelávací program dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
(2) Správa z diagnostického vyšetrenia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami obsahuje najmä a) druh špeciálnej výchovno-vzdelávacej potreby dieťaťa alebo žiaka, b) bariéry, ktoré dieťa alebo žiak nedokáže prekonať samostatne, c) potrebu prítomnosti asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacej činnosti a rozsah prítomnosti asistenta učiteľa počas výchovno-vzdelávacej činnosti, d) vzdelávací program, podľa ktorého sa má dieťa alebo žiak vzdelávať, alebo potrebu vypracovania individuálneho vzdelávacieho programu.

Aké a koľko diagnostických správ je potrebných pri integrácii?

Pôvodná vyhláška chcela taxatívne vymedziť, ktoré vyšetrenia sú nevyhnutné ako súčasť povinnej dokumentácie. Rovnako tak sa o to snaží Štátny vzdelávací program a príslušné vzdelávacie programy pre špeciálne školy.

Našťastie, ruka v ruke ministerstvo mení aj tieto štátne vzdelávacie programy, kde už nebude presne vymedzené, ktoré vyšetrenia pri podpore detí v školách sú nevyhnutné. Nastane tak konečne éra debyrokratizácie a zastavenia nadúmernej a duplicitnej diagnostiky.

V inkluzívnom a multidisciplinárnom prostredí nie je žiaden odborník viac ako ten druhý. Nikto nepotrebuje svoju diagnostiku povyšovať nad iného. Nie je nevyhnutné, aby celoplošne všetky deti s nejakým typom diagnózy museli absolvovať aj špeciálnopedagogickú aj psychologickú a niekedy aj lekársku diagnostiku.

O tom, čo dieťa potrebuje pri identifikovaní jeho ŠVVP rozhoduje centrum poradenstva v súčinnosti so školou a rodičom. Pôvodné znenie vyhlášky chcelo direktívne určiť, že všetky deti musia mať psychologickú diagnostiku alebo aj špeciálnopedagogickú.

Upravené znenie sa vracia k pôvodne navrhovanej a dlhoročnej verzii, že to tak nemusí byť. S čoskoro zverejnenými zmenami v štátnych vzdelávacích programoch sa dočkáme systému, v ktorom:

  • jedna (dynamická) diagnostika môže stačiť,
  • nie je potrebné, aby sa viacerí odborníci vyjadrovali k tej istej veci cez diagnostiku,
  • ušetrený čas na duplicitné diagnostiky prinesie snáď želaný čas na multidisciplinárne konzília,
  • viacerí odborníci môžu vydať aj spoločnú správu, kde diagnostiku robí jeden ale konzultuje s ďalšími,
  • diagnostickú aj integračnú správu môže vydávať aj iní odborníci: logopédi, sociálni alebo liečební pedagógovia,
  • nie je nevyhnutné pri všetkých deťoch (napr. s ADHD) žiadať neurologické či psychiatrické vyšetrenie.

Predišli sme tak zároveň aj ďalším nevhodným inšpekčným kontrolám na školách, kde sa nadúmerne kontrolujú papiere namiesto pokrokov detí.

Čo má obsahovať diagnostická správa?

Pôvodné znenie vyhlášky k 1. 2. 2022 stanovovalo, čo všetko má obsahovať diagnostická správa. Napriek tomu, že VUDPaP ako relevantný odborný garant tejto problematiky k tomu vydal jednoznačné usmernenie v r. 2019, časť pripomienkujúcich subjektov vrátane Inšpekcie pretlačili do legislatívneho textu vyhlášky taxatívne vymedzenie obsahu správ. Pôvodné znenie teda chce, aby správa obsahovala druh ŠVVP, pričom nič také v legislatíve ako „druh ŠVVP“ neexistuje (pravdepodobne chceli povedať druh diagnózy).

Zároveň požaduje uviesť „bariéry“, ktoré taktiež legislatíva nepozná (s výnimkou § 21 zákona 138/2019, kde sa opisuje úloha pedagogického asistenta, ale tu nejde o zadefinovanie).

Vyhláška nesprávne používa pojem „asistent učiteľa“, ktorý je zmätočný a v zákone 138/2019 už nemá právnu oporu. Rovnako tak neexistuje „potreba prítomnosti asistenta“, nič také nepozná zákon ani Maslowova teória. Ide o podporné opatrenie, ktoré ale nemá slúžiť nikdy výlučne iba záujmu dieťaťa, ale skôr triedy a podpory učiteľa v súčinnosti so školským podporným tímom. Stanovovať potrebu asistenta je diskutabilné o to viac, že nie je táto potreba nárokovateľná a nemá jasne zadefinované rámce. Bude úlohou práce ŠPÚ v rámci Plánu obnovy v tejto problematike urobiť poriadok.

Tešíme sa, že znenie textu vyhlášky sa vrátilo k pôvodnému zneniu a zachovalo potrebné princípy slobody a individualizácie na školy a školské zariadenia. Úlohou inšpekcie nemá byť kontrolovať papiere, ale kvalitatívnu prácu, na čo bude vhodné v budúcnosti, aby si zabezpečila dostatok multidisciplinárnych odborníkov.

Viktor Križo

Čítajte aj