Kedy nie je nutné vypracovať žiakovi IVP?

Žiaci so ŠVVP majú nárok podľa § 2 šk. zákona na úpravy metód, foriem, obsahov a postupov s tým, že ak je potrebné podľa § 94 vypracuje sa IVP. Primárne totiž všetci žiaci školy postupujú podľa školského vzdelávacieho programu školy.

V ideálnom prípade sa ale môže stať, že škola má nastavené fungovanie metód a foriem práce inkluzívne a teda deťom sa dostáva dostatok podpory prirodzene, učitelia volia rozličné prístupy, menej hodnotia, viac reflektujú, rozvíjajú sebahodnotenie žiaka namiesto hodnotenia zvonka, menej bazírujú na učenie naspamäť, viac dovoľujú kompenzačné mechanizmy podľa potrieb detí v triede a vyučujú diferencovane. V takom prípade nie je potrebné žiakovi robiť IVP, lebo jeho IVP je vlastne veľké „IVP“ školy, ktorým je ŠkVP. V praxi to ale asi zatiaľ je skôr ojedinele.

Príprava článku vďaka finančnej podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

 

Čítajte aj