Vďaka pandémii deň voľna navyše

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovnej otázky:

V médiách sa čosi spomínalo, že máme počas pandémie nárok na 1 deň dovolenky navyše, pre koho to platí, kedy a či?

Naša odpoveď:

Uvedený text nižšie platí rovnako aj pre zamestnancov cez štrukturálne projekty (napr. MPC).

Zákonník práce v § 141 ods. 3 c) pozná dlhodobo možnosť, že zamestnávateľ môže poskytnúť pracovné voľno s náhradou alebo bez náhrady mzdy na žiadosť zamestnanca. Uvedený paragraf vzhľadom k textu “môže” je nevymožiteľný a teda je závislý viac menej na vôli zamestnávateľa, čo v praxi znamená, že takéto voľno zväčša neposkytne, keďže na to sú iné zákonné možnosti (štandardná dovolenka, náhradné voľno…).

Vyššie uvedený paragraf sa dostal do verejnej pozornosti v tomto roku práve vďaka Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (2021, čl. II., ods. 6), kde sa uvádza: “Zamestnávateľ poskytne v 1. polroku kalendárneho roka 2021 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141 ods. 3c) Zákonníka práce jeden deň pracovného voľna; za čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.

Koho sa deň voľna týka?

O deň voľna navyše môžu požiadať všetci zamestnanci škôl, školských zariadení a všetci, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003. Týka sa to aj zamestnancov pracujúcich cez štrukturálne projekty.

Pozor o deň voľna možno požiadať len do 30. júna!

Z uvedeného vyplýva, že akýkoľvek zamestnanec pracujúci v školách alebo v školských zariadeniach (týka sa to nielen školstva ale aj iných zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona 553/2003) môže do 30. júna 2021 požiadať o 1 deň voľna a zamestnávateľ mu to musí umožniť. Neznamená to však, že mu to umožní kedykoľvek a akokoľvek. Je potrebné o to požiadať a zároveň zamestnávateľ môže žiadať iný deň čerpania. Musia sa však dohodnúť a čerpanie musí prebehnúť do 30.6.2021. Aj preto odporúčame požiadať o to písomne alebo elektronicky a ideálne uviesť zamestnávateľovi viac návrhov, ak nie je váš návrh termínu naozaj veľmi odôvodnený. Treba chápať samozrejme aj riaditeľa školy, že nemôže takéto voľno umožňovať hocikedy a všetkým naraz, lebo by nedokázal zabezpečiť prevádzku školy. Aj preto je vhodnejšie sa na takomto osobitnom čerpaní voľna dohodnúť na úrovni zástupcov zamestnancov, aby sa zabezpečila plynulosť prevádzky školy.

Záver:

Učitelia, vychovávatelia, asistenti, odborní zamestnanci, nepedagogickí i vedúci zamestnanci a ďalší pracujúci v školách a školských zariadeniach boli v poslednom roku často skutočne v prvej línii pandémie. Mnohí zamestnanci vyučovali alebo pomáhali deťom a zároveň sa starali o vyučovanie vlastných detí, či starali sa o svojich chorých blízkych, podobne ako aj iní zamestnanci. Platy učiteľov sa napriek prísľubu od januára 2021 nezvýšili, takže atraktivita učiteľského povolania bude naďalej klesať.

Vyššia kolektívna zmluva na rok 2021 priniesla veľmi nízky prínos pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme. Minister školstva poslal učiteľov symbolickú 100 eurovku k Vianociam a odbory 1 deň voľna v 1.polroku pandémie. Rozhodne to nie je zaslúžená odmena za noci a víkendy strávené pri vlastnom PC pre udržanie kvality vzdelávania na Slovensku. Ale bol by nezmysel neprijať aj takúto malú pomoc a nevyužiť ju na malý oddych po dňoch veľkej pandémie. Do konca polroka ostáva pár dní, takže netreba otáľať. Veríme, že riaditelia škôl i zriaďovatelia budú maximálne súčinní a empatickí pri poskytovaní takéhoto voľna, lebo je to aj v ich záujme, aby zamestnanci boli aspoň symbolicky odmenení za svoju neúnavnú prácu.

Čítajte aj