Má mať školský špeciálny pedagóg psychológ alebo asistent prístup do edupage, k známkam a poznámkam žiakov?

Pokiaľ má školský podporný tím ale aj asistent plniť podporu učiteľom, žiakom a rodičom, je veľmi dôležité, aby informácie boli s nimi zdieľané a mali aj sami mať možnosť zdieľať informácie. Nová vyhláška o ZŠ 223/2022 v § 1 ods. 2 už stanovuje, že školský podporný tím je riadnym členom pedagogickej rady, čo predpokladá, že sa prirodzene podieľa na informovanosti o výchovno-vzdelávacom procese žiakov.

To znamená, že členovia školského podporného tímu by mali vidieť všetky známky, poznámky a triedne knihy vrátane dochádzky ku všetkým žiakom školy. Potrebujú včas identifikovať a zachytiť ťažkosti a riziká alebo progres. Ak majú plniť náročnú úlohu koordinovať inkluzívne vzdelávania na škole v súlade s § 84a) zákona 138/2019 musia mať dostatok informácii. Zároveň by mali mať možnosť aktívne vstupovať hodnotením alebo poznámkami k práci žiakov. Opäť vyhláška o ZŠ v § 9 predpokladá úzku spoluprácu pri hodnotení správania žiaka so školskom podporným tímom. Ak ide o pedagogických asistentov tak tí podobne, ale v triedach, v ktorých pomáhajú. Je samozrejme veľmi dôležité, aby podporný tím alebo asistenti nezasahovali neodborne do práce učiteľov, ale boli s nimi v súlade a postupovali s ich vedomím. 

Čítajte aj