Pracovný čas odborných zamestnancov

Od príchodu európskych štrukturálnych fondov (najmä projekty MPC) sa do škôl dostalo tisíce odborných zamestnancov (OZ) aj školských špeciálnych pedagógov.

V praxi okolo nich začalo vyvstávať niekoľko pracovno-právnych otáznikov:

  • Majú títo zamestnanci rovnaké práva a povinnosti ako učitelia?
  • Majú presne vymedzenú priamu činnosť s deťmi?
  • Musia byť 7,5 hodiny na pracovisku, alebo môžu ako učitelia vykonávať časť práce z domu?
pracovny cas odbornych zamestnancov Inklucentrum
Mnohé z činností, ktoré odborní zamestnanci vykonávajú môžu vykonávať z domu. Zákon im to umožňuje.

Príchodom európskych projektov prišlo síce množstvo zamestnancov na podporu deťom, ale problémy, ktoré začali vyvstávať často neboli riešené právne, vecne a zároveň odborne správne. Metodicko-pedagogické centrum vydávalo v septembri 2020 pri štarte zmätočné pokyny a riaditelia škôl riešili mnohé problémy iba intuitívne, nemali sa s kým poradiť. Zároveň projekty ukázali, že na mnohých školách sú pracovno-právne vzťahy nastavené zle, ale pred príchodom projektu to nikto nekontroloval.

Ktorým zákonom sa riadiť?

Ako už mnohí viete, pre pracovníkov v školstve, je primárne smerodajný zákon 138/2019 o PZ a OZ. Ten síce v § 7 ods. 1 stanovuje možnosť výkonu ostatných (tzv. nepriamych) činností u PZ aj mimo pracoviska podľa pracovného poriadku, ale nevymedzuje nič ohľadne OZ. To nie je právnym problémom, lebo ak zákon 138/2019, ktorý je lex specialis niečo nevymedzuje, platí lex generalis – Zákonník práce, ak nie je v rozpore.

Problematika pracovného času všetkých zamestnancov je predovšetkým záležitosť Zákonníka práce.

V tomto prípade sa na odborných zamestnancov vzťahuje Zákonník práce, ktorý v § 52 umožňuje jednak stanoviť domácku prácu (tzv. home office) priamo v pracovnej zmluve. Časť práce tak môže vykonávať zamestnanec z domu, alebo, ako nám zareagovalo v stanovisku z 19. marca 2021 Ministerstvo školstva, môže postupovať podľa § 52 ods. 2 na základe dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ak ide o príležitostné vykonávanie takejto práce. 

V závere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu uvádza, že: “zamestnávateľ:

a) môže povoliť pedagogickým zamestnancom vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamo výchovno-vzdelávacou činnosťou, špecializovanými činnosťami, činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca a profesijným rozvojom aj mimo pracoviska za podmienok upravených v pracovnom poriadku, to znamená, môže mu povoliť vykonávanie práce z domu,

b) sa môže s odborným zamestnancom dohodnúť na vykonávaní práce z domu, ak vykonáva taký druh práce, ktorý to umožňuje.


Z toho vyplýva, že školský psychológ, sociálny pedagóg, ale aj poradenskí pracovníci (psychológ, logopéd, sociálny pedagóg, špeciálny či liečebný pedagóg a i.) môžu vykonávať časť alebo aj všetku prácu z domu. Príležitostne je to na dohodu, v prípade pravidelného je potrebné to zakotviť priamo v pracovnej zmluve, ale následne aj podľa § 52 Zákonníka práce dohodnúť podmienky výkonu práce doma. Pre školských špeciálnych pedagógov to platí obdobne,  hoci oni môžu byť podobne ako učitelia riešení cez pracovný poriadok. Tých možnosti riešenia je teda viac. 

Mohlo by sa Vám zísť:

webinar ivp
Webinár INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACIÍ PROGRAM

Rovnaký prístup k zamestnancom na pracovisku

Inklucentrum sa dôrazne stavia za rovnaký prístup k všetkým zamestnancom na pracovisku, či ide o učiteľov, vychovávateľov alebo psychologičku, ak to druh práce umožňuje. Telefonovanie, vybavovanie mailov, príprava na činnosť, konzultácie, tvorba dotazníkov a ich vyhodnocovanie, vedenie dokumentácie, písanie stanovísk na súd a mnohé iné činnosti môžu aj odborní zamestnanci vykonávať z domu, ak sa na tom dohodnú a nemusia byť nutne vždy na pracovisku od 8:00 do 15:30, ale môžu mať flexibilnú pracovnú dobu s možnosťou vykonávať časť práce aj mimo pracoviska.

Považujeme to za viac smart, viac inkluzívne a viac demokratické a otvorené potrebám človeka.

Doplnenie dňa 27. 1. 2022:

Koncom januára 2022 nám naša čitateľka posunula právny názor MŠ SR k téme pracovnej činnosti a náplne školského špeciálneho pedagóga – vykonávania dozorov, suplovania a pod. Odporúčame prečítať: Stanovisko k pracovnej činnosti vykonávanej pedagogickým zamestnancom školským špeciálnym pedagógom (pdf verzia).

Autor: Viktor Križo

Čítajte aj