Asistenti, školský podporný tím a dozor nad žiakmi. Ako to je?

Z rôznych strán dostávame dôležitú a zároveň náročnú otázku:

Ako je to s vykonávaním dozorov nad žiakmi v školách pedagogickými asistentami, školským špeciálnym pedagógom či odbornými zamestnancami? “

dozor pedagogickych asistentov
Otázka dozoru nad žiakmi vyvoláva mnoho emócií. Odpoveď totiž nie je jednoznačná.

Čo na to legislatíva

V odbornej ani legislatívnej problematike samotný dozor nad žiakmi nie je priamo zadefinovaný a ukotvený. Jediná legislatívna odvolávka je vo vyhláške o základnej škole.

Dozor nad žiakmi je stále pomerne nejasná vec.

Kto a s akým zámerom ho vykonáva. Ide o činnosť, pri ktorej sa zabezpečuje ochrana zdravia a bezpečnosť žiakov? Alebo ide o činnosť cielenej podpory trávenia voľného času, mediácie konfliktov či podpory socializácie žiakov? Nakoľko takéto definovanie neexistuje a nie je vo väčšine ani súčasťou pracovných poriadkov, nastáva právne vákuum, v ktorom môže dochádzať a aj dochádza k napätiam v praxi.

S najväčšou pravdepodobnosťou dozor je snahou zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť žiakov podľa § 152 školského zákona. Avšak zákon o PZ a OZ 138/2019 takúto činnosť v § 4 ani § 6 priamo nevymedzuje. V praxi sa táto činnosť najčastejšie skrýva pod tzv. nepriamou činnosťou, ktorá sa nazýva v legislatíve ako ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou vymedzenou v pracovnom poriadku. 

Fyzický dozor nemusí byť jediný spôsob zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti. Ako alternatívu je možné využiť aj kamerový systém.

Z uvedeného vyplýva, že vykonávanie dozorov nad žiakmi, ak nie je vykonávaním pedagogickej činnosti (odborné pedagogické riešenie konfliktov, socializácia…), môže vykonávať akýkoľvek poučený zamestnanec školy. Tak to uvádza aj najnovšie vyhláška o ZŠ v § 8 ods. 3, ale aj najnovší vzorový pracovný poriadok vydaný MŠVVaŠ SR (2020) v čl. 14.

V prípade teda, že to nie je priama činnosť, za ktorú má PZ alebo OZ náhradné voľno, nie je povinnosťou zamestnanca počas dozoru napĺňať školský vzdelávací program a teda vykonávať odbornú alebo pedagogickú činnosť. Presne povedané, úlohou zamestnanca môže byť jedine vykonávať dozor na úrovni ochrany bezpečnosti a zdravia. To je samozrejme v praxi len ťažko vykonateľné, nakoľko prestávky sú často vhodným priestorom na odborné riešenie konfliktov, rozhovory so žiakmi, podporu socializácie. Preto je táto téma rozhodne nejasná a vhodná na širšiu diskusiu. 

Štátny vzdelávací program má podľa § 6 ods. 4 písm. o) školského zákona túto oblasť ochrany zdravia a bezpečnosť zadefinovať. Na str. 23 takéto hlbšie definovanie však nenájdeme. Ostáva teda na samotnej škole, zadefinovať, čo je dozor, ako sa vykonáva a zabezpečuje. Je možné to určiť aj v školskom poriadku, na ktorý sa školský vzdelávací program môže odvolávať, ale aj smernica dozorov vyplývajúca z pracovného poriadku. 

Z tohto všeobecného pohľadu vyplýva, že dozor nad žiakmi môže vykonávať teoreticky každý zamestnanec, ak je to zadefinované v jeho pracovnej náplni alebo v pracovnom poriadku. Ten však riaditeľ neurčuje jednostranným príkazom, ale rovnocenným rokovaním a dohodou so zamestnancami, ináč je pracovný poriadok podľa § 84 Zákonníka práce neplatný.

Pedagogickí asistenti

Pedagogickí asistenti sú pedagogickými zamestnancami a teda ak existuje zadefinovanie ostatných činností mimo priamej činností v pracovnom poriadku, dozory vykonávať môžu.

Treba si však ale povedať, že pokiaľ vykonávajú pedagogické činnosti pri žiakovi, ktorý nevyhnutne potrebuje starostlivosť aj počas prestávky, nemôžu zároveň vykonávať dozor nad všetkými žiakmi napr. na veľkej prestávke. Odporúčame situáciu vyhodnocovať veľmi citlivo a individuálne. Ideálne je, ak asistent postupne pracuje, podporuje, pomáha a teda prípadne aj dozoruje nad všetkými deťmi. Je potrebné sa vyhnúť príkazom, naopak férová a ľudská dohoda má podporu v legislatíve.

Školský špeciálny pedagóg, odborní zamestnanci

V prípade školského špeciálneho pedagóga ide o pedagogického zamestnanca. Ak existuje definovanie tzv. ostatných činností v pracovnom poriadku pre všetkých PZ, môže dozor vykonávať aj školský špeciálny pedagóg. Avšak, a to zdôrazňujeme, že nakoľko jeho priama činnosť s deťmi nie je určená Nariadením vlády 201/2019, je potrebné jeho pracovný čas rozdeliť v súlade s náplňou práce definovanou v § 21 zákona 138/2019.

Tam je úloha školského špeciálneho pedagóga primárne vymedzená inak ako pri učiteľoch. Ich úlohou nie je zodpovedať priamo za realizovanie školského vzdelávacieho programu a s tým spojenými ostatnými činnosťami. Jeho pracovné vymedzenie aj preto špecializuje § 21 a u ostatných odborných zamestnancov nasledujúce paragrafy. S takýmto právnym názorom sa, zdá sa, je stotožnená aj vyhláška o ZŠ v § 8 ods. 3, kde uvádza, že má ísť o výnimočnú situáciu, ak nie je možné zabezpečiť dozor inými PZ.

Dokonca vzorový pracovný poriadok vydaný MŠVVaŠ SR (2020) v čl. 14 špeciálnemu pedagógovi a odbornému zamestnancovi dozor vôbec neurčuje a teda neodporúča. 

Školský podporný tím a teda zamestnanci, ktorí ho tvoria (školský špeciálny pedagóg a odborní zamestnanci), majú výrazne inú pracovnú náplň a činnosť ako pedagogickí zamestnanci (učitelia, vychovávatelia, asistenti).

Ich úlohou je vytvárať systém podpory okolo žiakov, učiteľov a rodičov, aby mohli efektívne inkluzívne fungovať všetky zložky. Vykonávanie dozorov z odborno-metodického hľadiska môže byť kontraindikáciou tejto podpornej práce. Učitelia majú školský poriadok a celý systém opatrení a hraníc, ktoré zadávajú pri porušovaní pravidiel, ktoré školský podporný tím aplikuje a využíva ináč a na základe iného odborného zamerania. Vzťah psychológa a žiaka nemá byť postavený na školskom poriadku a kontrole pravidiel a fyzickej bezpečnosti. Psychológ i ostatní členovia školského podporného tímu pracujú na bezpečí v inom zmysel.

Zároveň treba povedať, že títo podporní zamestnanci majú činnosť takmer neobmedzenú. Vykonávajú svoju činnosť stále v nedostatočných podmienkach, ich šírka práce vyžaduje vplyvom doby veľmi náročný obsah a rozsah činností. Títo zamestnanci často využívajú čas prestávky na konzultácie s učiteľmi, žiakmi, riešenie konfliktov.

Ak budú v školách poverovaní dozorom, môže to kvalitu ich práce výraznejšie ovplyvniť. 

Záver: 

Vykonávanie dozorov odbornými zamestnancami i školským špeciálnym pedagógom sa výslovne neodporúča, hoci to nie je porušenie zákona, ak ho ojedinele vykonávajú.

Zároveň je potrebné zdôrazniť, že výkon týchto činností má byť predmetom partnerskej dohody zamestnanca a zamestnávateľa, nakoľko aj pracovný poriadok podlieha schvaľovaniu zástupcov zamestnancov a nie jednostrannému aktu riaditeľa školy. Je úlohou vedúcich zamestnancov veľmi citlivo a ľudsky tento problém v školách riešiť a určite sa vyhnúť direktívnemu nariaďovaniu.

Za niektorých okolností a pri istom type zamestnancov môže byť dozor naozaj vítaný ako príležitosť vytvárania a spoznávania žiakov.

Viktor Križo

Čítajte aj

KALENDÁR

No event found!
Menu