Je spolupráca alebo stretnutia s poradenským zariadením vzdelávaním? Ráta sa to do 5 dní voľna, na ktoré má zamestnanec nárok?

V niektorých okresoch už dnes aktívne prebiehajú tzv. metodické stretnutia školských podporných tímov alebo sekcií jednotlivých profesií (školských psychologičiek, či špeciálnych pedagógov) za účelom sieťovania a spolupráce, výmeny informácii a pod. Takéto stretnutia predpokladá § 84a novely zákona 138/2019 ods. 1 písm. c), nakoľko školský podporný tím a jej členovia majú spoluprácu s CPaP v DNA. Rovnako to podporuje aj § 131 ods. 3 a 4 školského zákona. Takéto stretnutia sú bežnou pracovnou záležitosťou a nie sú súčasť profesijného rozvoja a teda účasť na takýchto stretnutiach sa nepovažuje za vzdelávanie. Bolo by to iba v prípade, že by na konci takýchto stretnutí vydalo poradenské zariadenie certifikát o vzdelávaní. Aj preto je dôležité, aby vedenie školy rešpektovalo účasť odborných zamestnancov a školského špeciálneho pedagóga, ale aj učiteľov, ak je to potrebné, na takýchto stretnutiach a nezapočítavali do do práva zamestnanca na 5 dní voľna na profesijný rozvoj.

Príprava článku vďaka finančnej podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

 

Čítajte aj