Ako viesť záznamy a evidenciu ako školský špeciálny pedagóg? Procesný štandard vyžaduje to evidovať.

Ak si špeciálny pedagóg berie žiaka individuálne, jednou vetou si môže zaznamenať, čo s ním robil. Ak sa žiak zúčastňuje predmetu zapisuje sa to do triednej knihy. U integrovaných žiakov je takýmto zápisom aj samotné IVP, kde sa píše o podpore žiaka a môže tam byť stručný popis k odbornej starostlivosti. Záznam o špeciálnopedagogickej starostlivosti existuje aj ako tlačivo – zošit ŠEVT  č. 57 008 0. Je možné evidovať si činnosť aj v Edupage pri jednotlivých žiakov v triednej knihe založením si vlastného záznamu s pridelením žiakov resp. vytvoriť si vlastný rozvrh, ASC agenda má viacero riešení a iniciujeme ako Inklucentrum aj nové. 

Príprava článku vďaka finančnej podpore:

logo partner nadacia spp

Projekt Pomôžme asistentom a školským podporným tímom sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.

logo partner nadacia pontis

Projekt Pomáhame v inklúzii školám podporila Nadácia Pontis v rámci projektu Srdce pre deti.

Čítajte aj