Ako je to s hodnotením na vysvedčení v súvislosti s “absolvoval” a prospel s vyznamenaním?

Žiakovi v jednom z predmetov uvádzame na vysvedčení absolvoval. Znamená to, že mu musíme do celkového hodnotenia napísať iba prospel a nie prospel s vyznamenaním? Tak to totiž uvádza novela školského zákona.

Táto a podobné otázky vás trápia v súvislosti s pokynmi, ktoré vydalo ministerstvo školstva a zaviedol § 55 v novele šk. zákona. Odpovedáme:

  1. žiak nemôže byť diskriminovaný v hodnotení v porovnaní s ostatnými iba na základe úpravy hodnotenia v niektorom predmete. Je to v rozpore s Medzinárodným dohovorom o právach osôb so ZP, ale aj princípmi inkluzívneho vzdelávania, ktoré od 1. 1. 2022 uznal konečne školský zákon.
  2. pri uplatnení a interpretácii legislatívy nesmie nikdy chýbať zdravý rozum, tzv. prirodzený zákon, ktorý má mať na očiach vyššie princípy ako napr. najlepší záujem dieťaťa alebo dobro človeka. Zákony nesmú byť v rozpore s takýmto princípom, ktorý vo všeobecnosti garantuje ústava. 
  3. Komora učiteľov – a Inklucentrum sa k tomu pridáva – kritizovala opakovane, že stupne ako prospel s vyznamenaním a prospel veľmi dobre nemajú opodstatnenie. Vytvárajú škatuľky detí, vedú k porovnávaniu a súťaživosti a v konečnom dôsledku podporujú násilie v školách, nakoľko vypichujú iba jeden úzky aspekt osobnosti dieťaťa. Ministerstvo chcelo v ZŠ pôvodne zrušiť tieto celkové hodnotenia, ale nakoniec to tam nechali. 
  4. Ak žiak sa zúčastňuje predmetu RŠF, ILI a pod., alebo je nehodnotený z TSV alebo celá trieda má napr. ETV nehodnotenú, z nastavenia legislatívy doteraz v MP 22/2011 to nebol dôvod na úpravu celkového hodnotenia. Zámerom zákonodarcu nebolo meniť tento princíp, iba ho preniesť do šk. zákona z MP 22/2011 a upraviť pojmy tak, aby sa neprekrývali – (ne)absolvoval (úspešne). 
  5. Žiak môže byť známkovaný, slovne hodnotený, nehodnotený alebo oslobodený od predmetu. Sú to štyri rôzne veci. Každé má svoj význam a často je možné si vybrať cestu. Rozdiel je skôr papierový ako v podstate veci. 
  6. Novela školského zákona sa zavádza uprostred školského roka, čo je vždy veľmi nešťastné. V praxi nie je možné ale meniť systém obratom, nakoľko ten istý zákon napr. predpokladá, že systém hodnotenia je schválený v školskom vzdelávacom programe, nestačí teda len zmena zákona. Niektoré veci musia byť zmenené aj v ŠVP. Nakoľko aj vzhľadom k pandémii nie je možné tak rýchlo všetko zosúladiť, školy budú úpravy hodnotenia realizovať podľa pôvodného nastavenia a neaktualizujú podľa novely. Je tu totiž aj povinnosť o zmenách informovať žiakov a ZZ a toto ich právo bude prirýchlym zavádzaním porušené. A to nie je v súlade so zámerom zákona ani novely.
  7. Systéme AsC Agenda – Edupage už na tento problém promptne zareagoval a je možné si nastaviť hodnotenie v súlade so zdravým rozumom.

Čítajte aj