Pracovný čas pedagogického asistenta

Z NAŠEJ PORADNE… téma, v ktorej sme poradili sa týkala nasledovnej otázky:

Koľko hodín má pracovať pedagogický asistent, aká je náplň práce a ako má rozdelenú činnosť na priamu a tzv. nepriamu?

Inklucentrum pracovny cas pedagogickeho asistenta
Týždenná pracovná doba pedagogických asistentov a asitentiek je 37,5 hodín.

Koľko hodín má pracovať pedagogický asistent?

Zákonník práce v kontexte kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa stanovuje týždennú pracovnú dobu pedagogických a odborných zamestnancov na 37,5 hodín/plný úväzok. Táto týždenná doba podľa § 6 ods. 1 zákona 138/2019 o PZ a OZ sa u pedagogických zamestnancov (vrátane asistenta) delí na: 

  • priamu činnosť (ktorú bližšie určuje Nariadenie vlády o priamej výchovno-vzdelávacích činnosti 201/2019), ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program,
  • ostatné činnosti spojené s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou, ktoré sa upravia pracovnom poriadku. 

Priama činnosť – je taxatívne vymedzena v Nariadení vlády 201/2019 v prílohách. Pri pedagogickom asistentovi je priama činnosť vymedzená v § 21 zákona 138/2019. Zároveň je vymedzené v § 4 ods. 4 tohto Nariadenia, že pedagogický asistent má základný úväzok priamej činnosti toľko, koľko učiteľ alebo vychovávateľ (majster odbornej výchovy), ktorému asistuje. Čiže: 

  • v materskej škole má asistent 28 hodín (60-minútových),
  • v 1. ročníku ZŠ 22 hodín (45-minútových),
  • v 2. – 9. ročníku ZŠ 23 hodín (45-minútových),
  • v školskom klube detí 25 hodín  (60-minútových),
  • na stredných školách 22 hodín (45-minútových).

V prípade, že sa zamestnávateľ dohodne v zmluve a v pracovnej náplni dohodne, že bude zamestnanec vykonávať činnosť pedagogického asistenta viacerým pedagogickým zamestnancom (v materskej škole, v školskom klube a pod.) prepočítajú sa tieto pozície podľa miery úväzku, ktorú budú zastávať.

Príklad: ak bude polovicu úväzku v 1. ročníku, tak bude asistovať polovicu priamej činnosti, t.j. 11 hodín (45-minútových) a polovicu v školskom klube detí, t.j. 12,5 hodín (60-min.). Ak počas týždňa prekročí počet hodín priamej činnosti, tak mu prináleží podľa § 7 ods. 4 zákona 138/2019 náhradné voľno. Ostatnú časť pracovného času vykonáva asistent ostatné činnosti podľa pracovného poriadku (ale nesmie ísť o činnosti naplňujúce školský vzdelávací program), najčastejšie ide o konzultácie s rodičmi, učiteľmi, príprava materiálov a pod. 

Ostatné činnosti

Ostatné činnosti, tzv. nepriame neurčuje “ad hoc” riaditeľ školy a ani v pracovnej zmluve nemôže stanoviť, že zamestnanec bude plniť ďalšie pokyny nadriadených. Viac o tom píše Slovenská komora učiteľov. O tom, že časť ostatnej činnosti môže vykonávať aj z domu píše ďalší článok komory učiteľov.

Ostatné činnosti musia byť stanovené v pracovnom poriadku. Ten ale nie je výsledkom jednostranného aktu zamestnávateľa, ale podľa § 84 ods. 1 zákonníka práce musí byť po predchádzajúcom súhlase zástupcom zamestnancov, inak je neplatný. Podľa § 229 ods. 4 a) zákonníka práce ide o najvyšší stupeň participácie, čiže spolurozhodovanie. Zamestnávateľ preto nemôže takto závažné veci riešiť podľa svojich potrieb, ale musí to byť obojstranný akt dohody. Ak zástupca zamestnancov podpíše zamestnávateľovi hocijaký pracovný poriadok bez diskusie a prerokovania so zamestnancami, je to smutný jav zneužívania demokracie. Zamestnanec nie je podriadený, ale je rovnocenný partner zamestnávateľa, kde pracovný pomer je akt dohody dvoch strán, kde (zjednodušene) za presne určených podmienok zamestnanec vykoná prácu a dostane za ňu zaplatené. Medzi ostatné činnosti ale nemôže patriť to, čo je výkon činností školského vzdelávacieho programu stanovené pre asistentov v § 21. 

Viac o pracovno-právnych problémoch a legislatíve získate aj na našom webinári:

Ako to vyzerá v praxi?

Na niektorých školách sa ukazuje, že vďaka európskym projektom sa nedodržiavajú podmienky zákonníka práce alebo zákona o PZ a OZ. Pre európske projekty z pracovno-právneho hľadiska platia tie isté normy ako pre ostatných zamestnancov. Niektorí zamestnávatelia sa odvolávajú na pracovnú náplň uvedenú na stránke MPC v projekte POP 1 alebo 2. Táto pracovná náplň je v poriadku, ale konkrétne činnosti a ich vymedzenie musí byť v súlade s vyššie uvedenými číslami.

Stretávame sa aj s tým, že asistenti sú využívaní počas týždňa na viaceré priame činnosti a prekračujú počet hodín priamej činnosti spolu za týždeň a preklasifukávajú sa ich činnosti na nepriame, aj keď píšu so žiakmi domáce úlohy či pomáhajú pri mimoškolských aktivitách v školskom klube. Tieto činnosti sú priame a napĺňajú poslanie asistenta. Akékoľvek špekulácie zo strany zamestnávateľov sú v rozpore so zámerom zákonodarcu a pri kontrolách inšpektorátu práce môžu stáť zamestnávateľa vysoké pokuty. 

Záver

Je nevyhnutné, aby na pracoviskách zavládla otvorená a demokratická atmosféra, dodržiavali sa zákony a viedla sa ľudská diskusia. Určite sú možnosti, ako môže riaditeľ školy nájsť spoločnú cestu so zamestnancami tak, aby aj rozpočet neutrpel a aj aby bola poskytnutá dostatočná podpora deťom a rodičom a aby aj zamestnanci boli spokojní a nehrozilo im vyhorenie. Ľudsky sa dá vždy dohodnúť aj nad rámec zákona, ale nemožno takéto veci vyžadovať a tváriť sa, že je to ešte aj v súlade so zákonom. 

Viktor Križo

Čítajte aj