Pedagogický asistent a suplovanie. Môže byť nariadené?

Dlhodobo sa venujeme otázkam, ktoré sú na okraji záujmu verejných inštitúcií. Problémy, s ktorými sa denno-denne stretávate v práci a ku ktorým sa školám dostávajú len veľmi nejasné usmernenia, nám nie sú ľahostajné.

Pedagogicky asistent a suplovanie moze byt nariadene
Niektorí pedagogickí asistenti zastupujú za svojich kolegov učiteľov. Uskutočňovanie vzdelávacieho programu však nie je náplňou ich práce.

Postupne sme v našich článkoch reagovali na najčastejšie problémy v pracovno-právnych vzťahoch pedagogických asistentov a školských podporných tímov. Informovali sme o nastavovaní pracovných zmlúv na určito a neurčito, o nadčasoch pedagogických asistentov či dozoroch (Pedagogický asistent a dozor nad žiakmi – kto ho vykonáva? ) alebo o pracovnom čase asistentov či školských podporných tímov.

Z tejto série nám chýbala akútna téma, s ktorou sa nás školy obracajú:

„Môže pedagogický asistent, či špeciálny pedagóg/psychológ alebo iný odborný zamestnanec ísť suplovať? Musí? Má mať náhradné voľno?“

Predovšetkým treba povedať, že ani pedagogický asistent, ani členovia školského podporného tímu nezodpovedajú za uskutočňovanie školského vzdelávacieho programu (§ 20 zákona 138/2019).

Ich úlohou je “len” podieľať sa na uskutočňovaní tohto programu, nie za neho priamo zodpovedať. Ak hovoríme o suplovaní ako o realizovaní vyučovacích predmetov, nie je možné považovať ich postavenie v zákone za totožné s postavením učiteľov a teda za vzájomne zastupiteľné, aj keď spadajú do kategórie pedagogických zamestnancov.

Je samozrejme možné vykonávať supolovanie za istých okolností. Poďme si to ozrejmiť:
Podľa Zákonníka práce je normatívom pre výkon činností dohodnutá pracovná činnosť v pracovnej zmluve. Zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideliť inú prácu, ako je práca dohodnutá v pracovnej zmluve. Existujú mimoriadne situácie (napr. začne v škole horieť), a riaditeľ nariadi zamestnancom nosiť vodu a hasiť. To ale rozhodne nie je tento prípad 🙂

Z toho vyplýva, že zamestnávateľ musí iné činnosti so zamestnancom dohodnúť, nemôže ich jednostranne nariadiť, v zmysle: „Ideš suplovať do 4.B!“

Direktívny spôsob nemožno považovať za obojstrannú dohodu. Žiaľ, niekedy sme toho v škole svedkami. Dôvodov môže byť mnoho: od tlaku pre nedostatok zamestnancov až po malé osobné zlyhania zo strany nadriadených.

Jednostranné príkazy môžu byť závažným porušovaním zákonníka práce a môžu viesť k vysokým pokutám zo strany Inšpektorátu práce a nakoniec i odvolaniu riaditeľa/riaditeľky školy.

Kedy pedagogický asistent supluje?

Pedagogický asistent samozrejme môže suplovať, v prípade, že supluje za iného asistenta. Rovnako aj odborní zamestnanci sa vzájomne môžu zastúpiť. Ak vykonávajú po dohode inú ako svoju činnosť, dostávajú náhradné voľno, pričom svoju vlastnú činnosť si odpracujú v inom čase. 

A čo odborní zamestnanci?

Ak ide o odborných zamestnancov, tam je suplovanie nejasné, nakoľko oni v zákone v § 6 ods. 2 takéto činnosti nemajú ani uvedené a zároveň nemusia spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti. Opäť to ale môže byť dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom tak, aby to bolo pre obe strany výhodné.

Správny postup pri suplovaní

Aký by teda mal byť správny postup pri suplovaní? Poďme si to rozobrať.

  1. Riaditeľ sa s pedagogickými asistentami a školským podporným tímom dohodne, kedy a za akých okolností pôjdu suplovať a písomne to zadefinuje napr. smernicou, osobitným odsekom v pracovnom poriadku, alebo ideálne dodatkom k pracovnej zmluve. V každom z týchto prípadov ale musí ísť o obojstranný akt, ktorý odsúhlasia obe strany. Ide totiž o dohodu nad rámec zákonných i zmluvných povinností týchto zamestnancov. 
  2. Po písomnej dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom pôjde vo výnimočných prípadoch aj iný ako učiteľ suplovať, ale dostáva za to náhradné voľno, nakoľko jeho pracovná činnosť, za ktorú je platený (výkon asistentskej, špeciálno-pedagogickej, psychologickej či inej práce), sa musí v danom týždni vykonať, pokiaľ nie je teda prekážka na strane zamestnávateľa, čo je možné ale vymeniť len za inú odbornú činnosť (nie suplovanie učiteľov). 
  3. Na pracovisku môžu existovať aj ústne dohody a mimoriadne situácie, ale to, čo rozhoduje je, či išlo o akt dohody. Zamestnávateľ nemôže mimo zákona a písomných dohôd nariaďovať svojvoľné činnosti (sú dokonca aj školy, kde pedagogický asistent aj zametá lístie pred školou).

Naše odporúčania

Zamestnanec – pedagogický asistent alebo člen školského podporného tímu – môže suplovanie odmietnuť, nemusí sa na to cítiť, nešiel robiť svoju profesiu preto, aby učil. Takéto odmietnutie sa nemôže považovať za porušenie pracovnej disciplíny a nemôže byť za to nijako postihovaný. 

V tejto veci je jednoznačne treba preferovať dohodu pred príkazom, lebo to môže zamestnávateľa v najhoršom prípade stáť aj miesto.

Pri finančnej kontrole od finančného kontrolóra od zriaďovateľa, z Ministerstva školstva, z projektového tímu MPC (pri projektových zamestnancov) môže byť suplovanie ako náhrada namiesto činností, ktoré má asistent či podporný tím vykonávať aj dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov. Tie sú totiž účelovo viazané na výkon činností, ktoré určuje zákon 138/2019 v § 21 a nasledujúcich.

Zneužívanie asistentov alebo podporných zamestnancov je vážny problém aj preto, že sa tým hrubo porušuje ústavný princíp rovného prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu všetkých detí, osobitne detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ich úlohou je okrem iného pomáhať prekonávať im bariéry pri vzdelávaní. Ak asistent namiesto svojej práce chodí suplovať je to okrem iného aj porušovanie medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa i Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. 

Šetrenie finančných prostriedkov tým, že idú suplovať zamestnanci, ktorí za to nedostanú náhradné voľno je nedbanlivé zaobchádzanie s verejnými finančnými prostriedkami nás všetkých, daňových poplatníkov. Riaditeľ školy nesmie šetriť finančné prostriedky tak, že zároveň porušuje iné zákony (v prípade asistentov napr. aj § 4a zákona 597/2003). Poradenské zariadenia a školy na jednej strane žiadajú ministerstvo o financie na pedagogických asistentov a žiadajú stále viac a viac a zároveň keď ich majú, tak ich využívajú na iné činnosti? 

Fluktuácia pedagogických asistentov a odborníkov na školách a ich nedostatok začína byť závažný problém. Takéto nevhodné postupy na pracovisku túto situáciu iba zhoršujú. Aj preto je potrebné postupovať v súlade so zákonom a hľadať riešenia nielen v prospech vedenia školy, ale aj v prospech zamestnanca a nakoniec i žiaka/rodiča, ktorý má právo na kvalitné vzdelávanie.

V neľahkej dobe pandemickej situácie do hry vstupuje ešte aj mimoriadnosť situácie, ktorá niekedy vyžaduje aj krízové riešenia, kedy je dôležité, aby ľudia si vychádzali v ústrety, vsadili na dobré medziľudské vzťahy a ochotu vzájomne si pomôcť. Mnohí vedúci zamestnanci robia svoju prácu obetavo a zaslúžia si aj od zamestnancov ochotu vychádzať v ústrety. Vždy je možné nájsť konsenzus, ale to je potrebné robiť ľudsky, citlivo a partnersky.

Čítajte aj