Je potrebné dodržiavať odporúčania/podporné opatrenia z CPP?

Článok vychádza v spolupráci s CPP Bratislava II. (autor: Mgr. Nikola Vasiľová, špeciálna pedagogička)

Nedodržiavaním odporúčaní (podporných opatrení) je porušovaných hneď niekoľko právnych predpisov a práv žiaka.

Zákon č. 245/2008 Z.z. §2 písm. ag) uvádza, že výchova a vzdelávanie má byť uskutočňované na základe rovnosti príležitostí a rešpektovania výchovno-vzdelávacích potrieb a individuálnych osobitostí a podporujúce ich aktívne zapojenie do výchovno-vzdelávacích činností školy alebo škol. zariadenia. Neakceptovaním odborných odporúčaní CPP nie sú rešpektované tieto potreby a osobitosti žiaka, nakoľko úlohou CPP ako tretieho stupňa podpory je odborne identifikovať tieto potreby.

Ďalej v §7 ods. 5 je uvedené, že ak škola vzdeláva žiakov so ŠVVP, vytvára pre ne podmienky na základe odporúčaní zariadenia poradenstva a prevencie (ďalej len PaP) prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu,  alebo vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo vzdelávacích programov zameraných na príslušné nadanie, alebo poskytovaných podporných opatrení.

Správy z poradenských zariadení a samozrejme odporúčania, ktoré tvoria podstatnú časť spomínaných správ, sú takisto súčasťou pedagogickej dokumentácie žiaka/školy, ktorými sa riadi výchovno-vzdelávací proces, a podľa ktorých škola alebo školské zariadenie vydáva verejné listiny  a rozhodnutia (§ 11 ods. 1 školského zákona a vyhláška č. 21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii).

Neakceptovaním odporúčaní je ďalej porušované právo žiaka podľa § 144 ods. 1 e) školského zákona na inkluzívne vzdelávanie a individuálny prístup rešpektujúci jeho rôzne výchovno-vzdelávacie potreby, schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.

Ďalej je porušovaný § 144 školského zákona ods. 2 nakoľko žiak so ŠVVP má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Kľúčovým predpisom pre poradenské zariadenie je § 131 ods. 5 h) školského zákona, kde je stanovené, že CPP zastrešuje metodickú a supervíznu odbornú činnosť pre ŠPT, PZ, OZ a zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia. Zároveň tento 5-st. systém vytvára práve priestor na to, aby sa podpora poskytovala čo najskôr práve cez pedagóga nie hneď cez komplexnú diagnostiku a stanovenie ŠVVP. Ďalším dôležitým bodom je, že poradenské zariadenie má svoju činnosť, ktorá nespočíva iba v riadení patológie, ale aj v rozvoji duševného zdravia a prevencie. Tá spočíva práve v tom, že zariadenie PaP dá odporúčania, ktorým predchádzame problémom a ŠVVP. 

Ďalším nemenej dôležitým dokumentom je Vyhláška č. 24/2022 Z.z. MŠVVaŠ o zariadeniach poradenstva a prevencie § 2 ods. 10, kde sa uvádza, že ak sú výsledkom vykonanej odbornej činnosti odporúčania v správe z diagnostického vyšetrenia CPP/ŠCPP zameraného na zistenie ŠVVP alebo v písomnom vyjadrení, ktoré sú určené pre školu alebo pre školské zariadenie, podľa potreby sa k nim vykoná konzultácia s príslušnou školou alebo s príslušným školským zariadením.

Nový systém podporných opatrení zavedených novelou školského zákona ruší v § 2 pojem školská integrácia a v písm. i) rozširuje definíciu ŠVVP aj na žiakov, ktorých zdravotný stav, sociálne podmienky, jazykové schopnosti, nadanie, správanie, kognitívne schopnosti, motivácia, emocionalita, tvorivosť alebo zručnosti vyžadujú poskytnutie podporného opatrenia. Z uvedeného vyplýva, že na podporu nie je potrebná nutne diagnostika. Systém podporných opatrení v § 145a) zavádza množstvo preventívnych opatrení, ktoré majú predchádzať zaradeniu žiaka do diagnózy.

Zhrnutie:

Podľa § 131 ods. 2 školského zákona PZ/OZ školy a ŠPT vykonáva činnosti podpornej úrovne 1. stupňa, ktoré zahŕňajú pedagogickú diagnostiku, intervenciu, výchovné poradenstvo, kariérové poradenstvo, sociálne poradenstvo, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, prevenciu a podľa ods. 3 školského zákona školský špeciálny pedagóg a OZ školy v spolupráci s CPP vykonáva činnosti podpornej úrovne 2. stupňa, ktoré zahŕňajú orientačnú diagnostiku, prevenciu, poradenstvo, intervenciu, krízovú intervenciu, terapiu,  reedukáciu, metodickú podporu a poradenstvo PZ, OZ a zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia. Takéto podporné opatrenia poskytuje podľa § 145b) škola buď z vlastnej iniciatívy, alebo na podnet CPP/ŠCPP.

Z uvedeného vyplýva, že žiakovi by mala byť najprv poskytnutá podpora zo strany školy i rodiča, čiže primerane žiakovi upravovať podmienky vzdelávania podľa aktuálnych potrieb, samozrejme v prípade potreby v spolupráci s CPP, ktoré poskytuje pre ŠPT, PZ, OZ a ZZ metodickú a supervíznu činnosť a navrhuje podporné opatrenia, pokiaľ ich nenavrhne už skôr sama škola alebo jej podporný tím.

Nedodržiavaním odporúčaní odborníkov podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní žiaka sú porušované základné práva žiaka i všetky vyššie uvedené predpisy.

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je stiahnut-1.jpg

Vypracovala: Mgr. Nikola Vasiľová, špeciálna pedagogička

Centrum poradenstva a prevencie,  Nevädzová 7, 821 01  Bratislava

Článok prešiel recenziou v Inklucentre a veľmi ho odporúčame.

Čítajte aj