Nórskym odborníkom sme odhalili zdroje i riziká slovenských škôl a systému

Týždeň sme hostili a sprevádzali našich severských partnerov v Bratislave. Sieťovanie dvoch organizácií venujúcich sa inklúzii, dvoch poradní a dvoch škôl tak dopadlo na výbornú.

Project inclusive education in Norway and Slovakia
Rozdielny jazyk nebol prekážkou, spojenia sme našli cez spoločnú prácu, nastavenie mysle a zanietenie pomáhať všetkým deťom rozvíjať sa.

Privítali sme 9 odborníkov z Nórska

Návštevy na Slovensku sa zúčastnili manželia Gunvor  Sønnesyn a Morten Andreas Hem zo vzdelávacieho centra Pedverket,  riaditeľka materskej školy s jednou učiteľkou, riaditeľ základnej školy s jednou učiteľkou a jednou environmentálnou terapeutkou (school environmental therapist) a riaditeľka poradne (PPT) so svojou špeciálnou pedagogičkou.

Spolu 9 odborníkov z Nórska z krásneho juhozápadného okresu pod Bergenom prišli spoznať slovenský systém práce v škole, prácu v poradenskom systéme. Zaujímalo ich ako chápeme a žijeme inkluzívne vzdelávanie.  Cieľom návštevy bolo vytvoriť bližšie prepojenie v hľadaní prienikov a nadviazať vzájomnú spoluprácu do budúcnosti. Návštevu sme im oplatili o pár mesiacov spoznávania ich systému práce v poradenskom centre, v škôlke a na základnej škole, viac informácií na stránke projektu Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku

Vzájomne sme sa predstavili cez artefiletickú aktivitu a doobedný blok uzavreli spoločným obedom, na ktorom si zamilovali slovenskú kofolu. Poobedie využili čas na prehliadku hlavného mesta s profesionálnym sprievodcom.

Školské podporné tímy nám Nóri závideli

V utorok sme doobeda brázdili v okrese Bratislava III. a prechádzali po základných školách. Najprv mali možnosť vidieť preventívnu prácu školského psychológa s triedou na druhom stupni, diskutovať, pýtať sa a aj obdivovať energiu školských podporných tímov. Hoci nórsky školský systém má veľa pozitívnych stránok, podporné tímy nie sú v Nórsku samozrejmosťou a veľmi sa im náš systém v tomto páčil. Po foodcourtovom obede sme diskutovali v miestnej poradni CPPPaP o tom, akým systémom sa u nás pracuje so školami a školskými podpornými tímami. Bolo príjemné vidieť, že sme aj my pre nich dokázali byť inšpiráciou.

Norska navsteva
Sieťovanie poradenského zariadenia CPP BA III. a špeciálnych pedagógov z Nórska.

Ďakujeme veľmi ZŠ Za Kasárňou, ZŠ Riazanskej a CPP Bratislava III. za srdečné a otvorené privítanie, umožnenie preniknutia do života a kuchyne týchto živých organizmov ako je slovenská škola a poradňa. 

Sieťovanie s materskou školou

Tretí deň spoločnej výpravy po poznávaní slovenského školstva sme navštívili Súkromnú základnú školu a materskú školu, (skolicka.sk),  kde mali možnosť byť priamo na vyučovacom procese v škole  i v škôlke.

Začiatok vyučovania sa v Školičke nezaobíde bez ranných kruhov, ktoré našu návštevu oslovili s tým, že videli veľmi citlivý individuálny prístup pani učiteliek k pocitom a potrebám detí. Zúčastnili sa na hodinách skupinovej práce s reflexiou, lekcie Grunnlaget, na hodine vlastivedy vedenou reflektívno-facilitatívnou formou  i  na výučbe v triede predškolákov. Pred obedom sa stretli so zriaďovateľkou Paulínou Čalfovou, riaditeľkou Martinou Rosou na spoločnej diskusiu, kde veľmi ocenili láskavý prístup k deťom, rešpektujúcu komunikáciu a tvorivé formy práce.

Ďakujeme Školičke, že nám dovolili nahliadnuť do ich práce.

Nórski kolegovia nám veľmi želali aby bolo v školách viac očí a rúk (učiteľov) pre prácu s deťmi.

V stredu poobede sme sa opäť stretli v Inklucentre a spoločne cez ďalšiu artefiletickú tvorivú aktivitu sme zreflektovali ich aj naše dojmy a zážitky z množstva stretnutí s deťmi, učiteľmi, riaditeľmi i odborníkmi.

Bolo mimoriadne podporné zažiť synergiu týchto dní, diskusiu, vzájomne prelínanie sa v názoroch, premýšľanie, hľadanie východísk a riešení. Namiesto 3 dní “show”,  sme to premenili na bohaté vzájomné stretnutia, stretnutia s ľuďmi v školskom živote a zároveň naše vlastné sieťovania a vzťahy.

Záverečné lúčenie bolo viac ako len návšteva. Bolo to spojenie naprieč Európy. Prišli k nám v čase dvoch veľmi bolestivých udalostí v Bratislave, dokonca priamo bývali v časti mesta, kde sa udalosti odohrali. Veľmi intenzívne nám rozumeli, lebo niečo podobné zažili roky dozadu s Brejvikom. Cítili sme ľudské prepojenie a spoločenstvo s nimi. Akoby sme vytvárali priateľstvá vo svete, ktoré nám dávajú silu budovať rešpekt a byť hrdí na Slovensko, kde okrem smútku a bolesti je aj veľa hodnotných vecí.

Druhá polovica týždňa sa niesla vo vzdelávaní, ktoré nórska odborníčka Gunvor Sønnesyn viedla pre slovenských učiteľov a odborníkov na školách v metodike Grunnlaget. Tréning v metóde bol viac ako len teoretický kurz. Niektoré účastníčky v úvode uvádzali, že sú veľmi unavené a strácajú motiváciu pracovať v školstve. Po dvoch dňoch na záverečnej reflexií boli dojaté a nabité novou energiou a ochotou skúšať niečo nové. V sobotu bolo záverečné supervízne stretnutie s absolvetkami kurzu, ktoré už začali s metódou pracovať. Prišli s mnohými otázkami a mali unikátnu možnosť konzultovať svoje skúsenosti priamo s Gunvor Sønnesyn.

Na záver môžme konštatovať, že zdieľanie z praxe, vzájomná komunikácia a hlavne obyčajné ľudské stretnutie môže znamenať veľmi veľa.

Článok pripravili: Viktor Križo a Naďa Navarová

logo partner europska unia

Služobná cesta a tento článok je výsledkom bilaterálnej spolupráce Inklucentra s nórskou organizáciou Pedverket Resource Centre v rámci Erasmus+ Projektu Inkluzívne vzdelávanie v Nórsku a na Slovensku.

„Podpora Európskej komisie pri výrobe tohto diela nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.“

Čítajte aj