Inkluzívne jazykové centrum v Bratislave

Otvorili sme 19. februára.

Pilotné Inkluzívne jazykové centrum v Bratislave určené pre žiakov 2. stupňa s iným materinským jazykom ako slovenčina. Výučba prebieha interaktívnou formou s prvkami hry.

TRVANIE PROJEKTU: február 2024 – neučito

KDE?
Inkluzívne jazykové centrum je dočasne organizačnou zložkou Inklucentra. Prevádzkuje Centrum voľného času Bratislava, Hlinícka 3, 831 54 Bratislava.

ZAČALI SME:
19. februára 2024

KONTAKTUJTE NÁS:
[email protected], 0947 915 069 prihlášku vyplňte elektronicky TU.

Inkluzivne jazykove centrum organiz zlozka Inklucentrum
“Deti sa veľmi tešia, keď sa učia jazyk v malej skupine, v bezpečí a so stabilnými osobami, ktoré sa venujú iba tomuto.” Alena Faragulová, hlavná metodička

Denné jazykové tábory

Stráv s nami leto, zaži nové zážitky, nájdi si nové priateľstvá v termínoch:

  • 29.7 – 2. 8. 2024 v CVČ Gessayova 6 v Petržalke od 8.00 do 15.00
  • 29.7 – 2. 8. 2024 v CVČ Hlinická 3 v Rači od 8.00 do 15.00
  • 12.8 – 16. 8. 2024 v CVČ Hlinická 3 v Rači od 8.00 do 15.00

Tábor je zameraný na slovenský jazyk ako cudzí jazyk, ktorý sa budeme učiť popri hrách, športových a výtvarných aktivitách. Deti budú pracovať v skupinách aj samostatne. Pôjdeme spolu aj do lesa a vytvoríme si divadlo.

Doobeda sa budeme učiť slovenčinu kreatívnou a zábavnou formou a zlepšovať si jazykové zručnosti. Poobede si vytvoríme bábky, niečo z hliny alebo si zašportujeme. Počas dňa budú mať deti obed i desiatu. Deti budú rozdelené do menších skupín podľa jazykovej úrovne a veku.

Cena: tábor je zadarmo financovaný z dotácie,

Kontakt: Vyplňte prihlášku a pošlite nám sken na mail [email protected] alebo nás kontaktujte mailom s otázkami, nejasnosťami. Prihlášky môžete doniesť aj kedykoľvek počas týždňa do CVČ Hlinícka 3 v Rači našim učiteľkám. (Kontaktná vedúca osoba: Lesia Lehotská).

Túto aktivitu realizuje Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania podporené Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Detským fondom OSN (UNICEF).

UNICEF logo s podkladom 200

O projekte: od myšlienky k realizácii

Myšlienka založiť Inkluzívne jazykové centrum vznikala postupne ako prichádzali deti z Ukrajiny. Analytici, psychológovia z Centra poradenstva a prevencie a experti na inklúziu uvažovali, ako čo najlepšie pomôcť utečencom ale aj školám, do ktorých deti prichádzali.

Prvým opatrením bola psychosociálna podpora priamo v školách s najvyšším počtom detí z Ukrajiny.

Ako ďalšie prirodzené podporné opatrenie prišla na rad jazyková podpora tak, aby sa deti postupne cez spoznávanie slovenského jazyka hravou formou, začlenili do svojich kmeňových škôl.

Kto stojí za projektom

Sme tím expertov, psychológov, manažérov a pedagógov pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorým záleží na zdravom vývoji detí a systémovej podpore škôl. 

Odbornou garantkou a spoluzakladateľkou centra je Mgr. Alena Faragulová, PhD, ktorá priamo v zapojených bratislavských školách už rok koordinuje a vyučuje slovenčinu pre deti s iným materinským jazykom.

[email protected]

Dr. Alena Faragulová o vzdelávaní slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Pre koho je jazykové centrum?

P22 Inkluzivne jazykove centrum

Inkluzívne jazykové centrum je určené pre žiakov 2. stupňa prijatých rozhodnutím riaditeľa do okresnej základnej školy, ktorá realizuje podporné opatrenie (Katalóg PO, § 145a šk. zákona) v školskom zariadení Centre voľného času na úrovni okresu.

Dospievajúci tínedžeri sú v kritickom veku rozvoja integrity, potreby rovesníckych vzťahov, jazyk sa učia pomalšie, vzťahy s rovesníkmi zohrávajú kľúčovú rolu, stres a adaptácia je výrazne väčšia, začlenenie pomalšie. Jazyková bariéra zásadným spôsobom bráni efektívnemu začleneniu. (analytická správa CVA, 2023)

Nie je zatiaľ určené pre prvý stupeň, keďže mladšie deti sa učia jazyk a začleňujú spravidla spontánne a prirodzene, reč sa učí rýchlejšie a počas hry s rovesníkmi.

O metodike výučby

Inkluzívne jazykové centrum poskytuje celodennú podporu deťom cudzincov, realizuje sa výchovno-vzdelávací proces zameraný primárne na osvojovanie si slovenského jazyka hravou a interaktívnou formou učenia sa cudzích jazykov, adaptačný pobyt, voľnočasové aktivity, psychosociálna podpora, letné tábory a krúžky Centra voľného času.

Pri tvorbe metodiky sme čerpali z viacerých osvedčených prístupov k výučbe cudzích jazykov. Vychádzame z toho, že pre každú osobu či oblasť výučby môžu byť vhodné iné prístupy. Jazyková podpora v Centre prebieha podľa Vzdelávacieho štandardu Slovenský jazyk ako druhý jazyk a Katalógu podporných opatrení (2023).

Slovenčina ako cudzí jazyk – tvorivo a v interakcii vzťahov medzi deťmi.

Výučba je do veľkej miery individualizovaná, interaktívna, vychádzajúca z prirodzenej zvedavosti a používame pri nej aktivity založené na princípe hry, čo pozitívne vplýva na motiváciu dieťaťa učiť sa nový jazyk.

Metodika je zameraná na rozvoj všetkých jazykových zručností aj všeobecných kompetencií, rozvoj slovnej zásoby v rôznych komunikačných oblastiach. Žiačky a žiaci sa zároveň učia gramatiku slovenského jazyka tak, aby na ňu vedeli nadviazať po nástupe do školy na hodinách slovenského jazyka.

Súčasťou prípravy sú aj hodiny matematiky, anglického jazyka, telesnej a športovej výchovy a kreatívne dielne s kvalifikovanými učiteľkami či lektorkami, na ktorých sa žiaci a žiačky učia jazyk popri pohybových, výtvarných či hudobných aktivitách.

Prijímame nových žiakov

Proces prijímania

  • Žiak vstupuje do adaptačného vzdelávania v jazykovom centre po prijatí do okresnej školy rozhodnutím riaditeľa a s úrovňou jazyka A0 – A1. (ojedinele je možné prijať aj dieťa, ktoré je už dlhšie v škole, ale jeho jazykové zručnosti sú slabšie, prípadne aj mladšie žiačky a žiakov).
  • Rodič dostáva leták o jazykovom centre a zapíše sa do vyučovania v Centre voľného času od nasledujúceho dňa po prijatí do Základnej školy.
  • Riaditeľ školy a školský podporný tím je v úzkej spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie a Centrom voľného času pri podpore žiaka.

Žiaci a žiačky plnia v jazykovom centre povinnú školskú dochádzku a vzťahujú sa na nich všetky pravidlá dochádzky ako v škole podľa rozvrhu schváleného pre dané jazykové centrum.

Škola pri rozhodnutí o prijatí žiaka poskytuje vyučovaním v jazykovom centre podporné opatrenia podľa § 145a ods. 1e) školského zákona pričom podľa § 146 ods. 6 šk. zákona takýto kurz môže realizovať aj iný externý subjekt – v tomto prípade Centrum voľného času. Rodič si plní záväzok preukazovania dochádzky vo vzťahu k triednej učiteľke jazykovej skupiny, ktorá v prípade problémov úzko komunikuje s kmeňovou školou.

STRAVOVANIE

Deti majú možnosť chodiť na riadne obedy v školskej jedálni Strednej odbornej školy informačných technológií na Hliníckej 1. Cena obeda: 2,60 eur. Za obed je možné platiť v hotovosti, poštovou poukážkou alebo cez internet banking (potvrdenie treba poslať vedúcej kuchyne p. Lieskovskej na [email protected]) na účet: SK24 8180 0000 00070 0047 3838

Rozsah

Predpokladaný rozsah jazykového pobytu je 3 – 6 mesiacov, pričom očakávaná úroveň jazykovej podpory je používanie jazyka na úrovni B1.

Jazyková podpora sa poskytuje v rozsahu 15 hodín týždenne x 12 týždňov = 180 hodín jazykovej podpory (Katalóg podporných opatrení uvádza max. 200 hodín), v prípade potreby možno rozsah predĺžiť o ďalších 150 hodín (10 týždňov) s možnosťou mimoriadneho predĺženia ešte o 100 hodín (6 týždňov).

Ukončenie pobytu

Žiak sa do svojej kmeňovej školy presúva postupne po 3 mesiacoch návštevou svojej kmeňovej triedy v škole 1 – 2 krát týždenne. Proces postupného presunu do kmeňovej triedy trvá spravidla 2 – 4 týždne. Po ukončení pobytu dostane škola krátku správu o dieťati, o výsledkoch pedagogickej a príp. psychologickej diagnostiky, popisné slovné hodnotenie, dochádzke a pod.

Organizácie stojace za pilotným centrom

Inklucentrum  ([email protected]) koordinuje pilotné Inkluzívne jazykové centrum v súčinnosti s Centrom voľného času.

Postupne túto úlohu presúva na zriaďovateľov, regionálny úrad školskej správy a samosprávy a školy v súčinnosti s ministerstvom školstva a nastavením prípadnej legislatívy.

Centrum poradenstva a prevencie zodpovedá za psychosociálnu a diagnostickú časť začlenenia žiakov a žiačok s iným ako slovenským materinským jazykom do škôl, koordináciu základných škôl a ich metodickú podporu pri zavádzaní systému vzdelávania týchto detí v školách.

Analytická jednotka exprtov, ktorá identifikuje a mapuje centrá, poskytuje celému projektu, aktivitám, nezávislú autoevaluáciu, návrhy implementácie a systémových zmien pre celú Bratislavu a Slovensko.

Na stiahnutie:

prihlášku vyplňte elektronicky TU (fill in the application form electronically here/заповнити заявку в електронному вигляді тут/ điền đơn đăng ký điện tử tại đây).

Aktuality