Inklucentrum ako partner Rady Európy v projekte Inschool

Inschool – Projekt Inschool je spoločný projekt Európskej Únie a Rady Európy. Zameriava sa na podporu sociálneho začleňovania Rómov prostredníctvom podpory inkluzívnych vzdelávacích politík a praxe v Bulharsku, v Českej republike, v Maďarsku, v Rumunsku, v Slovenskej republike a v Spojenom Kráľovstve. Podpora je realizovaná:

  • vytváraním podporných mechanizmov a poskytnutím zdrojov pre pilotné inkluzívne školy,
  • podporou učiteľov pri rozvíjaní praxe inkluzívneho vzdelávania,
  • odstraňovaním konkrétnych bariér pre znevýhodnené skupiny prostredníctvom legislatívnych zmien v krajinách, kde sa projekt implementuje,
  • zvyšovaním povedomia o výhodách inkluzívneho vzdelávania u širokej verejnosti, ako aj tvorcov politík.

Centrum inkluzívneho vzdelávania je od augusta 2020 partnerskou organizáciou Rady Európy pri udržaní a implementovaní projektu na Slovensku, podporuje facilitátorov pri ich práci na školách v teréne, a až do júna 2021 bude poskytovať zapojeným školám vzdelávanie v oblasti inkluzívneho vzdelávania, poradenstvo a podporu.

Očakávané výstupy projektu:

  • Administratívne a finančné zabezpečenie činnosti Národného tímu počas 11 mesiacov implementácie projektu
  • zrealizovanie 5 workshopov pre odborných a pedagogických zamestnancov zapojených škôl (ZŠ Hlohovec, Raslavice, Liptovská Teplička, Budimír, Spišský Štvrtok, Žilina Jarná; Žilina Budatín, Žilina Bánov a Palín/Košice),
  • prevádzkovanie FB stránky o aktivitách projektu na Slovensku,
  • prezentovanie odporúčaní na zmeny národných politík a príkladov dobrej praxe a ich zapracovanie do národnej Stratégie inkluzívneho vzdelávania.

Inschool a centrum inkluzivneho vzdelavania fB logo

Čítajte aj