Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave

TRVANIE PROJEKTU: leto 2022 – trvá

V 9tich školách sa zrealizovala analýza potrieb a stavu podpory zo strany štátu. Zistenia ukázali na nedostatočnú jazykovú a psychosociálnu podporu. Alarmujúce boli aj disociatívne stavy detí, ktoré sú zaplavené traumou udalostí a nedostáva sa im takmer žiadnej podpory.

V súčasnosti s podporou viacerých donorov a partnerov pracujeme na systematickej podpore v bratislavských školách s najvyššími počtami detí z Ukrajiny.

„Bolo by dobré keby sme si navzájom rozumeli…..“ žiačka z Ukrajiny v Bratislavskej škole.
1
Zapojených škôl
20
Podporených žiakov a učiteľov
1
Partnerov a donorov

O projekte

Na Slovensku sa najväčšia skupina detí a rodín z Ukrajiny usadila v Bratislave, kde je v školách takmer 3000 detí. Dôležitou súčasťou inkluzívneho vzdelávania je podpora detí v riziku, preto sme neváhali a v spolupráci s viacerými partnermi a donormi rozbehli projekt na podporu žiakov z Ukrajiny v Bratislave.

S podporou zo strany Magistrátu hlavného mesta Bratislava a UNICEF začalo Inklucentrum, CPP BA 3 a Centrum vzdelávacích analýz v novembri 2022 mapovanie stavu na 9tich školách.  Zistenia boli alarmujúce – deti boli v disociatívnych stavoch, osvojenie jazyka bolo nedostatočné. Mnohé deti zažívali viditeľný smútok a úzkosť. Analytici, expresne rýchlo, pripravili akčné návrhy riešení, ktoré sme od januára 2023 začali na školách hneď realizovať. Jedným z prvých opatrení, ktoré vychádzali z dobrej praxe zo zahraničia je podporené opatrenie na zintenzívnenie a systematizáciu v psychosocálnej oblasti – Regionálni terénni pracovníci – RTP (pdf dokument). Momentálne školy navštevuje už 11 ukrajinských pracovníčok  1 pracovník, ktorí na týždennej báze navštevujú pridelené školy. Viac o práci tímu.

Ďalším pilotným opatrením je jazyková podpora už na 4 základných školách. Podporu dostáva okolo 280 žiačok a žiakov s odlišným materinským jazykom – týka sa prevažne detí z Ukrajiny či vietnamskej menšiny alebo aj iných detí, pre ktoré slovenčina nie je materinský jazyk.

V rámci projektu chceme postupne pripravovať rozširovanie podpory na ďalšie školy, pripraviť letné denné tábory pre UA deti, pilotovať medzinárodný program psychosociálnej podpory STRONG a Trauma rešpektujúci prístup v spolupráci s našimi českými partnermi ČOSIV.

Homepage Novinarsky den

Spájame sily pre budovanie podpory každého dieťaťa v náročnej situácii.

Podporné opatrenia v praxi

Ukrajinské psychologičky a pedagogičky sú oporou 17tich škôl v Bratislave

Pedagogičky a psychologičky z Ukrajiny 1 až 2 krát za týždeň navštevujú školy v Bratislave, ktoré vzdelávajú vysoký počet detí z Ukrajiny. S deťmi realizujú aktivity na podporu duševného zdravia a sú spojkou medzi deťmi a personálom školy. Medzi ich hlavné úlohy patrí identifikácia potrieb detí, ktoré sa potýkajú s ťažkosťami, informovanie triednych učiteľov a členov ŠPT, informovanie školy o potrebách detí z Ukrajiny s cieľom zvýšiť ich citlivosť na potreby všetkých detí. Realizujú konzultačné hodiny pre učiteľov, spolupracujú v rámci realizácie voľnočasových aktivít detí a táborov.

Významne pomáhajú práci slovenským učiteľom a sú tak jedným z podporných opatrení nie len deťom ale aj zamestnancom školy.

Podporne opatrenie psychosocialna podpora2
Jazykova podpora

Jazyková podpora pod vedením skúsenej metodičky

V Bratislave pilotne prebieha intenzívna jazyková podpora už na 4 základných školách. Podporu dostáva okolo 280 žiačok a žiakov s odlišným materinským jazykom. Šesť pedagogičiek vyučuje kurzy slovenského jazyka ako druhého jazyka s trojhodinovou týždennou dotáciou počas vyučovania.

Hlavnou metodičkou pre Inklucentrum je dr. Alena Faragulová, ktorá metodicky a odborne zastrešuje výučbu, supervíziu a mentoring lektoriek, s tímom vytvára materiály, pracovné listy, aktivity a činnosti zamerané na aktívne osvojovanie slovenského jazyka a jazykových zručností. Učiteľky vychádzajú z nového schváleného štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu pre vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazyka. Odborníčky z Inklucentra tak nevyučujú predmet slovenský jazyk a literatúra, ale počas vyučovania poskytujú podporné opatrenie jazykovej podpory špecifickou metodikou výučby cudzích jazykov a na Slovensku vytvárajú cestu jazykovej podpory, ako ju ešte nepoznáme.

Zapojené školy v Bratislave

Mapa podpory ziakov cudzincov Bratislava 1

ZŠ Mudroňova 83
ZŠ Nejedlého
ZŠ Nevädzová 2
ZŠ Odborárska
ZŠ s MŠ Riazanská75
ZŠ Sibírska
ZŠ Vazovova 4
ZŠ Za Kasárňou

ZŠ Biskupická 21
ZŠ Černyševského
ZŠ Česká
ZŠ Drieňová 16
ZŠ Hlboká
ZŠ Kalinčiakova
ZŠ Malokarpatské nám.1
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Cádrová

Mariia Folovka pracovala na Ukrajine v materskej škole. Na dvoch bratislavských školách dnes pôsobí ako dôležitá spojka medzi ukrajinskými žiakmi a slovenskými pedagógmi.
Program STRONG je určený pre deti prichádzajúce z vojnových konfliktov.
Rozhovor s Galynou Lapshun, psychologičkou a terapeutkou z CPP Bratislava III o nastavení a spolupráci s rodičmi z Ukrajiny v Bratislave.
O tíme podpory pre Ukrajinu hovorí riaditeľka CPP BA III. Jana Lednická.
Dr. Alena Faragulová o vzdelávaní slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Slovenčina ako cudzí jazyk – tvorivo a v interakcii vzťahov medzi deťmi.
Projekt Podpory žiakom z Ukrajiny v Bratislave sme predstavili novinárom.
Viktoriia Antoniuk, táborová vedúca, o tom ako sa odklonila pozornosť detí od vojny a ako sa zlepšili vzťahy medzi nimi.

V médiách:

P19 psychosocialna podpora ziakov
Projekt podpora ziakov ukrajiny005
Projekt podpora ziakov ukrajiny002
Projekt podpora ziakov ukrajiny023 1
Projekt podpora ziakov ukrajiny029
ZS Drienova 1. aj 2. stupen
ZS Mudronova Den Zeme Oksana Isak
Za kasarnou Moja skola moj hrad 1
Za kasarnou Moja skola moj hrad
Jazykova podpora Riazanska
Jazykova podpora Riazanska 4
Jazykova podpora Riazanska 3
Jazykova podpora Riazanska 2
Jazykova podpora

Ďakujeme partnerom v projektoch

Tábor letom svetom

Dátum a miesto konania: 06.08. –  12.08.2023, Bojnice: https://bombovo.sk/produkt/detsketabory/letom-svetom/
Tábor absolvovalo 100 UA detí zo zapojených škôl a iných UA detí z Bratislavy. Viac informácií a prihláška: tabor-табір.pdf  alebo tabor-ua.docx

Stráv s nami leto, zaži nové zážitky, nájdi si nové kámošky a kámošov, hraj sa a popri tom sa uč slovenčinu.
Termíny:
17. – 21. 7. 2023 v CVČ Štefánikova 35, Bratislava – Staré mesto, od 8:00 – 16:00
07. – 11. 8. 2023 v CVČ  Gessayova 6, Bratislava – Petržalka, od 8:00 – 16:00

Tábor bol zameraný na slovenský jazyk ako cudzí jazyk, kde sa deti učili popri hrách, športových a výtvarných aktivitách. Deti pracovali v skupinách aj samostatne. Zažili aj výlet, vytvárali si divadlo.

Prihlášky nájdete tu:
Prihláška SK (word na stiahnutie)Letáčik o tábore v SK  |    Prihláška UA (word na stiahnutie)  a  Letáčik o tábore v UA
Vyplnené prihlášky zasielajte vedúcej tábora: Alena Faragulová na: [email protected]

FOTOGRAFIE A REPORT Z TÁBOROV NÁJDETE AJ NA NAŠOM FB.

Stráv s nami leto, zaži nové zážitky, nájdi si nové kámošky a kámošov, hraj sa a popri tom sa uč slovenčinu.
Termíny:
17. – 21. 7. 2023 v CVČ Štefánikova 35, Bratislava – Staré mesto, od 8:00 – 16:00
07. – 11. 8. 2023 v CVČ  Gessayova 6, Bratislava – Petržalka, od 8:00 – 16:00

Tábor bol zameraný na slovenský jazyk ako cudzí jazyk, kde sa deti učili popri hrách, športových a výtvarných aktivitách. Deti pracovali v skupinách aj samostatne. Zažili aj výlet, vytvárali si divadlo.

Prihlášky nájdete tu:
Prihláška SK (word na stiahnutie)Letáčik o tábore v SK  |    Prihláška UA (word na stiahnutie)  a  Letáčik o tábore v UA
Vyplnené prihlášky zasielajte vedúcej tábora: Alena Faragulová na: [email protected]

FOTOGRAFIE A REPORT Z TÁBOROV NÁJDETE AJ NA NAŠOM FB.