Podpora žiakov z Ukrajiny v Bratislave

TRVANIE PROJEKTU: leto 2022 – trvá

V 9tich školách sa zrealizovala analýza potrieb a stavu podpory zo strany štátu. Zistenia ukázali na nedostatočnú jazykovú a psychosociálnu podporu. Alarmujúce boli aj disociatívne stavy detí, ktoré sú zaplavené traumou udalostí a nedostáva sa im takmer žiadnej podpory.

V súčasnosti s podporou viacerých donorov a partnerov pracujeme na systematickej podpore v bratislavských školách s najvyššími počtami detí z Ukrajiny.

„Bolo by dobré keby sme si navzájom rozumeli…..“ žiačka z Ukrajiny v Bratislavskej škole.
1
Zapojených škôl
20
Podporených žiakov a učiteľov
1
Partnerov a donorov

Aktuálne

Dátum a miesto konania: 20.07.–27.07.2024, Hotel František, obec Lazy pri Makite: https://bombovo.sk/produkt/detsketabory/letom-svetom/

Objavte pre svoje deti toto leto jedinečný svet prírody a ukrajinskej kultúry.

Letny tabor DZERELO

Tábor „Džerelo“ nie je len o rekreácii v prírode, ale aj o jedinečnej príležitosti prehĺbiť si vedomosti
o ukrajinských tradíciách, zvykoch a ľudovej kultúre.

Tábor sa nachádza v útulnom kúte prírody, kde budú mať deti možnosť vychutnať si čistý vzduch, zeleň a teplé slnečné lúče. Vzdialenosť od mesta im umožní pocítiť atmosféru pokoja a harmónie. Deti budú mať tiež možnosť spoznávať okolitú prírodu prostredníctvom peších túr, lesných prechádzok a večerov pri ohni pod hviezdami.

Náš skúsený a priateľský tím animátorov a organizátorov zabezpečí bezpečnosť a spoľahlivý dohľad detí počas celého pobytu v tábore. Pomôže vašim deťom objaviť nie len krásy prírody ale aj bohatstvo ukrajinskej kultúry. Snažíme sa vytvárať atmosféru dôvery a podpory pre každé dieťa.

  • Program tábora je vypracovaný s prihliadnutím na rôznorodosť záujmov a vekových skupín detí.
  • Počas týždňa budú v tábore prebiehať ranné cvičenia, tradičné i nevšedné táborové hry, večerné diskotéky, večerné kruhy a pošta.
  • Všetky výrobky, ktoré vyrobime, si môžete vziať so sebou ako inšpiráciu alebo darček.
  • V prípade nepriaznivého počasia môžu byť hry alebo aktivity zmenené.

👍🏻Počas celého obdobia budú v tábore prítomní aj ukrajinskí psychológovia spolu s ukrajinskými a slovenskými animátormi.

Cena: znížená! 150EUR (počiatočná cena 350 EUR), platba na účet:
IBAN SK6383300000002101683700,variabilný symbol: 23, do poznámky k platbe je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa.

Vyplnenú pozvánku odovzdáte ukrajinskému pracovníkovi psychosociálnej
podpory vo vašej škole.

TABOR_Prihlaška_SK_
Заява для табору_UA

Kontakty pre komunikáciu a informácie: Viktoria Antoniuk, tel. +421950229190,

e-mail: [email protected] a [email protected]

Za realizáciu tábora a finančnú podporu ďakujeme:
ERSTE Foundation, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

UA TEEN klub to sú celoročné pravidelné stretnutia ukrajinských žiakov pod vedením Viktorii Antioniuk, regionálnej terénnej pracovníčky. Mladí sa stretávajú v priestoroch Inklucentre spravidla v stredu a voľný čas trávia zmysluplnými aktivitami zameranými na posilnenie vzťahov, rozvoj sociálnych a jazykových zručností. Klub pôsobí od septembra 2023 a navštevuje ho približne 18 žiakov zo základných škôl v Bratislave.

O projekte

Na Slovensku sa najväčšia skupina detí a rodín z Ukrajiny usadila v Bratislave, kde je v školách takmer 3000 detí. Dôležitou súčasťou inkluzívneho vzdelávania je podpora detí v riziku, preto sme neváhali a v spolupráci s viacerými partnermi a donormi rozbehli projekt na podporu žiakov z Ukrajiny v Bratislave.

S podporou zo strany Magistrátu hlavného mesta Bratislava a UNICEF začalo Inklucentrum, CPP BA 3 a Centrum vzdelávacích analýz v novembri 2022 mapovanie stavu na 9tich školách.  Zistenia boli alarmujúce – deti boli v disociatívnych stavoch, osvojenie jazyka bolo nedostatočné. Mnohé deti zažívali viditeľný smútok a úzkosť. Analytici, expresne rýchlo, pripravili akčné návrhy riešení, ktoré sme od januára 2023 začali na školách hneď realizovať. Jedným z prvých opatrení, ktoré vychádzali z dobrej praxe zo zahraničia je podporené opatrenie na zintenzívnenie a systematizáciu v psychosocálnej oblasti – Regionálni terénni pracovníci – RTP (pdf dokument). Momentálne školy navštevuje už 11 ukrajinských pracovníčok  1 pracovník, ktorí na týždennej báze navštevujú pridelené školy. Viac o práci tímu.

Ďalším pilotným opatrením je jazyková podpora už na 4 základných školách. Podporu dostáva okolo 280 žiačok a žiakov s odlišným materinským jazykom – týka sa prevažne detí z Ukrajiny či vietnamskej menšiny alebo aj iných detí, pre ktoré slovenčina nie je materinský jazyk. Od februára 2023 pôsobí v Bratislave Inkluzívne jazykové centrum, ktoré vyučuje slovenský jazyk pre deti cudzincov.

Homepage Novinarsky den

Spájame sily pre budovanie podpory každého dieťaťa v náročnej situácii.

Podporné opatrenia v praxi

Ukrajinské psychologičky a pedagogičky sú oporou 19tich škôl v Bratislave

Pedagogičky a psychologičky z Ukrajiny 1 až 2 krát za týždeň navštevujú školy v Bratislave, ktoré vzdelávajú vysoký počet detí z Ukrajiny. S deťmi realizujú aktivity na podporu duševného zdravia a sú spojkou medzi deťmi a personálom školy. Medzi ich hlavné úlohy patrí identifikácia potrieb detí, ktoré sa potýkajú s ťažkosťami, informovanie triednych učiteľov a členov ŠPT, informovanie školy o potrebách detí z Ukrajiny s cieľom zvýšiť ich citlivosť na potreby všetkých detí. Realizujú konzultačné hodiny pre učiteľov, spolupracujú v rámci realizácie voľnočasových aktivít detí a táborov.

Významne pomáhajú práci slovenským učiteľom a sú tak jedným z podporných opatrení nie len deťom ale aj zamestnancom školy.

Podporne opatrenie psychosocialna podpora2
Jazykova podpora

Jazyková podpora pod vedením skúsenej metodičky

V Bratislave pilotne prebieha intenzívna jazyková podpora už na 4 základných školách. Podporu dostáva okolo 280 žiačok a žiakov s odlišným materinským jazykom. Šesť pedagogičiek vyučuje kurzy slovenského jazyka ako druhého jazyka s trojhodinovou týždennou dotáciou počas vyučovania.

Hlavnou metodičkou pre Inklucentrum je dr. Alena Faragulová, ktorá metodicky a odborne zastrešuje výučbu, supervíziu a mentoring lektoriek, s tímom vytvára materiály, pracovné listy, aktivity a činnosti zamerané na aktívne osvojovanie slovenského jazyka a jazykových zručností. Učiteľky vychádzajú z nového schváleného štátneho vzdelávacieho programu – vzdelávacieho štandardu pre vyučovanie slovenského jazyka ako druhého jazyka. Odborníčky z Inklucentra tak nevyučujú predmet slovenský jazyk a literatúra, ale počas vyučovania poskytujú podporné opatrenie jazykovej podpory špecifickou metodikou výučby cudzích jazykov a na Slovensku vytvárajú cestu jazykovej podpory, ako ju ešte nepoznáme.
Od februára 2024 funguje vzdelávanie intenzívna podpora výučby slovenského jazyka v Inkluzívnom jazykovom centre

Zapojené školy v Bratislave

Mapa podpory ziakov cudzincov Bratislava 1

ZŠ Mudroňova 83
ZŠ Nejedlého
ZŠ Nevädzová 2
ZŠ Odborárska
ZŠ s MŠ Riazanská75
ZŠ Sibírska
ZŠ Vazovova 4
ZŠ Za Kasárňou
ZŠ Biskupická 21
ZŠ Černyševského

ZŠ Česká
ZŠ Drieňová 16
ZŠ Hlboká
ZŠ Kalinčiakova
ZŠ Malokarpatské nám.1
ZŠ Medzilaborecká
ZŠ Cádrová
ZŠ M.R. Štefánika
ZŠ Kulíšková

Videá

Mariia Folovka pracovala na Ukrajine v materskej škole. Na dvoch bratislavských školách dnes pôsobí ako dôležitá spojka medzi ukrajinskými žiakmi a slovenskými pedagógmi.
Program STRONG je určený pre deti prichádzajúce z vojnových konfliktov.
Rozhovor s Galynou Lapshun, psychologičkou a terapeutkou z CPP Bratislava III o nastavení a spolupráci s rodičmi z Ukrajiny v Bratislave.
O tíme podpory pre Ukrajinu hovorí riaditeľka CPP BA III. Jana Lednická.
Dr. Alena Faragulová o vzdelávaní slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Slovenčina ako cudzí jazyk – tvorivo a v interakcii vzťahov medzi deťmi.
Projekt Podpory žiakom z Ukrajiny v Bratislave sme predstavili novinárom.
Viktoriia Antoniuk, táborová vedúca, o tom ako sa odklonila pozornosť detí od vojny a ako sa zlepšili vzťahy medzi nimi.

V médiách:

Fotogalérie:

P19 psychosocialna podpora ziakov
Projekt podpora ziakov ukrajiny005
Projekt podpora ziakov ukrajiny002
Projekt podpora ziakov ukrajiny023 1
Projekt podpora ziakov ukrajiny029
ZS Drienova 1. aj 2. stupen
ZS Mudronova Den Zeme Oksana Isak
Za kasarnou Moja skola moj hrad 1
Za kasarnou Moja skola moj hrad
Jazykova podpora Riazanska
Jazykova podpora Riazanska 4
Jazykova podpora Riazanska 3
Jazykova podpora Riazanska 2
Jazykova podpora
Novinarske ranajky UA 2023001
Novinarske ranajky UA 2023003
Novinarske ranajky UA 2023004
Novinarske ranajky UA 2023005
Novinarske ranajky UA 2023006
Novinarske ranajky UA 2023010
Novinarske ranajky UA 2023009
Novinarske ranajky UA 2023007
Novinarske ranajky UA 2023008

Džerelo je tábor, ktorý už druhý rok organizuje Inklucentrum s podporou donorov. Tábor pre deti z ukrajiny, ktoré sú aspoň týmto spôsobom opäť viac prepojení so svojimi rodákmi, tradíciami svojou kultúrou. Každé doobedie sme venovali štyrom workshopom: kultúrny, umelecký, športový a vodný. Poobedné programy boli zamerané na množstvo zábavných aktivít, spoznávanie sa, ale aj ukrajinskú kultúru. Večer deti veľmi radi tancovali aj na svoje ukrajinské hip hopy a pesničky.

Výnimočnosťou tohto tábora už druhý rok je, že sú na ňom prítomní aj štyria psychológovia alebo psychosociálni pracovníci, ktorí pomáhajú deťom a animátorom v lepšej komunikácii a spolupráci, ale aj pri večernom smútku, či hnevu detí, ak sa niečo nepodarí. So slovenskými vedúcimi deti pekne zvládajú aj komunikáciu v slovenčine.

Za podporu pri realizácii tábora ďakujeme ERSTE Foundation v projekte Strenghtening of Ukraine Experts in Schools, Bratislava – hlavné mesto SR a Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Tabor ZDERELO UA 2024001
Tabor ZDERELO UA 2024005
Tabor ZDERELO UA 2024004
Tabor ZDERELO UA 2024007
Tabor ZDERELO UA 2024009
Tabor ZDERELO UA 2024008
Tabor ZDERELO UA 2024006
Tabor ZDERELO UA 2024003
Tabor ZDERELO UA 2024002
Tabor ZDERELO UA 2024010

Ďakujeme partnerom v projektoch