05 nenasilna komunikaciaI web 2

Nenásilná komunikácia I.

25 hodín vzdelávania. Absolvujte aj NK II s možnosťou získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Vzdelávanie prebehne počas dvoch dvoj-dňoviek online formou.
Vzdelávanie je interaktívne, účastníci sa zapájajú alebo pracujú v skupinkách. Prosíme preto, aby ste aj svoje okolie nastavili tak, aby ste sa mohli byť počas vzdelávania aktívne prítomní :).

Ako lepšie porozumieť v konfliktoch sebe i druhým? Ako to využiť v školskom prostredí? Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I..

Zažite nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaniu väčšej radosti a slobody, pretože každý účastník pochopí, že jeho potřeby majú priestor.

Komu je vzdelávanie určené?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • riaditelia a riaditeľky škôl,
 • verejnosť so záujmom o koncept nenásilnej komunikácie

Čo vám prinesie:

 • spoznáte základné princípy nenásilnej komunikácie: kontakt so sebou, empatické počúvanie druhých a jasné sebavyjadrenie potrieb,
 • rozviniete schopnosť pochopiť, resp. vypočuť potreby druhého – rozvoj zručnosti prirodzenej komunikácie bez straty vlastních hraníc,
 • naučíte sa vyjadrovať vlastné potreby a konkrétne prosby s cieľom získať zručnosti v riešeniu konfliktov u účastníkov vzdelávania – rozvoj presného sebavyjadrovania a zručnosti „stáť si za svojim“ bez násilia,
 • naučíte sa prehodnotiť konfliktné situácie pomocou princípov Nenásilnej komunikácie a dať veci na správnu mieru na základe zásad spokojnosti obidvoch strán – zvýšenie vlastnej zodpovednosti.

O prístupe nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej zrýchlenej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“… Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “výhra-výhra“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre vedomý vývoj našich vzťahov sa nám niekoľko násobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho potreby budú vypočuté. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Program vzdelávania:

Kurz Nenásilnej komunikácie tvorí základný filozifický rámec pre uplatňovanie inkluzívneho vzdelávania na školách postavené na princípoch humanistickej psychológie. Kurz ponúka základnú orientáciu v problematike a prvé získanie prvých zručností, spoznaní základných rámcov, porozumeniu princípov a oboznámeniu s dôležitým a špecifickým „slovníkom“ v medziľudskej komunikácii.

 1. Cieľ a zásady Nenásilnej komunikácie a naše hranice zodpovednosti
 • rozdiely vo vnímaní diania a konfliktov, schopnosť vnímať bez hodnotenia,
 • čo viem a čo neviem ovplyvniť, kam sústredím svoju energiu, sila môjho zámeru,
 • schopnosť spojiť sa s našimi pocitmi a potrebami, zodpovednosť za uspokojovanie svojich potrieb

2. Premena energie hnevu v prospech života pomocou krokov Nenásilnej komunikácie

 • čisté pozorovanie,
 • práca s pracovným hárkom a konkrétnym konfliktom z každodenného života,

3. Sila Empatie a Odpustenie:

 • čo je a čo nie je empatia podľa zásad NK,
 • sila počúvania a rôzne formy počúvaniaa
 • cvičenia empatie, spojenie sa s druhýma

4. Čistá prosba

 • vyjadrenie svojej zraniteľnosti, schopnosť prosiť namiesto žiadať,
 • schopnosť vnímať pozadie odpovedi „NIE“ a schopnosť sa s tým spojiť.

5. Riešenie konfliktov v škole a na pracovisku

 • cvičenia zamerané na riešenie konfliktov v každodennom živote,

6. Formy vyjadrenia vďaky

 • pochvala, alebo vyjadrenie vďaky, vyjadrenie vďaky podľa zásad Nenásilnej komunikácie.

Celý program prebieha interaktívnou formou, praktickými cvičeniami, spoločnou prácou v skupine, v malých skupinách, či individuálnou prácou (20% teória a 80% praxe).

Vstupné prerekvizity kurzu:

Nakoľko toto vzdelávanie tvorí základ porozumenia inkluzívneho vzdelávania, nevyžaduje žiadne špeciálne prerekvizity. Samozrejme, nápomocné je predošlé štúdium odporúčanej literatúry.

Lektori a garanti vzdelávania

Mgr. Adam Čajka

Adam Cajka Lektor Nenasilna komunikacia Inklucentrum

Je lektorom nenásilnej komunikácie (NVC Nonviolent Communication), facilitátor, mediátor a predseda platformy pre rozvoj nenásilnej komunikácie v Českej republike NVC Brno. So školami pracuje cez 10 rokov – začal v oblasti komunikácie, práca s “nenávistnými” postojmi žiakov alebo výučby o kontroverzných témach, ktoré hýbu svetom a sú na nich diametrálne odlišné názory.

Postupne sa jeho práca presunula viac do riešenia konfliktov a podpory nastavovanie systému spravodlivosti, ktoré sú skôr restoratívne (obnovujúce) a znižujú krivdy a traumy. V práci a dialógu so vzdelávacím sektorom vidí hlboký zmysel pre budúcnosť spoločnosti, okrem toho sa venuje mediácii sporov, strategickým plánovaniam a podpore podnikania, ktoré myslia na ľudí a planétu. Vyštudoval medzinárodné vzťahy, rozvoj a životné prostredie.

Jeho supervízorom vo výcviku u Centre for Nonviolent Communication (www.cnvc.org/) je Frank Gaschler. Absolvoval výcvik v mediácii založenej na NVC (hwww.mediateyourlife.com/) u jej zakladateľa Ika Lasatera.

Jana Randa

Jana Randa lektor clen spravnej rady Centrum inkl vzdelavania

Absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Inklucenre pôsobí ako poradkyňa, expertka, facilitátorka a lektorka.

Lektorky a garantky pre vzdelávanie kolektívov a vzdelávanie v maďarskom jazyku

Andrea Lánczos a Eva Lukovicsová

Vzdelávanie Nenásilná komunikácia môžete absolvovať aj ako kolektív vo vašich priestoroch alebo v Inklucentre. Informujte sa na: [email protected]

Termíny

BEH MÁJ 2023 – PREBEHNE ONLINE
1. časť: 04. 05. 2023 (17:00-20:00 hod.)
2. časť: 05. 05. 2023 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
3. časť: 18. 05 2023 (17:00-20:00 hod.)
4. časť: 19. 05. 2023 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
Maximálny počet účastníkov: 12
BEH SEPTEMBER 2023 – PREBEHNE ONLINE
1. časť: 28. 09. 2023 (17:00-20:00 hod.)
2. časť: 29. 09. 2023 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
3. časť: 05. 10. 2023 (17:00-20:00 hod.)
4. časť: 06. 10. 2023 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
Maximálny počet účastníkov: 12
BEH NOVEMBER 2023 – PREBEHNE ONLINE
1. časť: 30. 11. 2023 (17:00-20:00 hod.)
2. časť: 01. 12. 2023 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
3. časť: 07. 12. 2023 (17:00-20:00 hod.)
4. časť: 08. 12. 2023 (9:00-14:30 hod., 1h obedová prestávka)
Maximálny počet účastníkov: 12

Cena

Cena vzdelávania: 243 ( pôvodná cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 190€

možnosť zaplatiť v dvoch splátkach

Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Páčila sa mi,že teória bola skúšaná praktickými cvičeniami, lektor veľmi prirodzene a efektívne viedol kurz. Vyhovoval mi čas kurzu aj prestávky. Kurz bol nenásilným a nad moje očakávania.
Som veľmi spokojná. Lektor Adam je odborník v prednášanej oblasti. Vedel reagovať na všetky otázky, webinár bol interaktívny, zaujímavý a inšpiratívny. Veľmi ďakujem. 
Adam Čajka je vyborný lektor. Pacilo sa mi, že to bolo pekne zorganizované, prijemná bezpečná atmosféra, teória pekne prepojená s praxou, povedala by som, ze kurz mal na mňa až terapeutický efekt. 
Kurz nenásilnej komunikácie splnil moje očakávania. Lektori boli vynikajúci, zorientovaní v tematike. Vďaka ich ľudskému a odbornému prístupu počas kurzu vládla príjemná, bezpečná atmosféra. Čo sa týka obsahu kurzu, získala som v praxi použiteľné a cenné informácie, základy nenásilnej komunikácie. Aj obsah kurzu splnil moje očakávania. Ďakujem pekne Inklucentru za tento vynikajúci kurz!
– lektor erudovaný, príjemný, reflektujúci požiadavky, ktoré vyplynuli z aktuálnej situácie
– vzdelávanie bolo interaktívne, veľmi podnetné
– organizácia vzdelávania výborná
Obsah aj vedenie kurzu bolo pre mňa veľmi zaujímavé, aktivity striedané s teoriou neboli vyčerpávajúce a dalo sa pekne sústrediť počas celého kurzu. Ďakujem, som veľmi spokojná a o kus múdrejšia, než pred kurzom.
Veľmi oceňujem prácu lektora, výborný prístup, poskytnuté informácie. Prezentoval nenásilnú komunikáciu nielen ako aktuálnu tému, v ktorej sme sa vzdelávali, ale nenásilná komunikácia bola prítomná v celom jeho pôsobení na skupinu a prácu v nej. Obsah vzdelávania naplnil vysoko moje očakávania, bola som spokojná s priebehom, poskytnutými informáciami, praktickými cvičeniami. Organizácia školenia na veľmi dobrej úrovni. K dispozícii sme mali všetko potrebné, aj časovo veľmi dobre rozvrhnutý program. 
Praktické o teoretické očakávania boli splnené. Veľká vďaka.
Lektor bol super, odborník na správnom mieste. Kurz ma obohatil v danej téme.
SUPER! Úžasný príklad nenásilného človeka. Kurz bol praktický a dynamický, výborne zorganizované vzdelávanie aj s čajíkom a občerstvením. *****
Lektor Adam je skvelý človek, jeho prejav a informácie, ktoré odovzdáva sú veľmi príjemné, tiež praktické cvičenia a aktivity mali ten správny náboj. Obsah vzdelávania splnil moje očakávania, rovnako organizácia vzdelávania bola zvládnutá na výbornú. 
– zrozumiteľný, empatický, trpezlivý, vysoká odbornosť a znalosť problematiky aj na praktickej úrovni,
– očakávania naplnené-uvedomenie si nedostatkov vo svojej komunikácii vďaka trénovaniu nenanásilnej komunikácie
– nie je čo vytknúť – komunikácia, priestrory, občerstvenie…. cítila som sa konfortne, skvelá atmosféra, nič mi nechýbalo 🙂 
S každou zložkou som bola spokojná. Lektor ma namotivoval a oceňujem, že sme ho mohli pozorovať v rolových aktivitách. Obsah – nemala som žiadne očakávania a som rada že to bol kurz zameraný na nácvik. Saška nám zabezpečila všetko starala sa o nás, info boli jasné, našla som vás hneď. 
Lektor bol veľmi dobrý. Oceňujem, že prispôsobil obsah vzdelávania, bolo to celé veľmi kontaktné a šité na mieru. Organizácia vzdelávania bola fajn.

Rozsah vzdelávacieho programu:

25 hodín. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).
Pre získanie Osvedčenia o ukončení inovačného vzdelávania je potrebné absolovať aj vzdelávanie Nenásilná komunikácia II.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Dištančná úloha a podmienky získania Osvedčenia:
Vypracovanie písomnej úlohy: Denníkový záznam – rozbor situácie. Reflektovanie videa Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, ktoré prebehne počas 2. stretnutia. V závere kurzu prebehne cvičenie, na ktorom je potrebná aktívna účasť.
Maximálna absencia pre získanie osvedčenia sú 2 hodiny. Kurz je možné absolvovať aj bez získania Osvedčenia.

Nenásilná komunikácia I. akreditovaný program inovačného vzdelávania. Dokument na stiahnutie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Webinár prebehne online, v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte p. Reguliovú +421 949 004 911.

Na webinári je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie a zapnutú kameru. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY

Kúpa kurzu

Nenásilná komunikácia I.
Dostupné Lístky: 0
Kurz "Nenásilná komunikácia I." je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

28 sep 2023

Čas

4-dňový kurz. Termíny a časy v texte kurzu.
17:00 - 20:00

Cena

190.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nový termín
Registrovať