Nenasilna komunikacia akreditovane vzdelavanie

Nenásilná komunikácia I.

Ako lepšie porozumieť v konfliktoch sebe i druhým? Ako to využiť v školskom prostredí? Ako riešiť konflikty medzi žiakmi bez násilných prvkov? A ako zlepšiť a zefektívniť komunikáciu v medziľudských vzťahoch všeobecne, ale aj špecificky medzi pedagogickými, či odbornými zamestnancami, žiakmi a rodičmi? Toto a omnoho viac za naučíte na kurze Nenásilná komunikácia I..

Staňte sa odborníkom na nenásilnú komunikáciu. Zvýšite efektivitu a podporu komunikácie žiakov, zamestnancov a rodičov k spolupráci, prežívaní väčšej radosti a slobody, pretože každý účastník pochopí, že jeho názor a voľba bude mať priestor.

Metóda nenásilnej komunikácie

Obsah a kvalitu tohto kurzu zabezpečuje vo svete uznávaný program Nenásilnej komunikácie od Marshalla Rosenberga, zakladateľa metódy Nenásilnej komunikácie (Nonviolent Communication) a Celosvetovej organizácie pre Nenásilnú komunikáciu (International Center for Nonviolent Communication).

Marshall Rosenberg žiak C. Rogersa, zakladateľ Nenásilnej komunikácia (Nonviolent communication NVC) v dlhšom videu so slovenskými titulkami vysvetľuje humanistické princípy konceptu, ktorý je dnes uznávaný v celom svete.

Čo vám kurz prinesie:

 • spoznáte proces nenásilnej komunikácie: pozorovanie, pocity, potreby, prosby – osvojíte si základné princípy Nenásilnej komunikácie,
 • rozvíjate si schopnosti pochopiť, resp. vypočuť potreby druhého – rozvoj zručnosti prirodzenej komunikácie bez dramatických a násilných prvkov,
 • naučíte sa vyjadrovať vlastné pocity a konkrétne prosby s cieľom získať zručnosti v riešení konfliktov u účastníkov vzdelávania – rozvoj presného sebavyjadrovania  a zručnosti „stáť si za svojím“ bez násilia,
 • naučíte sa prehodnotiť konfliktné situácie pomocou princípov Nenásilnej komunikácie a dať veci na správnu mieru na základe zásad spokojnosti obidvoch strán – zvýšenie vlastnej zodpovednosti.

Prečo je kurz potrebný práve v dnešnej pretechnizovanej dobe?

Rýchly (technický) vývoj môžeme často prežívať aj ako „nátlak“… Ako keby sme museli zrýchliť seba aj naše deti. Čím viac sa však zrýchľujeme, tým viac strácame trpezlivosť a kontakt sami so sebou a trpíme nielen my ale aj naše vzťahy.

Vedieť vedome sa spojiť sami so sebou – s našimi pocitmi a potrebami – resp. spojiť sa s druhou stranou – s jeho pocitmi a potrebami – je dnes možno viac potrebnejšie, ako kedykoľvek predtým. Vytváranie priestoru na báze “výhra-výhra“, „spomalenie“ času – alebo skôr samých seba- je čoraz nutnejšia tak v škole, ako aj na pracovisku.

Poskytnutie priestoru pre seba a pre harmonický vývoj našich vzťahov sa nám niekoľko násobne vráti (nielen) na školách. Zvyšuje sa chuť detí a pedagógov na spoluprácu, prežívajú väčšiu radosť a oslobodenie sa, pretože každý účastník vie, že jeho názor a voľba bude mať priestor. V takejto atmosfére sa bezpečnejšie vyvíja každý účastník skupiny, tak dieťa ako aj dospelý. Zvyšuje sa efektivita práce, posilňuje sa prirodzená autorita a intuícia pedagóga aj dieťaťa, zlepšujú sa vzťahy nielen v triede, ale aj v pedagogickom kolektíve; prispieva to k životu.

Komu je kurz určený?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • riaditelia a riaditeľky škôl.

Kurz je rozložený do 6tich častí, ktoré absolvujete postupne v termínoch:

 1. časť: 27. 01. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 2. časť: 02. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 3. časť: 09. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 4. časť: 16. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 5. časť: 23. 02. 2021 (9:00-15:00 hod.)
 6. časť: termín upresníme

Program kurzu:

Kurz Nenásilnej komunikácie tvorí základný filozifický rámec pre uplatňovanie inkluzívneho vzdelávania na školách postavené na princípoch humanistickej psychológie. Kurz ponúka základnú orientáciu v problematike a prvé získanie prvých zručností, spoznaní základných rámcov, porozumeniu princípov a oboznámeniu s dôležitým a špecifickým „slovníkom“ v medziľudskej komunikácii.

 1. Cieľ a zásady Nenásilnej komunikácie a naše hranice zodpovednosti
 • rozdiely vo vnímaní diania a konfliktov, schopnosť vnímať bez hodnotenia,
 • čo viem a čo neviem ovplyvniť, kam sústredím svoju energiu, sila môjho zámeru,
 • schopnosť spojiť sa s našimi pocitmi a potrebami, zodpovednosť za uspokojovanie svojich potrieb

2. Premena energie hnevu v prospech života pomocou krokov Nenásilnej komunikácie

 • čisté pozorovanie,
 • práca s pracovným hárkom a konkrétnym konfliktom z každodenného života,

3. Sila Empatie a Odpustenie:

 • čo je a čo nie je empatia podľa zásad NK,
 • sila počúvania a rôzne formy počúvaniaa
 • cvičenia empatie, spojenie sa s druhýma

4. Čistá prosba

 • vyjadrenie svojej zraniteľnosti, schopnosť prosiť namiesto žiadať,
 • schopnosť vnímať pozadie odpovedi „NIE“ a schopnosť sa s tým spojiť.

5. Riešenie konfliktov v škole a na pracovisku

 • cvičenia zamerané na riešenie konfliktov v každodennom živote,

6. Formy vyjadrenia vďaky

 • pochvala, alebo vyjadrenie vďaky, vyjadrenie vďaky podľa zásad Nenásilnej komunikácie.

Celý program prebieha interaktívnou formou, praktickými cvičeniami, spoločnou prácou v skupine, v malých skupinách, či individuálnou prácou (20% teória a 80% praxe).

Dištančná úloha – časť vzdelávania je vyhradená na dištančnú možnosť sa v téme ešte viac rozvíjať a prehlbovať. Predovšetkým povinným štúdiom literatúry Nenásilnej komunikácie od M. Rosenberga, zaslaním záverečnej spätnej väzby na vzdelávanie a vypracovaním jednej úlohy – vlastného konfliktu v schéme a štruktúre Nenásilnej komunikácie zaslanej na email: [email protected].

Vstupné prerekvizity kurzu:

Nakoľko toto vzdelávanie tvorí základ porozumenia inkluzívneho vzdelávania, nevyžaduje žiadne špeciálne prerekvizity. Samozrejme, nápomocné je predošlé štúdium odporúčanej literatúry.

Lektorky a garantky vzdelávania:

Ing. Eva Lukovicsová

Eva Lukovicsova lektorka nenasilnej komunikacie Inklucentrum 1

Pôvodne učiteľka, ekonómka, 9 rokov učila na strednej škole a 4 roky na vysokej škole. Popri tom však hľadala odpovede na životné otázky, a takto sa začala venovať sebapoznávaniu. Po rôznych tréningoch a vzdelávaniach v r. 2008  sa stretla s Nenásilnou komunikáciou a  bola to „láska na prvé čítanie“ a potom „na prvé počutie“. Táto láska dodnes trvá s vďačnosťou za to, že denno-denne môže pomáhať účastníkom kurzov v hlbšom pochopení svojich pocitov, potrieb i v porozumení druhých. Za desať rokov zrealizovala stovky kurzov, množstvo tréningov po celom Slovensku pre pedagógov a sociálnych pracovníkov, momentálne sa venuje tréningom pre širokú verejnosť hlavne online a  popri tom aj rodinným konšteláciam. 

Mgr. Andrea Lánczos

Andrea Lanczos lektorka nenasilnej komunikacie Inklucentrum 1

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku-logopédiu v Budapešti. Do roku 2011 pôsobila ako logopéd v pedagogicko-psychologickej poradni v Dunajskej Strede. V roku 2008 absolvovala ročný výcvik pre školiteľov NK s Evou Rambalou (HU), neskôr workshopy a tréningy s certifikovanými trénermi: Marianne Gothlin (SE), Godfrey Spencer(BE), Miki Kashtan (USA), Chris Rajendram (Srí Lanka), Ike Lasater (USA), Michael Dillo (Švajčiarsko). Od roku 2009 ako spoluautorka a lektorka sa venovala akreditovaným vzdelávacím aktivitám v téme Nenásilnej komunikácie na Slovensku pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov a sociálnych pedagógov. Popri lektorskej práce sa venuje aj mediácii pomocou NK a koučovaniu. Skupinové a individuálne programy poskytuje v prezenčnej i dištančnej forme, resp. online. V súčasnosti pôsobím aj ako vysokoškolsý pedagóg na UJS v Komárne a tiež ako špeciálny pedagóg v CPPPaP v Dunajskej Strede.

Rozsah vzdelávacieho programu:

50 hodín (36 hodín prezenčne (3 x 2 dni po 6 h.) + 20 hodín dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 9 %. Podľa § 64 ods. 2 a) môže pracovník uplatniť príplatok až po dvoch rokoch výkonu pracovnej činnosti.

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Cena vzdelávania: 268 (cena bez dotácie)

Aktuálna zľavnená cena: 200€

Denný rozvrh

Kúpa kurzu

Nenásilná komunikácia I.
Dostupné Lístky: 9
The Nenásilná komunikácia I. ticket is sold out. You can try another ticket or another date.

Dátum

27 jan 2021

Čas

6 dní vzdelávania
9:00 - 15:00

Cena

200 EUR

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz
Kategórie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať
Menu