01 artefiletika 1

Artefiletika a inkluzívna trieda

50 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Prihlasovanie na nový beh vzdelávania spustené.

Objavujte a prehlbujte potenciál žiakov v triede alebo aj školskom klube v akreditovanom programe inovačného vzdelávania Artefiletika a inkluzívna trieda v procese tvorby, reflexie a akceptácie. Naučte sa využívať techniky artefiletiky založené najmä na expresívnom výtvarnom prejave a reflektívnom dialógu.

Program kurzu sme rozložili tak, aby ste mohli aplikovať nové poznatky, zručnosti, techniky a prístupy vo svojej praxi.

Na ďalších stretnutiach budete reflektovať vlastnú skúsenosť v skupinovej supervízii. Takýto model umožňuje hlbšie porozumenie teoretickým konceptom, hlbšie osvojovanie si praktických zručností a zvyšovanie profesijných kompetencií.

O artefiletike na podcastoch VUDPaP:

Komu je vzdelávanie určené?

 • všetky kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 • pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku inkluzívnych prístupov
 • Podmienkou účasti na kurze je možnosť pracovať s triedou/skupinou detí počas trvania kurzu.

Čo Vám prinesie

 • porozumiete procesom v triede, skupine alebo v školskom klube detí,
 • naučíte sa pracovať so vzťahmi v triede cez zážitkovú prácu s triedou/skupinou,
 • zlepšite schopnosť sebareflexie žiakov,
 • podporíte tvorivosť, dôveru, vhľad a iniciatívu, vzájomnú komunikáciu (zložky reziliencie)
 • budete vedieť ako budovať pozitívne sebaponímanie žiakov aj empatiu voči druhým,
 • po každej absolvovanej časti aplikujete priamo vo vlastnej praxi nové poznatky, zručnosti a techniky

Lektorka a garantka vzdelávania

Zuzana Krnáčová

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Ciele

 • Rozvíjať, prehlbovať, zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pedagogických a odborných zamestnancov pre facilitáciu a reflexiu skupinovej dynamiky triedy na ceste k inklúzii.
 • Rozšíriť a inovovať odborné vedomosti týkajúce sa inkluzívneho vzdelávania, skupinových procesov a identifikácie individuálnych potrieb žiakov,
 • uplatniť najnovšie poznatky o inkluzívnom vzdelávaní v aplikácii na prácu so skupinovou dynamikou triedy,
 • aplikovať inovatívne prístupy vychádzajúce z princípov arteterapii a artefiletiky a rozvinúť profesijné kompetencie (seba)reflexie a facilitácie vo vyučovacej hodine alebo v programe,
 • prehlbovať kompetencie týkajúce sa osobitostí, špecifík a princípov práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami,
 • rozširovať preventívne a intervenčné kompetencie v oblasti artefiletických techník, metodiky a reflektívneho dialógu pri práci s triedou,
 • poskytnúť nové východiská pre spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri žiakoch v riziku,
 • Pripraviť, štruktúrovať a prezentovať vlastný inovatívny návrh reflektívnej hodiny/programu.

Vzdelávanie je rozdelené na moduly. Prihláste sa na prvý modul, zistite, či je vzdelávanie pre Vás.

Termíny

Vzdelávanie je zložené z dvoch modulov s celkovým časovým rozsahom 50h. Podmienkou prihlásenia na druhý modul je absolvovanie modulu I. alebo iného vzdelávania v oblasti artefiletika. Po absolvovaní druhého modulu a vypracovaní zadania získavate Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

JANUÁROVÝ BEH
1. modul:
26. 1. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
28. 1. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra
2. modul:
16. 2. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
18. 2. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

9. 3. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
11. 3. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

SEPTEMBROVÝ BEH

1. modul:
28. 9. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
30. 9. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra
2. modul:
19. 10. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
21. 10. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

9. 11. 2023 (od 15:00) cca 3hod. online
11. 11. 2023 (9:00 – 16:00) – v priestoroch Inklucentra

cENA

1. modul   75 €
2. modul 165 €
SPOLU  240 € – Tento kurz absolvujete za zvýhodnenú cenu vďaka aktuálne získanej grantovej podpory financovania

Pôvodná cena vzdelávania, bez dotácie: 483 €. .

Lektorka hneď od začiatku kurzu navodila veľmi príjemnú, pohodovú atmosféru, správala sa veľmi profesionálne a ľudsky zároveň, čo sa týka technickej stránky kurzu zvládla veľmi dobre, niektoré z nás boli pripojené online. Obsah vzdelávania naplnil moje očakávania, boli poskytnuté aj teoretické poznatky, no mali sme možnosť sami pracovať a tvoriť, čo je najlepšou možnou formou vzdelávania.
Inšpiratívne vzdelávanie v priateľskej atmosfére.
Ďakujem, veľa som sa naučila. Teším sa, že to obohatí moju prácu. A veľmi oceňujem, nenásilnú komunikáciu. Výborne. Už som Vás odporúčala ďalej.
Bola som veľmi spokojná s lektorkou Zuzkou, lebo počas workshopu častokrát načrela do svojich osobných skúseností a praxe a to je najviac. Aj vďaka jej individuálnemu prístupu k účastníkom budem schopná pripravovať si hodiny artefiletiky ušité na mieru mne aj deťom v našej škole.
Bolo to veľmi konštruktívne, zmysluplné a emočné.
Vzdelávanie naplnilo moje očakávania. Motivovalo ma k práci s artefiletikou, ale najmä k reflexii a sebareflexii. Odkedy som bola na kurze, snažím sa do všetkých oblastí v práci s deťmi vsunúť reflexiu, viac detí počúvať a riešiť konflikty prostredníctvom nenásilnej komunikácie. Lektorka vytvorila na kurze atmosféru, vďaka ktorej som sa na kurz vždy tešila – v praxi nám ukázala, ako sa dá pracovať v bezpečnom, prijímajúcom a rešpektujúcom prostredí. Výborné bolo, že sme si techniky artefiletiky mohli vyskúšať a hneď následne urobiť s deťmi. Veľmi cenná bola aj reflexia a sebareflexia po každej hodine artefiletiky, ktorú sme robili s deťmi.
Celé vzdelávanie bolo interaktívne, veľmi oceňujem priestor na diskusiu a riešenie konkrétnych problémov, ktoré nás práve trápili. Zuzka vždy spravila všetko preto, aby nám vysvetlila všetko čo sme chceli a potrebovali, menila obsah poľa našich potrieb.

Rozsah vzdelávacieho programu:

50 vyučovacích hodín v rozsahu šiestich dní. Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Dokument na stiahnutie: ARTEFILETIKA A INKLUZÍVNA TRIEDA v procese tvorby, reflexie a akceptácie akreditovaný program inovačného vzdelávania.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania. Dištančná úloha – denník z realizovania hodín alebo programu,
Úpešná záverečná prezentácia inovatívneho návrhu vyučovacej jednotky pred 3 člennou skúšobnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní a splnení podmienok ukončenia programu inovačného vzdelávania vydá poskytovateľ účastníkovi vzdelávania osvedčenie.

Kúpa kurzu

Artefiletika a inkluzívna trieda (I. modul)
Dostupné Lístky: 0
Kurz Artefiletika a inkluzívna trieda (I. modul) je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.
Artefiletika a inkluzívna trieda (II. modul)
Dostupné Lístky: 2

Podmienkou je absolvovanie modulu I. Alebo iného vzdelávania v artefiletike.

Kurz Artefiletika a inkluzívna trieda (II. modul) je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

28 sep 2023

Čas

15:00 - 18:00

Cena

75.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz

Lokácia

Inklucentrum
Hálova 16, 851 04 Bratislava
Registrovať