03 skolsky podporny tim 1

Školský podporný tím

50 hodín vzdelávania, možnosť získať príplatok 3% za profesijný rozvoj.

Akreditovaný program inovačného vzdelávania je unikátny koncept práce školských odborníkov v tíme na škole pri inkluzívnej podpore nielen detí a žiakov, ale aj učiteľov a rodičov.

Princípy ŠPT sa zrodili v práci dvoch našich odborníkov Zuzany Krnáčovej a Viktora Križa v čase keď pracovali v bežných školách, kde postupne pri prekonávaní ťažkostí u detí v riziku nachádzali nové a nové cesty ako ich podporovať komplexnejšie a inkluzívnejšie. Pojem ŠPT sa krátko na to v roku 2019 podarilo presadiť aj do § 84a) zákona 138/2019 o PZ a OZ. T

Poďte s nami porozumieť systému podpory v školách, s dôrazom na prvú a druhú úroveň podpory. Rozvíjajme tímové kompetencie a organizáciu práce odborných zamestnancov vo vašom školskom podpornom tíme a pedagógov v škole. Budeme sa spoločne venovať problematike komplexnej starostlivosti o deti v riziku v práci podporného tímu a prejdeme si množstvo kazuistík, kde nájdete odpovede pre svoju prax.

Program je vovedením do problematiky a prípravou na ďalšiu supervíznu prácu a ďalšie najmä dlhodobé vzdelávanie zamestnancov. Zároveň ponúka nové pohľady vo vzdelávaní školských špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych, liečebných pedagógov, či školských logopédov.

Komu je vzdelávanie určené?

 • členovia školského podporného tímu – školský špeciálny pedagóg, odborní zamestnanci školy alebo školského zariadenia 
 • pedagogickí zamestnanci
 • odborní zamestnanci CPP/ŠCPP

Čo Vám prinesie

 • Získate kompetencie ako aktívne a efektívne plánovať, koordinovať a realizovať aktivity v školskom podpornom tíme (ďalej len ŠPT) v základných a stredných školách.
 • Pevné legislatívne základy potrebné pre realizáciu podporných opatrení pre žiakov v školách.
 • Poznanie legislatívnych predpisov vlastnej profesie ale aj v oblasti výchovnej a sociálnej starostlivosti o deti a rodiny a zamestnaneckých práv.
 • Poznanie inkluzívnych hodnôt a konceptu inkluzívneho vzdelávania.
 • Naučíte sa ako ťažiť zo skúseností a reflexie práce či vzájomnej spolupráce.
 • Získate schopnosť identifikovať a reflektovať bariéry a limity spojené s rozličnými postojmi hodnotami
 • Jasný vhľad do systémov podpory detí.
 • Vyskúšate si potrebné komunikačné stratégie pri práci s aktérmi vzdelávania.
 • Poznatky o moderných spôsoboch realizácie preventívnych a intervenčných aktivít, ktoré budete vedieť zakomponovať do školských vzdelávacích programov.
 • Množstvo praktických ukážok aktivít smerujúcich k ukotveniu inkluzívnych hodnôt v školách, kazuistiky a prípady podporných opatrení.  
 • Možnosť využívať online poradenstvo
 • Užitočné metodiky, manuály, ukážky, videá a články k tejto téme.

TERMÍNY:

23. 9., 14. 10. a 28. 10 2024 – online pondelky v čase 13:30 – 17:30
8. – 9. 11. 2024 – prezenčne v priestoroch Inklucentra v čase 9:00 – 16:00

Lektori a garanti vzdelávania

Odborní garanti: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD., a PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD.

Lektori programu
Teší nás, že Inklucentrum v spolupráci s odborníkmi z praxe vám prináša kvalitné vzdelávanie pre školské podporné tímy. Adam Škopp a Simona Braciníková sú dlhoročnými kolegami v zabehnutom ŠPT na štátnej škole. Boli pri formovaní školského podporného tímu na škole a budú vás sprevádzať nielen ak váš ŠPT sa rozbieha, ale vďaka ich dlhoročnej praxi vás prevedú aj ďalšími fázami vnútorných procesov ŠPT, legislatívou, práce s triedami, skupinami, jednotlivými žiakmi, rodičmi a učiteľmi. Ich práca je komplexne zameraná na vytváranie inkluzívneho prostredia na škole aj v spolupráci s vedením školy. Adam a Simona vám prinesú na vzdelávaní poznatky a inšpirácie z práce ich kolegov v ŠPT – ostatných odborných zamestnancov a pedagogických asistentov. Sú to ľudia z praxe, pripravili si pre vás veľa praktických tipov a podnetné vzdelávanie.

Adam Škopp

Adam Skopp lektor specialny pedagog

Vyštudoval odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika mentálne postihnutých na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje ako zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie a zároveň ako školský špeciálny pedagóg. S Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie spolupracoval ako lektor v rámci národného projektu Usmerňovanie pre prax. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže bol expertným členom pracovnej skupiny a posudzovateľ profesijných štandardov. Ako certifikovaný mediátor sa venuje školskej a rovesníckej mediácii. Teoreticky a prakticky sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, zaujíma sa o inovatívne metódy vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu a šíri príklady dobrej praxe z oblasti inkluzívneho vzdelávania.  

Simona Braciníková

Simona Bracinikova

Sociálna pedagogička, výchovná a kariérová poradkyňa na základnej škole. Zároveň pôsobí ako vedúca metodického združenia školského podporného tímu. V rámci prevencie sa venuje prevažne práci
s triednym kolektívnom a ich potrebami, či už ide o posilňovanie pozitívnej klímy v triede alebo predchádzanie sociálnopatologických javov. V triedach realizuje pravidelne artefiletiku a rôzne preventívne programy podľa potreby triedy. Intenzívne pracuje s rodičmi a žiakmi pri riešení problémov v správaní alebo pri náročnom prežívaní žiakov. Zároveň sa snaží o budovanie komunity škola-rodič-žiak a o prizývanie rodičov do života školy aj v rámci prevencie a pozitívnych zážitkov. Na individuálnej báze sa venuje aj práci s emóciami, kde aplikuje teóriu vzťahovej väzby. Kariérové poradenstvo realizuje skupinovo s deťmi už v nižších ročníkoch cez objavovanie ich silných stránok. Pre starších žiakov vytvára kariérové portfóliá a realizuje aj individuálne kariérové poradenstvo.


ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne hybridne, prezenčne v Inklucentre na Hattalovej 12 v Bratislave a v prostredí programu zoom. Prosíme, zoom si nainštalujte. Link Vám zašleme samostatným emailom najneskôr 5 hodín pred samotným webinárom. Ak ste link nedostali na Váš email kontaktujte nás na čísle +421 949 004 911. Je potrebné mať kvalitné internetové pripojenie. V prípade technických problémov na Vašej strane nie je možné vrátiť platbu za školenie, kontaktujte nás a budeme hľadať riešenie. STORNO PODMIENKY. Vzdelávanie otvoríme pri naplnení počtu minimálne 12 účastníkov.

AKREDITÁCIA A PODMIENKY UKONČENIA VZDELÁVANIA

Cena:

Aktuálna zľavnená cena: 320 € možnosť platiť v dvoch splátkach (2 x 160 eur). Pri oboch platbách použite, prosím, rovnaký variabilný symbol.

Kúpa kurzu

Školský podporný tím
Dostupné Lístky: 16
Kurz "Školský podporný tím" je v tomto termíne vypredaný. Vyberte iný termín.

Dátum

23 sep 2024

Čas

Rozvrh dní nižšie v časti Termíny
13:30 - 17:30

Cena

320.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Na požiadanie

Organizátor

Inklucentrum
Phone
+421 949 004 911
Email
[email protected]
Registrovať