Adam Skopp lektor specialny pedagog

Školský špeciálny pedagóg, lektor

Pracuje ako zástupca riaditeľky školy pre inkluzívne vzdelávanie a ako školský špeciálny pedagóg.

S Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie spolupracoval ako lektor v rámci národného projektu Usmerňovanie pre prax. V Národnom inštitúte vzdelávania a mládeže pôsobil ako expertný člen pracovnej skupiny a posudzovateľ profesijných štandardov. Ako certifikovaný mediátor sa venuje školskej a rovesníckej mediácii. Absolvoval 2-ročný vzdelávací program Nadácie pre deti Slovenka – Škola inkluzionistov a dlhodobý výcvik v artefiletike u Mgr. Broni Pleškovej.Vyštudoval odbor špeciálna pedagogika – poradenstvo a pedagogika mentálne znevýhodnených na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Je trénerom Sindelar metódy a Bilaterálnej integrácie. Absolvoval kurz MABEL – multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov. Realizuje intervenčné programy KUMOT (Skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych zručností), KUPOZ (Program zameraný na rozvoj pozornosti), KUPREV (Preventívny program pre deti vo veku 4 – 8 rokov), Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP na II. stupni ZŠ, Preventívny program Mirabilis pre deti a mládež vo veku 13 – 18 rokov a Ropratem (Rozvoj pracovného tempa) a komplexnú metódu rozvoja učenia Grunnlaget. Žiakov z odlišným materinským jazykom učí slovenčinu ako cudzí jazyk a má absolvovanú “Didaktiku slovenčiny ako cudzieho jazyka.”

Cez Komenského inštitút absolvoval vzdelávanie koučingu v školskom prostredí. Teoreticky a prakticky sa zaoberá inkluzívnym vzdelávaním, zaujíma sa o inovatívne metódy vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu a šíri príklady dobrej praxe z oblasti inkluzívneho vzdelávania.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE:

Neboli nájdené žiadne výsledky.