vzdelavanie traumu respektujuci pristup

Traumu rešpektujúci prístup

Inklucentrum prináša na Slovensko akreditovaný program inovačného vzdelávania zložený z dvoch modulov:

1. časť: Tvorba bezpečného prostredia

2. časť: Porozumenie náročnému správaniu

OBSAH

Predkladaný vzdelávací program stavia na výskumoch a vedomostiach z neurovedy, ktorá sa postupne rozširuje do psychológie a pedagogiky. Špecificky čerpá z práce profesora psychiatrie Dr. B. Perryho a jeho neurosekvenčného modelu, S. Porgesa, D. Dany a polyvagálneho modelu a Dr. Siegela. Téma tvorby bezpečia v školách sa opiera aj o prácu C. Willsona.

Program je rozdelený do dvoch nadväzujúcich častí:

 1. časť: Tvorba bezpečného prostredia
 2. časť: Porozumenie náročnému správaniu,

ktoré môžu účastníci vzdelávania absolvovať aj oddelene. Až absolvovanie obidvoch častí umožní získať osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

Prvá časť programu je zameraná najmä na porozumenie vlastného prežívania a prehĺbenie vlastnej empatie. V programe sa interaktívne pracuje s tvorbou bezpečného prostredia, porozumením stresujúcich podnetov z vnútorného aj vonkajšieho prostredia a účastníci si sami na sebe skúmajú, ako ich nervová sústava reaguje na stresujúce, ako aj regulujúce podnety. Táto seba-skúsenostná časť je veľmi podstatná a nevyhnutná k prechodu do druhej časti vzdelávania so zameraním na druhých – deti, žiakov a iných dospelých.

Druhá časť programu obsahuje informácie a aktivity k porozumeniu neurosekvenčného modelu, a teda fungovania mozgu a nervovej sústavy človeka. Zameriava sa na stres ako spúšťač náročného správania detí a opisuje, čo môže byť príčinou náročného správania s odvolaním sa na výskumné štúdie. Prináša päť stavov aktivácie, ale aj ďalšie modely k porozumeniu intenzity zaplavenia stresovou reakciou. Ďalšou významnou časťou vzdelávania je porozumieť systému regulácie, ktorý má viacero úrovní a podľa potreby ho vedieť použiť. Záver vzdelávania sa zameriava na prácu s fyzickým prostredím v školách a medziodborovú spoluprácu, ktorá je nevyhnutná pre podporu detí, žiakov a dospelých v školách.

KOMU JE VZDELÁVANIE URČENÉ?

 • pedagogickí a odborní zamestnanci v školách a v školských zariadeniach
 • iní odborníci z rezortu zdravotníctva i sociálnych vecí bez vydania osvedčenia o inovačnom vzdelávaní. 

CIELE VZDELÁVANIA

 • aplikovať inovatívne prístupy vychádzajúce z princípov neuropsychológie a neuropedagogiky a rozvinúť profesijné kompetencie ich využitia v práci s deťmi vo vyučovacej hodine alebo v programe
 • rozšíriť a inovovať odborné vedomosti týkajúce sa dôsledkov traumatizujúcich skúseností na ľudský mozog a prežívanie človeka
 • rozvíjať, prehlbovať, zdokonaľovať a inovovať profesijné kompetencie pre zvládanie náročného správania u detí v školskom aj mimoškolskom prostredí
 • uplatniť najnovšie poznatky z neurovied v aplikácii na prácu s individuálnym dieťaťom a  so skupinou detí
 • prehlbovať kompetencie týkajúce sa osobitostí, špecifík a princípov práce so žiakmi so špeciálnymi potrebami
 • rozširovať preventívne a intervenčné kompetencie v oblasti metód regulácie a deeskalačných techník pri práci s triedou aj individuálnym dieťaťom
 • poskytnúť nové východiská pre medziodborovú spoluprácu s ďalšími odborníkmi pri žiakoch v riziku

LEKTORKY VZDELÁVANIA

Zuzana Krnáčová

Zuzana Krnacova lektorka Centrum inkluzivneho vzdelavania

Vyštudovala učiteľstvo výtvarnej výchovy, neskôr M.A. v arteterapii vo Veľkej Británii a doktorandské štúdium v Bratislave. Pôsobila doma i v zahraničí ako terapeutka, liečebná pedagogička v rôznych zariadeniach pre deti v riziku. Posledné roky ako expertka pomáha pri implementácii komplexnej podpory detí v riziku v školskom prostredí, podpore artefiletike a reflexie do vyučovania, napomáha širokému odbornému chápaniu inkluzívneho vzdelávania a multidisicplinárneho prístupu v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a iných projektov. V Centre pôsobí ako lektorka a expertka pre vzdelávanie odborných zamestnancov.

Lucia Kubíny

Lucia kubiny lektorka Inklucentrum1

Mgr. Lucia Kubíny absolvovala štúdium špeciálnej pedagogiky na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Pôsobí ako školská špeciálna pedagogička a ako lektorka v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Venuje sa témam komunikácie v inkluzívnom tíme a supervízii pedagogických asistentov.  Podporuje školy a organizácie v nastavovaní stratégií scitlivovania voči rozmanitosti.

Mária Jaššová

Maria Jassova Inklucentrum

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala výcviky zamerané na arteterapiu, koncentratívno pohybovú terapiu a mapovanie kompetencií. Viedla arteterapeutické skupiny a skupiny zamerané na rozvoj sociálno-emocionálnych zručností. Dlhodobo sa venuje téme posilňovania zdrojov, silných stránok a osobnostného rozvoja, predovšetkým v kontexte  kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Je spoluautorkou metodík Emocionálny kompas, ktoré zavádzajú do školských tried prácu s emóciami a tvorbu láskavých vzťahov. Venuje sa téme psychologického bezpečia.

TERMÍNY

Štvor-dňové prezenčné vzdelávanie
1. časť: 3. – 4. 10 2023, 9:00 – 16:00

2. časť: 17. – 18. 10. 2023, 9:00 – 16:00

Vzdelávanie je zložené z dvoch modulov s celkovým časovým rozsahom 50h. Po absolvovaní druhého modulu a vypracovaní zadania získavate Osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania.

CENA

Pôvodná cena vzdelávania, bez dotácie: 483 €

483 eur na osobu (V cene je lektorné, organizačné náklady, akreditácia). Kurz je poskytovaný s rozličnými väčšími alebo menšími zľavami podľa získanej podpory financovania.

Aktuálna zľavnená cena: 120 €

50 vyučovacích hodín v rozsahu 4 dni (28 hodín prezenčne, 22 hodín dištančne). Za absolvovanie každých 50 hodín inovačného vzdelávania v súlade s plánom profesijného rozvoja prináleží zamestnancovi 3 % príplatok za profesijný rozvoj. Maximálny príplatok za inovačné vzdelávanie je 12 %. Podľa § 64 ods. 2 môže pracovník uplatniť príplatok až po skončení adaptačného vzdelávania (vzdelávanie ale môže realizovať aj počas adaptačného).

Akreditácia: Kurz je akreditovaný na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o oprávnení poskytovať inovačné vzdelávanie. pod číslom 1/2020 – IV. do 31. decembra 2025. Za každých 50 hodín inovačného vzdelávania po splnení podmienok je možné v škole a v školskom zariadení získať mesačného príplatku za profesijný rozvoj 3 %.

Dokument na stiahnutie: TRAUMU REŠPEKTUJÚCI PRÍSTUP akreditovaný program inovačného vzdelávania.

Spôsob ukončovania a požiadavky na ukončovanie:

Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania. Dištančná úloha – denník z realizovania hodín alebo programu,
Úpešná záverečná prezentácia inovatívneho návrhu vyučovacej jednotky pred 3 člennou skúšobnou komisiou. Po úspešnom absolvovaní a splnení podmienok ukončenia programu inovačného vzdelávania vydá poskytovateľ účastníkovi vzdelávania osvedčenie.

ORGANIZAČNÉ POKYNY:

Vzdelávanie prebehne v priestoroch Inklucentra, Hattalova 12, Bratislava – Nové Mesto. Organizačné pokyny zašleme účastníkom emailom 3 dni pred vzdelávaním.

Počet účastníkov je z kapacitných možností obmedzený na 20 miest. Pre zaistenie miesta sa, prosím, prihláste a uhraďte poplatok. Prihlásení účastníci bez uhradeného poplatku budú zaradení ako náhradníci a v prípade uvoľnenia miesta ich budeme kontaktovať.

Kúpa kurzu

Traumu rešpektujúci prístup
Dostupné Lístky: 0
The "Traumu rešpektujúci prístup" ticket sales has ended!

Dátum

03 okt 2023

Čas

4-dňové vzdelávanie
9:00 - 16:00

Cena

120.00€

Labels

Akreditovaný,
Dlhodobý kurz,
Nové
Registrovať