Maria Jassova Inklucentrum

Psychologička, arteterapeutka, venuje sa téme psychologické bezpečie

Mgr. Mária Jaššová

S dieťaťom treba hovoriť tom, v čom vidíme jeho silné stránky.

Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala výcviky zamerané na arteterapiu, koncentratívno pohybovú terapiu a mapovanie kompetencií. Viedla arteterapeutické skupiny a skupiny zamerané na rozvoj sociálno-emocionálnych zručností. Dlhodobo sa venuje téme posilňovania zdrojov, silných stránok a osobnostného rozvoja, predovšetkým v kontexte  kariérového poradenstva a kariérovej výchovy. Je spoluautorkou metodík Emocionálny kompas, ktoré zavádzajú do školských tried prácu s emóciami a tvorbu láskavých vzťahov. Venuje sa téme psychologického bezpečia.

V INKLUCENTRE LEKTORUJE: